เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อมร ไชยสัตย์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Amorn Chaiyasat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  รองศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  POLYMER COLLOIDS; Conventional and controlled/living radical polymerization in aqueous dispersed systems Functional; Polymers Micro-and Nanogels; : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การประดิษฐ์พอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาควัสดุสะท้อนรังสีอินฟราเรดและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจายสำหรับการควบคุมอุณหภูมิและทำความสะอาดตัวเอง
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

1,802,000 14 Feb 2022
2565 วัสดุพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสำหรับเคลือบต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
600,000 1 Oct 2021
2565 การพัฒนาสารเคลือบสะท้อนรังสีความร้อนด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดสำหรับควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

329,000 1 Oct 2021
2565 การเตรียมอนุภาคไมโครและนาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
600,000 1 Oct 2021
2564 การประดิษฐ์อนุภาคพอลิเมอร์และแคปซูลด้วยกระบวนการทางรังสีในระบบกระจาย
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
1,518,000 28 Jun 2021
2564 การพัฒนานาโนอิมัลชันของน้ำมันมะกรูดด้วยบล็อกโคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
502,000 23 Jul 2021
2564 การเตรียมอนุภาคไมโคร/นาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
870,000 1 Oct 2020
2564 การเตรียมไมโครแคปซูลกักเก็บปุ๋ยด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
50,000 23 Feb 2021
2564 นวัตกรรมการกักเก็บโพรไบโอติกส์ด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
ชื่อทุน : ทุนภายใต้แผนงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
820,000 19 Aug 2021
2564 การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบวัสดุการแพทย์โดยการฉายรังสี
แหล่งทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

870,000 1 Jul 2021
2564 การพัฒนาฟิล์มพลาสติกคัดกรองแสงทางเกษตรที่ผสมควอนตัมดอทจากผักตบชวา
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

200,000 1 Oct 2020
2563 ไมโครแคปซูลสองหน้าที่ที่กักเก็บสารหอมและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับการเคลือบภายในรถยนต์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
502,000 23 Sep 2019
2563 นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิวสองหน้าที่สำหรับผ้าให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
600,000 2 Mar 2020
2563 นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและกักเก็บวัสดุเก็บความร้อน
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
60,000 31 Jul 2020
2563 การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบ Guide wire ทางการแพทย์
แหล่งทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

450,000 10 Oct 2019
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมจากใบหมี่
แหล่งทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อทุน : ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
231,000 28 Sep 2018
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากตำรับยาสมุนไพรไทย
แหล่งทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อทุน : ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
231,000 28 Sep 2018
2562 อนุภาคนาโนพอลิเมอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีความเสถียรสูงสำหรับการแยกสีย้อมชนิดประจุบวกและลบ
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
400,000 1 Oct 2018
2562 การพัฒนาการเตรียมไมโครและนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

400,000 1 Oct 2018
2562 การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อเตรียมฟิล์มบางขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำสำหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

400,000 1 Oct 2018
2562 นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลย่อยสลายได้/เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
200,000 15 Jul 2019
2561 อนุภาคนาโนพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคของน้ำมันหล่อเย็น
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
502,000 24 Aug 2018
2561 การพัฒนาวัสดุโฟโตแคตาไลติกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

1,663,000 15 Dec 2017
2561 การเพิ่มประสิทธิภาพสารกันยุงให้ยาวนานขึ้นด้วยการกักเก็บในพอลิเมอร์แคปซูล
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
926,000 25 Apr 2018
2561 การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

423,000 1 Oct 2017
2561 ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

360,000 1 Oct 2017
2561 การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
360,000 1 Oct 2017
2561 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
840,000 1 Oct 2017
2560 การพัฒนาไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
502,000 15 Mar 2017
2560 การพัฒนาผ้าที่ทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดผสมโฟโตแคตาไลติก
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
502,000 8 Nov 2017
2560 การเตรียมอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดถั่วหรั่งสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
600,000 28 Mar 2017
2560 การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
300,000 1 Oct 2016
2560 ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

400,000 1 Oct 2016
2560 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

430,000 1 Oct 2016
2560 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนพอลิสไตรีนที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลที่แคบในกระบวนการแบบอิมัลชัน
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
500,000 1 Oct 2016
2559 ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียผลิตเซลลูโลสสำหรับผลิตเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

350,000 1 Oct 2015
2559 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

353,200 1 Oct 2015
2559 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
397,300 1 Oct 2015
2559 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เองสำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

454,700 1 Oct 2015
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

294,300 1 Oct 2015
2558 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทาน โรคคำฉันท์ 11 (โครงการย่อยที่ 2 ของวิทยาลัยแพทย์แผนไทย) แผนงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11ที่กักเก็บในอนุภาคนาโนสำหรับผู้สูงอายุ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
408,900 1 Oct 2014
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

