เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
Asst. Prof. Dr.Supawadee Patathananone
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Supawadee Patathananone
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  ภาควิชาเคมี
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  jikkalobc11@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 56525212400
H-Index :
2
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2566
Preparation and Antibacterial Study of Copper Oxide / Polyvinyl chloride nanocomposite Films

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2565
Studying of the biological activity of collagen extract from Clarias macrocephalus in combination with Punica granatum L., Carissa caradas L. Fruit Extract to the biomolecular changes of cartilage cells or adipocyte cells

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2565
Processing of hydrolysate peptide from Hemibagrus wyckioides and investigation biological activities for development as food ingredient

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 329,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564
Analysis functional food and biological activities of the compounds in bamboo mushroom for development as the food innovation, healthcare and beauty products

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 440,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2563

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้แผนงาน ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณ : 650,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 May 2020 - 14 May 2021
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2563
Upgrading the bamboo wood treatment method for development the quality of bamboo raw materials and bamboo wastes

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 May 2020 - 14 May 2021
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562
Development of anti-fungal bamboo board

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
งบประมาณ : 160,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562
The conservation of PathumThaniLocal fragrant rice

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 450,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2559

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณ : 500,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2023
กลุ่มอนุรักษ์ และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน คลองสอง ท่าโขลง
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 31 March 2023
รายละเอียด : การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 14 คลองสอง ส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน นวัตกรชุมชนได้มีเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบเหลือทิ้งจากสัตว์น้ำเพื่อทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ การศึกษาพฤติกรรมของมดในเขตพื้นที่เมือง เพื่อออกแบบการเพาะเลี้ยง การศึกษาพฤติกรรมและการรอดชีวิตของปลาทับทิมที่ได้รับอาหารเสริมจากเศษวัตถุดิบของสัตว์น้ำ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อชุมชนหมู่ที่ 14 คลองสอง โดยปลาทับทิมที่เจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นจุดพักผ่อนให้คนในชุมชนได้มาพบปะกัน ให้อาหารปลา และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานได้ และยังเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่มีกิจกรรมของชุมชน หรือ จำหน่วย แลกเปลี่ยน ระหว่างคนในชุมชน ซึ่งช่วยส่งเสริมการพึ่งพาทรัพยากร และการลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2022
ผู้ประกอบการหนานปลาคังสด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 7 September 2022
รายละเอียด : องค์ความรู้ของงานวิจัยเกี่ยวกับปลากดคัง ในการนำส่วนเนื้อ ส่วนหนัง ส่วนกระดูก หรือส่วนไขมัน ของปลากดคัง ไปพัฒนาเป็นเพพไทด์สายสั้น หรือกรดไขมันจำเป็น กลุ่มโอเมกา 3, 6 และ 9 ซึ่งง่ายต่อกระบวนการดูดซึม และการนำไปใช้ประโยชน์ของร่างกาย รวมทั้งมีผลต่อกิจกรรมทางชีวถาพกับเซลล์ตัวอย่างที่ทดสอบ ซึ่งทำให้มูลค่าและประโยชน์จากปลากดคังในส่วนที่ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ มีคุณค่าสูงเชิงพาณิชย์่ขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2022
บริษัท เอนริช แล็บบอราทอรี่ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 7 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้ของงานวิจัยเกี่ยวกับคอลลาเจนเพพไทด์ การนำส่วนเนื้อ ส่วนหนัง ส่วนกระดูกหัว ของปลาดุกอุย ไปพัฒนาเป็นคอลลาเจนเพพไทด์สายสั้น ซึ่งง่ายต่อกระบวนการดูดซึม การใช้คอลลาเจนเพพไทด์ร่วมกับสารสกัดผลไม้ไทย และการนำไปใช้ประโยชน์ของร่างกาย รวมทั้งการศึกษากิจกรรมทางชีวถาพกับเซลล์ตัวอย่างที่ทดสอบ ซึ่งทำให้บริษัทมองเห็นช่องทางการแข่งขันและประโยชน์ที่สามารถนำเพพไทด์จากปลาดุกอุย ซึ่งเป็นสัตว์เศรษบกิจในประเทศไทย ให้เกิดมูลค่าทางการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับเกษตรต้นน้ำให้มีคุณค่าสูงเชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2021
วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมบ้านเกาะรัง
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 20 December 2021
รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการ เทคโนโลยีในการเพาะขยายพันธุ์เห็ดเยื่อไผ่ การเก็บตัวอย่างเห็ดเยื่อไผ่ และการนำเห็ดเยื่อไผ่จากแปลงเพาะของเกษตรกรมาวิเคราะห์คุณสมบัติที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการต่อยอดงานวิจัยให้เกิดผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2021
กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถิ่น บ้านไทรงาม และวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้กวาดบ้านไทรงาม
