เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อทิพงศ์ บุตรชานนท์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Atipong Bootchanont
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Structural Analysis, X-ray Spectroscopy : -
อีเมลล์:   ,  a.bootchanont@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

600,000 1 Oct 2021
2564 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

550,000 19 Feb 2021
2563 การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

156,800 21 Jan 2020
2563 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

200,000 15 Aug 2020
2561 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของการเจือร่วมในวัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
600,000 1 May 2018
2561 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของฟิล์มบางไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เจือด้วย Mgและ Cu บนวัสดุไทเทเนียมโดยกระบวนการสปัตเตอร์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
300,000 1 Oct 2017
2560 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกแทนด้วยสังกะสีและแมงกานีส
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
100,000 1 Oct 2016
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2022 หน่วยงาน : บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด

รายละเอียด : นำองค์ความรู้มาย่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าและกรบวนการผลิตถั่งเช่าสีขาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
6 Sep 2022
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), มรภ.ราชนครินทร์, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, วิสาหกิจชุมชน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 Oct 2021
2564 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด จ.ปราจีนบุรี 19 Feb 2021
2563 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 15 Aug 2020
2563 การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 21 Jan 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Characterization of structural orientation and optical properties of Al and Cr in rubies
Radiation Physics and Chemistry Volume 199, October 2022, 110315
14 Jun 2022 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2022 Piezoelectric enhanced photocatalytic properties of PVDF–ZnO/Cu nanofibers prepared by electrospinning technique
Polymer-Plastics Technology and Materials
9 Jun 2022 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2022 Local Structure Investigation of Cu Precipitates in Modified 18CrNiMo7-6 Steels by Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy
ISIJ International, Vol. 62 (2022), No. 5, pp. 977–983
31 May 2022 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2022 Phase evolution in annealed Ni-doped WO3 nanorod films prepared via a glancing angle deposition technique for enhanced photoelectrochemical performance
Applied Surface Science Volume 584, 15 May 2022, 152581
24 Jan 2022 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Corresponding author)

2021 Structural and Optical Properties of Mn-Incorporated BiVO4 Nanoparticles Synthesized by Sonochemical Process
Integrated Ferroelectrics Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021 SCOPUS Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2021 Growth and characterization of NiWO nanorod films prepared by reactive magnetron co-sputtering with oblique angle deposition
Vacuum Volume 196, February 2022, 110777
26 Nov 2021 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2021 Sintering behavior and mechanical properties of hydroxyapatite ceramics prepared from Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) bone and commercial powder for biomedical applications
Ceramics International Volume 47, Issue 24, 15 December 2021, Pages 34575-34584
31 Aug 2021 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2021 Crystal structure and XANES study of Fe-substituted Barium Titanate ceramics prepared by conventional solid-state technique
Radiation Physics and Chemistry Volume 188, November 2021, 109657
20 Jun 2021 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2021 The pressure effect on the structural, elastic, and mechanical properties of orthorhombic MgSiN2 from first-principles calculations ได้ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร Solid State Communications
Solid State Communications Volume 336, October 2021, 114318
14 Apr 2021 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2021 Enhancement Propagation of Protocorms in Orchid (Cymbidium tracyanum L. Castle) by Cold Atmospheric Pressure Air Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2021)
2 Jan 2021 ISI Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2020 Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
Radiation Physics and Chemistry Volume 177, December 2020, 109075
31 Dec 2020 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2020 Effects of N2-content on formation behavior in AlN thin films studied by NEXAFS: Theory and experiment
Journal of Alloys and Compounds Volume 844, 5 December 2020, 156128
5 Dec 2020 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Corresponding author)

2020 X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering
Radiation Physics and Chemistry Volume 172, July 2020, 108788
30 Jul 2020 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2020 Local structure and evolution of phase transformation in Bi0.18571 Na0.4871 La0.0172 TiO3 –BaTiO3 materials
Ceramics International Volume 46, Issue 5, 1 April 2020, Pages 5665-5670
1 Apr 2020 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2019 Effect of phosphate compound on physical and mechanical properties of SiO2 ceramic
Ceramics International Volume 45, Issue 1, January 2019, Pages 1356-1362
1 Jan 2019 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

2018 X-ray absorption spectroscopy investigation of relationship between Mg vacancy and magnetic properties of MgO powder
Journal of Magnetism and Magnetic Materials vol.460 pp.327-333
3 Feb 2018 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy study of local structure in strontium-doped hydroxyapatite
Ceramics International vol.43, pp.11023-11027
20 May 2017 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Application of x-ray absorption spectroscopy on local structure study in Fe-doped BaTiO3 ceramics
Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.131-136
21 Mar 2017 SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Effect of electric field on local structure of PZT single crystal studied by X-ray absorption spectroscopy technique
Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.137-142
21 Mar 2017 SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Phase formation investigation in PZT materials by Synchrotron X-ray absorption spectroscopy techniques
Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.69-73
21 Mar 2017 SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Temperature dependent local structure in BaTiO3 single crystal
Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.74-78
21 Mar 2017 SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2017 Effect of synthesis temperature on the magneto-electrochemical properties of LaFe0.9Co0.1O3 nanoparticles
Journal of Alloys and Compounds vol.708, pp.605-611
7 Mar 2017 SJR Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2016 Local structure study of phase transition behavior in Ba(Ti, Sn)O3 perovskite by X-ray absorption fine structure
Ceramics International vol. 42 (2016) pp.8151-8154
16 Feb 2016 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2016 X-ray absorption spectroscopy and density fynctional analysis of the Fe3+ distribution profile on Al sites in a chrysoberyl crystal, BeAl2O4:Fe3+
Journal of Applied Crystallography vol. 49 (2016) pp. 385-388
8 Feb 2016 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

2015 Characterization and magnetic properties of cobalt ferite nanoparticles
Journal of Alloys and Compounds
30 Dec 2015 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2022เครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารแบบอัตโนมัติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ชื่อที่ 1)
2203001365 2 Jun 2022 -
2022กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีขาวด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ชื่อที่ 2)
2203000825 4 Apr 2022 -
2021ระบบการผลิตพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ชื่อที่ 2)
2103001285 11 May 2021 -
2020กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ชื่อที่ 3)
2003001155 29 May 2020 19189 28 Jan 2022
2019กรรมวิธีการผลิตผงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซินสูงด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ชื่อที่ 3)
1903002555 2 Oct 2019 -
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 โล่และเกียรติบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 การนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Award) Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS 2019) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่
30 August 2019
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164