เลือกชื่อ :
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
Assoc. Prof. Dr.Suwarin Pattamavorakun
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Suwarin Pattamavorakun
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  suwarinp@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 23480103700
H-Index :
2
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2562
Developing the Traditional Traditional Thai Massage Assisting Learning Models for Visually impaired Persons

แหล่งทุน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อทุน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งบประมาณ : 5,613,768 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 11 May 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2560

แหล่งทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ชื่อทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
งบประมาณ : 5,740,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 588,900 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2556

แหล่งทุน : กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ชื่อทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 20 May 2013 - 19 May 2014
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2021
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 25 August 2021
รายละเอียด : หน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ ตลอดจนคำปรึกษาที่ได้รับจากคณะทำงานโครงการวิจัยฯ มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดโครงสร้างแพลตฟอร์มและขอบเขตสำหรับพัฒนา ระบบติดตามโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันระบบถูกนำไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2562 การสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 9 Nov 2018
2556 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 20 May 2013
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2017 A Preliminary Website Development for Dynamics and Promotion Exposure to Stakeholders and Public Users
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(First author)

2015 Creating Detectors Clothes’ Colors and Presentations for the Visually Impaired
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(Co-author)

2015 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตผิวหุ้มหุ่นจำลองการนวดแผนไทยจากซิลิโคนผสมสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น

เลขที่คำขอ : 2003000671
วันที่ยื่นคำขอ : 27 March 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2018
แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

เลขที่คำขอ : 1803002314
วันที่ยื่นคำขอ : 5 October 2018
เลขที่จด : 15087
วันที่จด : 9 April 2019
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2018
ปากกามีเสียงบอกสีดำสำหรับผู้พิการทางสายตา

เลขที่คำขอ : 1803002315
วันที่ยื่นคำขอ : 5 October 2018
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2018
ปากกา

เลขที่คำขอ : 1802002601
วันที่ยื่นคำขอ : 28 June 2018
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาไทย

เลขที่คำขอ : 1602004271
วันที่ยื่นคำขอ : 4 November 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษ

เลขที่คำขอ : 1602004270
วันที่ยื่นคำขอ : 4 November 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาอังกฤษ

เลขที่คำขอ : 1602002570
วันที่ยื่นคำขอ : 5 July 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาจีน

เลขที่คำขอ : 1602002569
วันที่ยื่นคำขอ : 5 July 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาไทย

เลขที่คำขอ : 1602002568
วันที่ยื่นคำขอ : 5 July 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งที่โคมไฟสำหรับอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุ

เลขที่คำขอ : 1601003964
วันที่ยื่นคำขอ : 5 July 2016
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2015
ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้และเพลิดเพลินด้านการสัมผัส เสียง และแสงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เลขที่คำขอ : 1501007040
วันที่ยื่นคำขอ : 23 November 2015
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2014
หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยแบบหยิบจับง่าย

เลขที่คำขอ : 1403001200
วันที่ยื่นคำขอ : 26 September 2014
เลขที่จด : 9721
วันที่จด : 27 March 2015
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2013
อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา

เลขที่คำขอ : 1301006616
วันที่ยื่นคำขอ : 21 November 2013
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2013
เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา

เลขที่คำขอ : 1301000874
วันที่ยื่นคำขอ : 21 February 2013
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2011
เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย

เลขที่คำขอ : 1101001417
วันที่ยื่นคำขอ : 5 August 2011
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2018
รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : Thai Traditional Massage Learning Model for Visually Impaired
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน
วันที่ได้รับรางวัล : 9 December 2018
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2018
รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award

ผลงาน : Assistive Plate and Pen Technology to Help the Visually Impaired Sign Their Name and Identify Colors
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน
วันที่ได้รับรางวัล : 9 December 2018
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2017
รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จากประเทศรัสเซีย, IIDC และประเทศโปแลนด์

ผลงาน : Learn and Play Animal : Electronic Book Machine for Visually Impaired Students
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2017 IIDC International invention & Design Competition เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
วันที่ได้รับรางวัล : 8 December 2017
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : Internet Machine's Shape for Blinds and Mixed-Reality to Learn Braille Package
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันที่ได้รับรางวัล : 4 December 2016
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : Light-Sound-Braille Electronic Tablet for Visually Impaired Children
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันที่ได้รับรางวัล : 4 December 2016
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ มทร.ธัญบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน The world Exhibition on Inventions, Research and newTechnologies ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
วันที่ได้รับรางวัล : 19 November 2016
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

ผลงาน : เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
วันที่ได้รับรางวัล : 1 April 2016
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

ผลงาน : หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
วันที่ได้รับรางวัล : 1 April 2016
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2013
รางวัล KIWIE 2013 Silver Prize, TIIIA Outstanding Diploma, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prize

ผลงาน : ระบบการเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
วันที่ได้รับรางวัล : 5 May 2013
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2013
รางวัล KIWIE 2013 Gold Prize, Green Technology Invention Society Certificate, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prize

ผลงาน : เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ 2 ภาษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
วันที่ได้รับรางวัล : 5 May 2013
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164