255,500 1 Oct 2014
2558 การเตรียมเซลลูโลสจากเยื่อกระดาษสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
298,100 1 Oct 2014
2558 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

340,600 1 Oct 2014
2558 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

382,500 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2021 หน่วยงาน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียด : Develop the medical guidewire coating agents under a research project
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบ Guide wire ทางการแพทย์
แหล่งทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
19 Mar 2021
2021 หน่วยงาน : บริษัท เคมออล จำกัด

รายละเอียด : ได้รับคำปรึกษาทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการผลิตไมโครแคปซูลสองหน้าที่ที่กักเก็บสารหอมและต้านเชื้อจุลชีพสำหรับการเคลือบภายในรถยนต์ และกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
ไมโครแคปซูลสองหน้าที่ที่กักเก็บสารหอมและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับการเคลือบภายในรถยนต์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
29 Jan 2021
2016 หน่วยงาน : บริษัท เอส ที พี เคม โซลูชันส์ จำกัด

รายละเอียด : การนำพอลิเมอร์แคปซูลวัสดุเก็บความร้อนต้นแบบไปใช้ในการพัฒนาผ้าปรับสภาพความร้อน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
14 Jan 2016
2016 หน่วยงาน : บริษัท เอส ที พี เคม โซลูชันส์ จำกัด

รายละเอียด : การนำพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหย ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผุ้นุ่ม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาการเตรียมไมโครและนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
5 Jan 2016
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การประดิษฐ์พอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาควัสดุสะท้อนรังสีอินฟราเรดและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจายสำหรับการควบคุมอุณหภูมิและทำความสะอาดตัวเอง
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 14 Feb 2022
2565 วัสดุพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสำหรับเคลือบต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด, บริษัท เคมออล จำกัด 1 Oct 2021
2565 การพัฒนาสารเคลือบสะท้อนรังสีความร้อนด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดสำหรับควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท เอสทีพีเคม โซลูชั่น จำกัด, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1 Oct 2021
2564 นวัตกรรมการกักเก็บโพรไบโอติกส์ด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
บริษัท อิงค์ สแควร์ จำกัด 19 Aug 2021
2564 การพัฒนานาโนอิมัลชันของน้ำมันมะกรูดด้วยบล็อกโคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
บริษัท บิวตี้มายคอสเมด จำกัด 23 Jul 2021
2564 การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบวัสดุการแพทย์โดยการฉายรังสี
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 1 Jul 2021
2564 การเตรียมไมโครแคปซูลกักเก็บปุ๋ยด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 23 Feb 2021
2564 การเตรียมอนุภาคไมโคร/นาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ 1 Oct 2020
2563 นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและกักเก็บวัสดุเก็บความร้อน
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 Jul 2020
2563 การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบ Guide wire ทางการแพทย์
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 10 Oct 2019
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมจากใบหมี่
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
นางสาวศิรินันท์ สารมณฐี ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดน่าน 28 Sep 2018
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากตำรับยาสมุนไพรไทย
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
คุณสมเกียรติ ปันจินดา ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น 28 Sep 2018
2561 การเพิ่มประสิทธิภาพสารกันยุงให้ยาวนานขึ้นด้วยการกักเก็บในพอลิเมอร์แคปซูล
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
บริษัท โนคาวิส แคม จำกัด 25 Apr 2018
2560 การพัฒนาผ้าที่ทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดผสมโฟโตแคตาไลติก
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
บริษัทเอสทีพี เคม โซลูชันส์ 8 Nov 2017
2560 การพัฒนาไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด 15 Mar 2017
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Gamma irradiation-induced pH-responsive poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) hybrid polymer particles for dye treatment
Polymer-Plastics Technology and Materials
28 Aug 2022 SCOPUS Q2 อมร ไชยสัตย์
(First author)

2022 Innovative bifunctional heat storage nanocapsules containing polymerizable surfactant for antimicrobial thermoregulating clothes
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 653, 20 November 2022, 129954
13 Aug 2022 SCOPUS Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2022 Anti-Aging Activity of Tagetes patula L. Extracts Entrapped in Niosomes
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2022 Fabrication and Characterization of Bio-Based Polymer Particles for Antimicrobial Coating
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2022 Radiation-Induced Miniemulsion Polymerization of Polymer Particles for use as an Antimicrobial Coating Spray
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2022 UV-activated coating polymer particle containing quaternary ammonium for antimicrobial fabrics
Colloid and Polymer Science (2022)
14 Jan 2022 SCOPUS Q2 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2021 Synthesis of Uniform Submicron Poly(lactic acid)-based Particles/Capsules by Radical Precipitation Polymerization
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Available online 21 September 2021, 112122
21 Sep 2021 ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2021 Emulsion iodine transfer polymerization of nearly uniform submicrometer-sized polystyrene particles
Polymer International
16 Sep 2021 SCOPUS Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)

