เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
Asst. Prof. Dr.Akapong Phunpueok
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Akapong Phunpueok
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Scintillation Materials, Radiation Physics, Radiation Detection
อีเมลล์ :   ,  akapong_p@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 36836222000
H-Index :
8
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2567
Development of pH-responsive plant anthocyanin-loaded zinc oxide/gelatin/polyvinyl alcohol nanofilms for smart packaging applications

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 229,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2023 - 30 September 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2567
Development of aluminium alloy mixed with high loading bismuth oxide for gamma-rays shielding materials

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 163,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2023 - 30 September 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2567
Scintillation Response of Bi4Si3O12 Single Crystal for Radiation Detection

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 114,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2023 - 30 September 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2566

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2566
Luminescence and Scintillation Properties of CaF2:Eu Single Crystal for Gamma Ray Detection

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2566
Preparation and Antibacterial Study of Copper Oxide / Polyvinyl chloride nanocomposite Films

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565
Preparation and Characterization of Wavelength Selective Film for Application in Agricultural Greenhouse

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565

แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 17 February 2022 - 16 February 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563
Development of IoT-Arduino Board Set Using a non-Invasive Blood Glucose Measuring for Diabetic Patient

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2019 - 30 September 2020
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562
Development of CeF3/PVT Nanocomposites as a Medical Radiation Detection Materials

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562
Luminescence and Scintillation Properties of CdWO4 and Bi4Ge3O12 Single

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 220,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 250,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 350,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 315,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 20,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 170,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
งบประมาณ : 297,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว GSO:Ce และ LGSO:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 17 Feb 2022
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2024 A comparative study on the scintillation characteristics of Gd2SiO5:Ce and Lu1.2Gd0.8SiO5:Ce scintillators
Materials Research Express
17 Jan 2024 SCOPUS Q1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

2023 The impact of strontium composition on thallium-doped cesium iodide scintillators
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment Volume 1057, December 2023, 168731
26 Sep 2023 SJR Q1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2023 Effect of TiO2 nanoparticles filler on structural, optical, thermal, and mechanical properties of TiO2/LDPE nanocomposites films
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 18, No. 1, January - March 2023, p. 273 - 278
31 Mar 2023 SCOPUS Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2023 Calcium-doped cesium iodide scintillator for gamma-ray spectroscopy
Journal of Materials Science: Materials in Electronics volume 34, Article number: 96 (2023)
12 Jan 2023 SCOPUS Q2 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2021 Preparation of CeF3 nanoparticles loaded PPO/PVT composites for radiation detection
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 16, No. 2, April - June 2021, p. 621 - 625
14 May 2021 SCOPUS Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2021 Synthesis of Tungsten doped Titanium dioxide nanofibers for the degradation of paraquat by photocatalytic process
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021
28 Jan 2021 SCOPUS Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2020 Synthesis, characterization and photocatalytic activity using SiO2-TiO2 nanocomposites under UV light
Materials Research Express Vol.8 (2021)
30 Dec 2020 SCOPUS Q2 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2020 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection
Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99
28 Aug 2020 Non Quatile อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

2020 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles
Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948
1 Mar 2020 ISI Q1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2019 Comparison of Light Yield for YAG:Ce, LuAG:Ce, and GAGG:Ce Scintillators
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.9 No.2 (2019): 14-22
31 Dec 2019 TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

2019 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts
The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2019 Determination of radiation attenuation coefficients of BaSO4/PVC and BaSO4/PS for X-ray shielding
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012133
1 Nov 2019 SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2019 Photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019 SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2019 Scintillation response of CdWO4 scintillator for gamma-ray detection
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019 SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

2019 Photoelectric Fraction and Total Mass Attenuation Coefficient of Ce:YAG, Ce:GAGG and Ce:LuAG Single Crystals at 662 keV Gamma Radiation Energy
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1494–1499
1 Sep 2019 Non Quatile อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

2019 Energy Resolution of the GaGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection
KKU Sci. J. 47(1) 134-143 (2019)
1 Mar 2019 TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

2018 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
1 Jun 2018 SJR Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2018 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75)
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures vol.13 no.2 pp.499-504
31 May 2018 SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2018 Determination of Mass Attenuation Coefficients of Cement Paste Containing Limonite and Barite for Gamma-Rays (60SCI-2.3-62)
Applied Mechanics and Materials, vol.879 pp.156-160
1 Mar 2018 SJR Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2017 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2017 Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Rubber Containing Barite
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.204-207
6 Jun 2017 SJR Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2017 Intrinsic Light Yield and Loss Parameter of Y2SiO5:Ce Single Crystal Scintillator (60SCI-2.3-50)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.329-332
6 Jun 2017 SJR Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

2017 ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017 TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

2017 Preparation and Photocatalytic Performance of RGO/TiO2 Photocatalyst
Key Engineering Materials, vol.728, pp 359-363
25 Jan 2017 SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

2016 การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ LSO ที่เจือด้วย Ce3+ สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016 TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

2015 Interaction of 662 keV Gamma Rays with LYSO(Ce) and BGO Single Crystal Scintillators
Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.764-767
18 Aug 2015 SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม

ผลงาน : การปรับปรุงระบบสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตรา การไหลด้วยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวาล์วสามทาง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 28 January 2022
ผู้รับรางวัล : อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2017
โล่เกียรติคุณ

ผลงาน : นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559 งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 19 January 2017
ผู้รับรางวัล : อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 285,836 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 16 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 August 2019

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164