เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  เสาวภาค สุขตระกูลเวศ  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Saovapak Suktrakoolvait
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  ssaovapak@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2018
2560 ศึกษาการดูดซับแคดเมียมจากน้ำเสียด้วยอนุภาค ไฮดรอกซีอะพาไทท์จากเปลือกไข่
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
30,000 1 Oct 2016
2558 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสาร Apigenin ในกระเพราแดงโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีและไฟฟ้าเคมี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2014
2558 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตรีผลา สูตรสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

170,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2018 The Correlation between 2-Acetyl-1-pyrroline Content, Biological Compounds and Molecular Characterization to the Aroma Intensities of Thai Local Rice
Journal of Oleo Science ฉบับที่ 67 ปี ค.ศ.2017 Publication dat: June7, 2018
7 Jun 2018 SJR Q2 เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
(Co-author)

2015 Photocatalytic removal of lignin from pulp mill wastewater using LDPE-TiO2 film
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164