เลือกชื่อ :
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
Asst. Prof.Kraimon Maneesilp
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ไกรมน มณีศิลป์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kraimon Maneesilp
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2556 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
แหล่งทุน : กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ชื่อทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

5,000,000 20 May 2013
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2021 หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด : หน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ ตลอดจนคำปรึกษาที่ได้รับจากคณะทำงานโครงการวิจัยฯ มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดโครงสร้างแพลตฟอร์มและขอบเขตสำหรับพัฒนา ระบบติดตามโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันระบบถูกนำไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
แหล่งทุน : กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ชื่อทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
25 Aug 2021
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2556 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 20 May 2013
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2017 Design the Fuzzy Decision Module on MACD and RSI Indicators for Thailand Stock Algorithmic Trading System
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ไกรมน มณีศิลป์
(First author)

2016 The Hardware-Watchdog for Restart the Data-Logging Module because of Power-Drop in Street Lamps and Public Lamps Energy Saving Project
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 185, The International Conference on Information Technology and Digital Applications 14–16 November 2016, Yogyakarta, Indonesia
16 Nov 2016 Proceedings (Inter) ไกรมน มณีศิลป์
(First author)

2015 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) ไกรมน มณีศิลป์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2015ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้และเพลิดเพลินด้านการสัมผัส เสียง และแสงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
(ชื่อที่ 3)
1501007040 23 Nov 2015 -
2014หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยแบบหยิบจับง่ายอนุสิทธิบัตรผศ.ไกรมน มณีศิลป์
(ชื่อที่ 3)
1403001200 26 Sep 2014 9721 27 Mar 2015
2013อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
(ชื่อที่ 3)
1301006616 21 Nov 2013 -
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2016 รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
1 April 2016
ไกรมน มณีศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016 รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
1 April 2016
ไกรมน มณีศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164