2021 A novel iron aluminate composite polymer particle for high-efficiency self-coating solar heat reflection
Solar Energy Materials and Solar Cells. Volume 230,15 September 2021, 111248
15 Sep 2021 ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2021 Multifunctional Polymer Particles Containing Quaternary Ammonium for Antimicrobial Particulate Surfactants and Defoaming.
ACS Applied Polymer Materials. 2021 Publication Date:June 11, 2021
11 Jun 2021 ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2020 Novel reusable pH‐responsive photocatalyst polymeric microcapsules for dye treatment
International Journal of Energy Research
21 Dec 2020 ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2020 Composite polymer particles containing bismuth vanadate particles for self-cleaning fabrics
Journal of Industrial Textiles ,Article first published online: October 6, 2020
6 Oct 2020 ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2020 Polymer Microcapsules Encapsulating Photocatalyst Nanoparticles for Dye Treatment in Wastewater
วารสาร Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi Vol. 19 No. 2 (2020): July-December
5 Aug 2020 TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2020 Incorporation Behavior of Nonionic Emulsifiers inside Particles and Secondary Particle Nucleation during Emulsion Polymerization of Styrene
Langmuir 2020, 36, 9747−9755
26 Jul 2020 SCOPUS Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2020 การเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมด้วยเทคนิคพิกเกอริงอิมัลชัน
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 51-63
28 May 2020 TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2020 Secondary particle formation in suspension polymerization using a particulate surfactant
Polymer-Plastics Technology and Materials
27 May 2020 SCOPUS Q2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2020 Poly(L-Lactic Acid)-Based Microcapsule Containing Phase-Change Material: Influence of Polymer Shell on Particle Morphology
Fibers and Polymers 2020, Vol.21, No.5, 935-943
7 May 2020 ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2020 High-Performance Preparation of Polymer Particle by Emulsion Polymerization via Polymerization Induced Self-Assembly Mechanism
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 19, Issue 1, 2020
6 Apr 2020 TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2020 การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชันผ่านกลไกการเหนี่ยวนำให้ประกอบตัวเองด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 27-38
6 Apr 2020 TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(First author)

2019 Preparation of heat storage microcapsules by microsuspension polymerization using block copolymer as a stabilizer
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2019 High Encapsulation Efficiency of Magnetite Nanoparticles in Hydrophobic Polymer Microcapsules Using Microsuspension Conventional Radical Polymerization
Oriental Journal of Chemistry Vol.35, No.2 ,Pg. 516-522
28 Apr 2019 SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2018 การเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดไมโครบีดที่มีช่องว่าง โดยเทคนิคอิมัลชันแบบกลับวัฏภาคด้วยการระเหยตัวทำละลายอย่างง่าย
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 2, 2018, pp. 41-53
21 Dec 2018 TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(First author)

2018 การเตรียมเซลลูโลสกราฟท์พอลิเมทาคริลิก แอซิด นาโนแคปซูลหุ้ม กรดแกลลิคสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 2, 2018, pp. 23-40
20 Dec 2018 TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2018 Preparation of crosslinked poly(Lactic acid-co-glycidyl methacrylate) microspheres by phase inversion emulsification
Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5) : 2048-2058
1 Dec 2018 SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2018 Microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP) for synthesis of micrometer-size hydrophilic polymer particles
Polymer 154 (2018) 128-134
10 Oct 2018 SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2018 Novel superabsorbent materials from bacterial cellulose
Polymer International Vol.68, Issue1, January 2019, Page 102-109
8 Oct 2018 SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)

2018 Novel Green Hydrogel Material using Bacterial Cellulose
Oriental Journal of Chemistry 2018 Vol.34, No.(4) Page 1735-1740
25 Jul 2018 SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(First author)

2018 Innovative Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties
International Journal of GEOMATE, vol.14 issue 45 pp.91-98
1 May 2018 SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(First author)

2017 The effect of silane amount on the physical properties of Bis-GMA/TEGDMA-based resin composite
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2017 Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties Prepared by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan, pp.839-844.
24 Nov 2017 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)

2017 Biodegradable Poly(l-lactic acid) Microcapsule Containing Heat Storage Material: Influence of Polymer Molecular Weight on Encapsulation Efficiency
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan
24 Nov 2017 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)

2017 Synthesis of Uniform and Stable Molecularly Imprinted Polymer Particles by Precipitation Polymerization
Oriental Journal of Chemistry vol.33 no.5 pp.2370-2376
25 Oct 2017 SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2017 Innovative and High Performance Synthesis of Microcapsules Containing Methyl Anthranilate by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization
Polymer International vol.66 issue12 pp.1921-1927
26 Sep 2017 SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)