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 28 September 2021
รายละเอียด : 1. กรรมวิธีป้องกันรักษาวัตถุดิบไผ่จากเชื้อรา มอด แมลง 2. การจัดการของเหลือทิ้งจากไฟ่ และการออกแบบนวัตกรรมจากไผ่เหลือทิ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2021
กลุ่มอนุรักษ์ และเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน คลองสอง ท่าโขลง
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 28 September 2021
รายละเอียด : 1. กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบเหลือทิ้งจากสัตว์น้ำเพื่อทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ 2. องค์ความรู้ของการใช้ประโยชน์จากสารสกัดไคติน-ไคโตซาน ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมวัสดุตกแต่งกระถางต้นไม้ 3. องค์ความรู้ของการใช้ประโยชน์จากสารสกัดไคติน-ไคโตซาน ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 4. การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากสัตว์น้ำเป็นอาหารเลี้ยงมดแดงเพื่อผลิตไข่
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2021
นายประเสริฐ สุขฤทธิ์ วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมไผ่บ้านเกาะรัง
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 September 2021
รายละเอียด : สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมบ้านเกาะรัง ได้รับประโยชน์ด้านวิชาการการบริการวิชาการจากทีมวิจัยของ ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ ซึ่งได้นำอองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการเทคโนโลยีในการเพาะขยายพันธุ์เห็นเยื่อไผ่ การเก็บตัวอย่างเห็ดเยื่อไผ่ และการนำเห็ดเยื่อไผ่จากแปลงเพาะของเกษตรกรมาวิเคราะห์คุณสมบัติที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการต่อยอดงานวิจัยให้เกิดผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่เชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2021
วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมไผ่บ้านเกาะรัง ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 March 2021
รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้และเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีในการเพาะขยายพันธุ์เห็ดเยื่อไผ่ การเก็บตัวอย่างเห็ดเบื่อไผ่ และการนำเห็ดเผื่อไผ่จากแปลงเพาะของเกษตรกรมาวิเคราะห์คุณสมบัติที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2019
บริษัท พิมธา จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 October 2019
รายละเอียด : การทดสอบการต้านเชื้อราของตัวอย่างไม้ไผ่ ไม้อัดไม้ไผ่ ทั้งกระบวนการ ผลกระทบจากการนำคู่สารมาใช้ประโยชน์ ได้นำมาถ่ายทอดให้กับคุณ ธนา ทิพย์เจริญ โดยคุณธนา ได้นำชุดข้อมูลไปปรับใช้กับกระบวนการพัฒนาไม้ไผ่ของโรงงาน การนำไปทดสอบกับชิ้นงานแผ่นบังแดดไม้ไผ่ของว่าที่ร้อยตรีปิยะภัทร เต็มแย้ม แผ่นบังแดดที่ออกแบบจากบอร์ดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นชิ้นงานของ ถูกนำมาทดสอบกับน้ำยากันเชื้อรา ในสูตรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งได้นำไปทดลองจริงในพื้นที่ใช้งาน เพื่อสังเกตผลการต้านเชื้อรากับตัวอย่างแผ่นบังแดดไม้ไผ่ การทดสอบนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาสูตร และการนำไปใช้งานจริง กับชิ้นงานจริง โดยมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของชิ้นงาน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2019
วิสาหกิจชุมชน โดยว่าที่ร้อยตรีปิยะภัทร เต็มแย้ม
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 October 2019
รายละเอียด : การนำไปทดสอบกับชิ้นงานแผ่นบังแดดไม้ไผ่ แผ่นบังแดดที่ออกแบบจากบอร์ดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นชิ้นงานของ ถูกนำมาทดสอบกับน้ำยากันเชื้อรา ในสูตรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งได้นำไปทดลองจริงในพื้นที่ใช้งาน เพื่อสังเกตผลการต้านเชื้อรากับตัวอย่างแผ่นบังแดดไม้ไผ่ การทดสอบนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาสูตร และการนำไปใช้งานจริง กับชิ้นงานจริง โดยมีรูปแบบการใช้งานที่แจจตกต่างกันออกไปตามลักษณะของชิ้นงาน ซึ่งถ้าทีมวิจัยได้รับทุนสนับสนุนให้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการต้านเชื้อราในไม้ไผ่ ทั้งประเภทภายในอาคาร และภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้วิจัยคาดว่า ผลการวิจัยนี้จักเป็นประโยชน์ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ วิสาหกิจชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากไผ่ รวมทั้งผู้ประกอบการที่นำไผ่ไปแปรรูป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การศึกษากิจกรรมด้านชีวภาพของสารสกัดคอลลาเจนเพพไทด์จากส่วนประกอบของปลาดุกร่วมกับสารสกัดผลทับทิม สารสกัดผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมกุลของเซลล์กระดูกอ่อน หรือเซลล์ไขมัน
ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
บริษัท ฟาร์ม่าแฟคแพลน เทคโนโลยี จำกัด 1 Oct 2021
2565 การแปรรูปเปปไทด์ไฮโดรไลเซทจากปลากดคังและการตรวจสอบกิจกรรมทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบในอาหาร
ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
บริษัท ฟาร์ม่า แฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด, อดุลย์ฟาร์มเห็ดคลองหลวง 1 Oct 2021
2564 การวิเคราะห์ฟังก์ชันอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารในเห็ดเยื่อไผ่ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงาม
ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
บริษัท ฟาร์มาแฟคแพลนเทคโนโลยี จำกัด, วิสาหกิจชุมนวัตกรรมบ้านเกาะรัง 1 Oct 2020
2562 การพัฒนาแผ่นไม้อัดต้านเชื้อรา
ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
บริษัท พิธา จำกัด 15 Jan 2019
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Comparison the Inhibitory Effect of Vernonia amygdalina Leaf Extracts on Scavenging Free Radical, Tyrosinase and Amylase Activities
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

