เลือกชื่อ :
รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
Assoc. Prof. Dr.Atipong Bootchanont
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  อทิพงศ์ บุตรชานนท์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Atipong Bootchanont
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Structural Analysis, X-ray Spectroscopy
อีเมลล์ :   ,  a.bootchanont@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55354614200
H-Index :
12
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2565

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2564

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
งบประมาณ : 550,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 5 March 2021 - 4 March 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
งบประมาณ : 156,800 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 26 November 2019 - 26 March 2020
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563
Development of Portable Atmospheric Pressure Plasma System for Agriculture in Khlong Ruea Sub-districts, Wihan Daeng District, Saraburi Province

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 August 2020 - 30 September 2020
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2022
บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 6 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้มาย่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าและกรบวนการผลิตถั่งเช่าสีขาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ
รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), มรภ.ราชนครินทร์, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, วิสาหกิจชุมชน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 Oct 2021
2564 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด จ.ปราจีนบุรี 19 Feb 2021
2563 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 15 Aug 2020
2563 การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 21 Jan 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Preparation of Chromolaena odorata (Siam weed) loaded hydrogels and the effect of electrical potentials on the total flavonoids releasing behavior for wound healing application
Soft Materials
23 Apr 2023 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2023 Discharge Duty Cycles Effects of 20 kHz Air Atmospheric Pressure Plasma Jet on Methylene Blue Solution Degradation
Suranaree Journal of Science and Technology
18 Apr 2023 SCOPUS Q4 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2023 Titanium dioxide nanoparticles affect growth and antibacterial activity of Chrysanthemum indicum cuttings in vitro culture
South African Journal of Botany Volume 156, May 2023, Pages 72-78
10 Mar 2023 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2023 Air atmospheric pressure plasma jet to improve fruiting body production and enhance bioactive phytochemicals from mutant Cordyceps militaris (white Cordyceps militaris)
Food and Bioprocess Technology
4 Mar 2023 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2023 A structural study of size selected WSe2 nanoflakes prepared via liquid phase exfoliation: X-ray absorption to electrochemical application
Radiation Physics and Chemistry Volume 206, May 2023, 110788
18 Jan 2023 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2022 Correlation of conductivity enhancement and Al-site defects in nanocolumnar ZnO films under vacuum annealing by experimental and calculations
Applied Surface Science Available online 10 December 2022, 155985
10 Dec 2022 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Corresponding author)

2022 Effects of M cations on crystal structure and optical properties of MTe3O8 tellurites
Solid State Sciences Volume 135, January 2023, 107067
25 Nov 2022 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2022 Enhanced Fruiting Body Production and Bioactive Phytochemicals from White Cordyceps militaris by Blending Cordyceps militaris and Using Cold Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2022)
30 Sep 2022 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2022 Correlation of the antibacterial activity and local structure in Zn- and Mn-doped hydroxyapatites by Rietveld refinement and the first-principles method
Materialia Volume 26, December 2022, 101586
21 Sep 2022 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2022 Structural and photocatalytic properties and X-ray absorption spectroscopic study of BiVO4 nanoparticles incorporated with Fe synthesized by sonochemical method
Radiation Physics and Chemistry Volume 201, November 2022, 110480
20 Aug 2022 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2022 Characterization of structural orientation and optical properties of Al and Cr in rubies
Radiation Physics and Chemistry Volume 199, October 2022, 110315
14 Jun 2022 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2022 Piezoelectric enhanced photocatalytic properties of PVDF–ZnO/Cu nanofibers prepared by electrospinning technique
Polymer-Plastics Technology and Materials
9 Jun 2022 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2022 Local Structure Investigation of Cu Precipitates in Modified 18CrNiMo7-6 Steels by Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy
ISIJ International, Vol. 62 (2022), No. 5, pp. 977–983
31 May 2022 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2022 Phase evolution in annealed Ni-doped WO3 nanorod films prepared via a glancing angle deposition technique for enhanced photoelectrochemical performance
Applied Surface Science Volume 584, 15 May 2022, 152581
24 Jan 2022 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Corresponding author)

