เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อิสระ ขันติแก้ว  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Itsara Khantikaew
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของใบพิลังกาสา
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ดร.อิสระ ขันติแก้ว
300,000 1 Oct 2018
2560 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของกิ่งชิงชี่
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ดร.อิสระ ขันติแก้ว
492,000 1 Oct 2016
2559 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบของชิงชี่
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ดร.อิสระ ขันติแก้ว
253,700 1 Oct 2015
2558 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบของชิงชี่
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
ดร.อิสระ ขันติแก้ว
205,700 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164