2019 Cytotoxic effect of ripe hog plum (Spondias pinnata) peel extracts on the viability of oral carcinoma cancer cell lines (KB cells) and Normal cells (Vero cells)
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
31 Dec 2019 TCI 2 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

2019 Inhibition Growth of Cholangiocarcinoma (MO55 cells), and Nitric Oxide Radical Scavenging Activities of Raw Wild Mango (Spondias pinnata) Fruit Extract
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

2019 Tyrosinase Inhibitory Effect, Antioxidant and Anticancer Activities of Bioactive Compounds in Ripe Hog Plum (Spondias Pinnata) Fruit Extracts
ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 2019, Vol. 35, No.(3): Pg. 916-926
12 Jun 2019 SJR Q4 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

2018 The combination effect of tetracycline with bitter gourd Momordica charantia fruit extract and gallic acid on antimicrobial against pathogens
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 1, 2018, pp. 11-22
30 Jun 2018 TCI 2 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2023
กรรมวิธีการผลิตคอลลาเจนเพปไทด์จากกระดูกปลา

เลขที่คำขอ : 2303003233
วันที่ยื่นคำขอ : 3 November 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดผลสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

เลขที่คำขอ : 2303002545
วันที่ยื่นคำขอ : 7 September 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขัดผิวที่มีส่วนผสมของเห็ดเยื่อไผ่กระโปรงยาว

เลขที่คำขอ : 2303001575
วันที่ยื่นคำขอ : 13 June 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2021
รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประกวดเทคโนโลยีนวัตกรรมภายใต้ "กรอบชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2563
วันที่ได้รับรางวัล : 1 August 2021
ผู้รับรางวัล : สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 65,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 17 June 2023
วันที่สิ้นสุด : 18 June 2023
2566
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร..ธัญบุรี
งบประมาณ : 100,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 7 January 2023
วันที่สิ้นสุด : 18 February 2023
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 285,836 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 16 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 August 2019
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 3 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 March 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 25 February 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164