2021 Structural and Optical Properties of Mn-Incorporated BiVO4 Nanoparticles Synthesized by Sonochemical Process
Integrated Ferroelectrics Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021 SCOPUS Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2021 Growth and characterization of NiWO nanorod films prepared by reactive magnetron co-sputtering with oblique angle deposition
Vacuum Volume 196, February 2022, 110777
26 Nov 2021 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2021 Sintering behavior and mechanical properties of hydroxyapatite ceramics prepared from Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) bone and commercial powder for biomedical applications
Ceramics International Volume 47, Issue 24, 15 December 2021, Pages 34575-34584
31 Aug 2021 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2021 Crystal structure and XANES study of Fe-substituted Barium Titanate ceramics prepared by conventional solid-state technique
Radiation Physics and Chemistry Volume 188, November 2021, 109657
20 Jun 2021 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2021 The pressure effect on the structural, elastic, and mechanical properties of orthorhombic MgSiN2 from first-principles calculations ได้ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร Solid State Communications
Solid State Communications Volume 336, October 2021, 114318
14 Apr 2021 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2021 Enhancement Propagation of Protocorms in Orchid (Cymbidium tracyanum L. Castle) by Cold Atmospheric Pressure Air Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2021)
2 Jan 2021 ISI Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2020 Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
Radiation Physics and Chemistry Volume 177, December 2020, 109075
31 Dec 2020 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2020 Effects of N2-content on formation behavior in AlN thin films studied by NEXAFS: Theory and experiment
Journal of Alloys and Compounds Volume 844, 5 December 2020, 156128
5 Dec 2020 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Corresponding author)

2020 X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering
Radiation Physics and Chemistry Volume 172, July 2020, 108788
30 Jul 2020 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2019 Local structure and evolution of phase transformation in Bi0.18571 Na0.4871 La0.0172 TiO3 –BaTiO3 materials
Ceramics International Volume 46, Issue 5, 1 April 2020, Pages 5665-5670
5 Nov 2019 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2019 Effect of phosphate compound on physical and mechanical properties of SiO2 ceramic
Ceramics International Volume 45, Issue 1, January 2019, Pages 1356-1362
1 Jan 2019 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2018 X-ray absorption spectroscopy investigation of relationship between Mg vacancy and magnetic properties of MgO powder
Journal of Magnetism and Magnetic Materials vol.460 pp.327-333
3 Feb 2018 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy study of local structure in strontium-doped hydroxyapatite
Ceramics International vol.43, pp.11023-11027
20 May 2017 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Application of x-ray absorption spectroscopy on local structure study in Fe-doped BaTiO3 ceramics
Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.131-136
21 Mar 2017 SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Effect of electric field on local structure of PZT single crystal studied by X-ray absorption spectroscopy technique
Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.137-142
21 Mar 2017 SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Phase formation investigation in PZT materials by Synchrotron X-ray absorption spectroscopy techniques
Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.69-73
21 Mar 2017 SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Temperature dependent local structure in BaTiO3 single crystal
Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.74-78
21 Mar 2017 SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Effect of synthesis temperature on the magneto-electrochemical properties of LaFe0.9Co0.1O3 nanoparticles
Journal of Alloys and Compounds vol.708, pp.605-611
7 Mar 2017 SJR Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2016 Local structure study of phase transition behavior in Ba(Ti, Sn)O3 perovskite by X-ray absorption fine structure
Ceramics International vol. 42 (2016) pp.8151-8154
16 Feb 2016 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2016 X-ray absorption spectroscopy and density fynctional analysis of the Fe3+ distribution profile on Al sites in a chrysoberyl crystal, BeAl2O4:Fe3+
Journal of Applied Crystallography vol. 49 (2016) pp. 385-388
8 Feb 2016 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2015 Characterization and magnetic properties of cobalt ferite nanoparticles
Journal of Alloys and Compounds
30 Dec 2015 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2022
เครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารแบบอัตโนมัติ

เลขที่คำขอ : 2203001365
วันที่ยื่นคำขอ : 2 June 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีขาวด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 2203000825
วันที่ยื่นคำขอ : 4 April 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2021
ระบบการผลิตพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพา

เลขที่คำขอ : 2103001285
วันที่ยื่นคำขอ : 11 May 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2020
กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 2003001155
วันที่ยื่นคำขอ : 29 May 2020
เลขที่จด : 19189
วันที่จด : 28 January 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2019
กรรมวิธีการผลิตผงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซินสูงด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 1903002555
วันที่ยื่นคำขอ : 2 October 2019
เลขที่จด : 22576
วันที่จด : 3 October 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2019
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Award)

ผลงาน : Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS 2019) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่
วันที่ได้รับรางวัล : 30 August 2019
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 17,870 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 12 February 2023
วันที่สิ้นสุด : 12 February 2023
2566
ประเภทให้การบริการ : ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : โรงเรียนสายปัญญารังสิต
งบประมาณ : 19,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 28 November 2022
วันที่สิ้นสุด : 28 November 2022
2564
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 90,780 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 29 October 2020
วันที่สิ้นสุด : 2 April 2021
2563
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณ : 83,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 26 February 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 March 2020
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 60,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 7 March 2009
วันที่สิ้นสุด : 9 March 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 3 March 2018
วันที่สิ้นสุด : 3 March 2018

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164