เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Khwanjai Klinchongkon
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร สถานะการปฏิบัติงาน: ทดลองงาน
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Extraction of high value compounds from plant sources, Reaction of compounds in subcritical fluid, Rare sugar production in subcritical fluid : -
อีเมลล์:  khwanjai_kl@rmutt.ac.th  , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose
Food Science and Technology Research, 28(1), 105-109
1 Jan 2022 SCOPUS Q3 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

2021 Chemical composition and antioxidant activity of oil obtained from coconut meal by subcritical ethanol extraction
Food Measurement and Characterization 15, 4128–4137.
7 Jun 2021 SCOPUS Q2 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(Co-author)

2021 Ethanol precipitation of mannooligosaccharides from subcritical water treated coconut meal hydrolysate
Food and Bioprocess Technology. 12(7): 1197-1204
21 May 2021 SCOPUS Q1 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

2020 Factors affecting food consumption behaviors of elders in Nakhon Pathom province
Journal of Nursing Science Christian University of Thailand, 7(1): 30-49
30 Jun 2020 TCI 2 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(Co-author)

2019 Emulsifying properties of conjugates formed between whey protein isolate and subcritical-water hydrolyzed pectin
Food Hydrocolloids Volume 91, June 2019, Pages 174-181
4 Jan 2019 SCOPUS Q1 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

2017 Properties of subcritical water-hydrolyzed passion fruit (Passiflora edulis) pectin
Food Hydrocolloids, 74, 72-77
29 Jul 2017 SCOPUS Q1 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

2017 Degradation kinetics of passion fruit pectin in subcritical water
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 81(4), 712-717
3 Apr 2017 SJR Q2 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

2016 Effect of ethanol addition on subcritical water extraction of pectic polysaccharides from passion fruit peel
Journal of Food Processing and Preservation Volume 41, Issue 5 e13138
4 Oct 2016 SCOPUS Q2 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

2015 Detection of carbofuran residues in vegetables by colorimetric test-card
Agricultural Science Journal, 46(3), 327-330 (2015)
31 Dec 2015 TCI 2 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(Co-author)

2015 Extraction of oligosaccharides from passion fruit peel by subcritical water treatment
Journal of Food Process Engineering, 40(1)
20 Aug 2015 SCOPUS Q2 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

2014 Production of oligosaccharides from coconut meal by subcritical water treatment
International Journal of Food Science and Technology, 49(8), 1946-1952
26 Feb 2014 SCOPUS Q1 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(Co-author)

2013 Content of phenolic compounds in mangosteen peels at different maturity levels
Agricultural Science Journal, 44(3), 146-149
31 Dec 2013 TCI 2 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164