2017 Preparation of stable poly(methacrylic acid)-b-polystyrene emulsifier-free emulsion iodine transfer polymerization (emulsion ITP) with self-assembly nuclearion
Polymer vol.110, pp.124–130
10 Feb 2017 SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2016 Innovative synthesis of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP)
Solar Energy Materials and Solar Cells vol.157, pp.996–1003
28 Dec 2016 SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2016 Encapsulation of herbal estracts with poly(l-lactic acid) by a simple solvent evaporation
In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand
3 Dec 2016 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)

2016 Preparation and Characterization of Functional Poly(methyl methacrylate-acrylic aciddivinylbenzene) Microcapsule Encapsulated Octadecane
In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand
3 Dec 2016 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)

2016 Innovative biolo of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP)
Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 157, December 2016, Pages 996–1003
1 Dec 2016 SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2016 Synthesis of micrometer-sized poly(methyl methacrylate) particles by microsuspension iodine transfer poly merization (ms ITP)
RSC Adv, vol.6, pp.95062-95066
21 Sep 2016 SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

2016 Influence of Poly(L-lactic acid) Molecular Weight on the Encapsulation Efficiency of Urea in Microcapsule Using a Simple Solvent Evaporation Technique
POLYMER-PLASTICS TECHNOGOGY AND ENVINEERING 2016, VOL.55, No.11,1131-1136
11 Feb 2016 SJR Q2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2022สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพแคปซูลที่ว่องไวต่อพีเอชสำหรับกักเก็บจุลินทรีย์โพรไบโอติกอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2203002213 2 Sep 2022 -
2022สูตรและกรรมวิธีการผลิตโคพอลิเมอร์ฐานเซลลูโลสไมโครแคปซูลกักเก็บกรดไขมันด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอยสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
2201005139 16 Aug 2022 -
2022สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็นอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2203001875 26 Jul 2022 -
2022สูตรและกรรมวิธีการผลิตสเปรย์เคลือบผิววัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2203001872 26 Jul 2022 -
2022สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2201005138 26 Jul 2022 -
2022สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีหมู่ฟังก์ชันจำเพาะกับการตรึงเอนไซม์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
2203001529 21 Jun 2022 -
2021สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนสเปรย์เคลือบผิววัสดุให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2203002261 2 Jul 2021 -
2021สูตรและกรรมวิธีผลิตบล็อกโคพอลิเมอร์ว่องไวต่อค่าพีเอชเพื่อใช้ในระบบนำส่งยาอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2103000503 19 Feb 2021 -
2021สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุนสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2101000938 19 Feb 2021 -
2021สูตรและกรรมวิธีผลิตสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2103000306 29 Jan 2021 -
2020สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโลหะออกไซด์สะท้อนรังสีอินฟราเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
2003003278 4 Dec 2020 -
2020สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2003003198 26 Nov 2020 -
2020สูตรและกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลฐานชีวภาพกักเก็บปุ๋ยละลายน้ำอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2003002501 29 Sep 2020 -
2020สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บสารไล่แมลงด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2003000932 1 May 2020 -
2020สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคพิลิเมอร์ผสมอนุภาคบิสมัทวานาเดตที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียและกำจัดสีสำหรับวัสดุสิ่งทออนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2003000813 17 Apr 2020 -
2020สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคสำหรับผลิตน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิตสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
2001001645 20 Mar 2020 -
2018องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
1803002461 24 Oct 2018 18288 23 Sep 2021
2013พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
1301005171 16 Sep 2013 -
2013กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
1301005172 16 Sep 2013 -
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับดีมาก (ระดับปริญญาตรี) นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่ : มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชือจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022 รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีมากและโล่รางวัล (ระดับปริญญาตรี) นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่ : มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชือจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022 รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมสเปรย์เคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพ : ให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022 รางวัลระดับดี และเหรียญทอง Innovative polymer hybrid particle-heat reflective coating agent
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022 รางวัลเหรียญเงิน Innovative nanocapsule guard: perfume, durable coating and antimicrobe
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022 The Best Oral Presentation Radiation-induced miniemulsion polymerization of polymer particles for use as an antimicrobial coating spray
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022 The Best Poster Presentation Fabrication and characterization of bio-based polymer particles for antimicrobial coating
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Session : Composite Materials and Technologies ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022 Gold Medal Innovation multifunctional bio-based polymer nanoparticle for antimicrobial particulate surfactants and defoaming
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
16 April 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022 รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุน สำหรับการบำบัด น้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
6 February 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022 รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมสเปรย์นาโนต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
6 February 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2021 รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
18 January 2021
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2019 รางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage ของ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่าน พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
30 November 2019
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2019 รางวัลระดับดีมาก พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 May 2019
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2019 รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น และรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
  รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี”(RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164