เลือกชื่อ :
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
Asst. Prof.Kraimon Maneesilp
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ไกรมน มณีศิลป์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kraimon Maneesilp
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 8637117500
H-Index :
2
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2556

แหล่งทุน : กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ชื่อทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 20 May 2013 - 19 May 2014
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2021
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 25 August 2021
รายละเอียด : หน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ ตลอดจนคำปรึกษาที่ได้รับจากคณะทำงานโครงการวิจัยฯ มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดโครงสร้างแพลตฟอร์มและขอบเขตสำหรับพัฒนา ระบบติดตามโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันระบบถูกนำไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2556 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 20 May 2013
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 IoT Approach in Preliminary Screening Process Avoiding a Risk of Infection During The COVID 19 Pandemic
37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, ITC-CSCC 2022Phuket5 July 2022through 8 July 2022 Pages 815 - 819
8 Jul 2022 Proceedings (Inter) ไกรมน มณีศิลป์
(Co-author)

2022 IoT Approach in Preliminary Screening Process Avoiding a Risk of Infection During The COVID 19 Pandemic
2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) 5-8 July 2022
8 Jul 2022 Proceedings (Inter) ไกรมน มณีศิลป์
(First author)

2017 Design the Fuzzy Decision Module on MACD and RSI Indicators for Thailand Stock Algorithmic Trading System
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ไกรมน มณีศิลป์
(First author)

2016 The Hardware-Watchdog for Restart the Data-Logging Module because of Power-Drop in Street Lamps and Public Lamps Energy Saving Project
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 185, The International Conference on Information Technology and Digital Applications 14–16 November 2016, Yogyakarta, Indonesia
16 Nov 2016 Proceedings (Inter) ไกรมน มณีศิลป์
(First author)

2015 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) ไกรมน มณีศิลป์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2015
ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้และเพลิดเพลินด้านการสัมผัส เสียง และแสงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เลขที่คำขอ : 1501007040
วันที่ยื่นคำขอ : 23 November 2015
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ (ชื่อที่ 3)
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2014
หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยแบบหยิบจับง่าย

เลขที่คำขอ : 1403001200
วันที่ยื่นคำขอ : 26 September 2014
เลขที่จด : 9721
วันที่จด : 27 March 2015
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ (ชื่อที่ 3)
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2013
อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา

เลขที่คำขอ : 1301006616
วันที่ยื่นคำขอ : 21 November 2013
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ (ชื่อที่ 3)
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2016
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

ผลงาน : เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
วันที่ได้รับรางวัล : 1 April 2016
ผู้รับรางวัล : ไกรมน มณีศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2016
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

ผลงาน : หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
วันที่ได้รับรางวัล : 1 April 2016
ผู้รับรางวัล : ไกรมน มณีศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 4 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 31 May 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 21,600 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 3 March 2018
วันที่สิ้นสุด : 4 April 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164