เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
Asst. Prof. Dr.Unchalee Tonggumnead
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  อัญชลี ทองกำเหนิด
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Unchalee Tonggumnead
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  unchalee-t@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2566 การพัฒนาตัวแบบทวินามเชิงลบผสมใหม่ สำหรับอนุกรมเวลาของข้อมูลเชิงนับและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางการแพทย์
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
100,000 1 Oct 2022
2566 การพัฒนาตัวแบบถดถอยทวินามเชิงลบผสมแบบใหม่ สำหรับข้อมูลเชิงนับที่มีการกระจายเกินเกณฑ์: การอนุมานแบบเบส์และการประยุกต์ใช้
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

100,000 1 Oct 2022
2560 คุณสมบัติทางสถิติ การจำลองสถานการณ์ และการประยุกต์ของการแจกแจงแบบลินด์เลย์สองพารามิเตอร์แบบตัดปลาย
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2016
2560 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับระบบแบบหลายขั้นตอนภายใต้อายุการใช้งานที่มีการแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2016
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 A new mixed negative binomial regression model to analyze factors influencing the number of patients with respiratory disease and long-term effects of lung cancer
Communications in Mathematical Biology and Neuroscience
10 Oct 2022 SCOPUS Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(Corresponding author)

2022 Predicting Thailand Electricity Load Demand with Modified Fourier Series and Seasonal-Trend Decomposition Methods Using LOESS Transformation
Applied Science and Engineering Progress Vol 16, No 2 (Apr.–Jun. 2023
22 Feb 2022 SCOPUS Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(Co-author)

2021 A Comparative study on the efficiency of test statistics in testing the differences between two dependent datasets
International Journal of Applied Mathematics, Vol.34, No 1, pp.43-75 IJAM: Volume 34, No. 1 (2021)
28 Feb 2021 SCOPUS Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

2020 The Effects of the Violate Assumption Based on Homogeneity of Variance of the test statistics for Comparing the Mean of Two Independent Population
Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4s, 2020, pp.2475-2758
31 Jan 2020 SJR Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

2019 Comparative the Performance of Robust Linear Regression Methods and its Application
Applied Mathematical Sciences, Vol. 13, 2019, no. 17, 815 - 822
31 Oct 2019 SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

2018 Robust Nonparametric Regression for Testing the Equality of Nonparametric Regression Curves
Applied Mathematical Sciences Vol.12 No.16: pp.759-772, 2018
1 Apr 2018 SJR Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

2017 Time Series Anlysis and Statistical Process Control for anomaly Detection: An Application to the Situation of PM 10 in Northern Thailand
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.379-382
6 Jun 2017 SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

2016 การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 8 ฉบับที่ 16
1 Dec 2016 TCI 1 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

2016 Testing the equality of two parametric quantile regression curves: the application for comparing two data sets
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis Vol.09 Issue 01, April 2016, 17-39
1 Apr 2016 SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

2015 Predicting the Medium-Term Electricity Load Demand of Thailand Using the Generalized Estimating Equation and the Linear Mixed Effect Model
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015 12th International Conference
27 Aug 2015 Proceedings (Inter) อัญชลี ทองกำเหนิด
(Corresponding author)

2015 Water Quality Monitoring and Phytoplankton communities in Rama IX Lake , Pathumthani Province after flood disaster in 2011
Burapha Science Journal, 191: 91-108
25 Aug 2015 TCI 1 อัญชลี ทองกำเหนิด
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164