เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์
Asst. Prof. Dr.Konrawut Khammahawong
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กรวุฒิ กำมหาวงศ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Konrawut Khammahawong
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถานะการปฏิบัติงาน : ทดลองงาน
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 57195060513
H-Index :
-
Updated 2023-01-01
โครงการวิจัย
2567
Structural development of algorithms and artificial intelligent techniques for solving problems in complex systems

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 1,485,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2023 - 1 October 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2567
An accelerated iterative algorithm for hierarchical variational inequality problems on riemannian manifolds

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 106,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2023 - 30 September 2024
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2567

แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
งบประมาณ : 9,500,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 March 2024 - 28 February 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566
Fixed point theorem for fractional differential equation and nonlocal multi-point conditions

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 150,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566
Algorithms for finding the fuzzy best proximity point problems

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566
Fuzzy fractional differential equations for digital signal processing problems

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566

แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
งบประมาณ : 7,765,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 April 2023 - 31 March 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566
An iterative algorithm for solving fixed point problems on Handmard manifolds and application in equilibrium problems

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 30,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2024 Convergence of Best proximity pair for noncyclic Suzuki’s relatively nonexpansive with numerical simulation
Science and Technology Asia Vol.29 No.1 (January-March 2024)
29 Mar 2024 SJR Q3 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(Co-author)

2024 Coupled Best Proximity Points for Cyclic Kannan and Chatterjea Contractions in CAT_p(0) Spaces
Carpathian Journal of Mathematics Vol 40/2024 no. 2 Pages 343- 361
26 Mar 2024 SCOPUS Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(Corresponding author)

2024 Shrinking projection method for hierarchical fixed point problems on Hadamard manifolds
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Series 2
19 Feb 2024 SCOPUS Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

2023 Algorithm for solving nonlinear monotone operator equations with applications
Journal of Nonlinear Functional Analysis Article ID 37, pp. 1-15
31 Dec 2023 SCOPUS Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(Corresponding author)

2023 Best proximity point for generalized cyclic enriched contractions
Mathematical Methods in the Applied Sciences
4 Dec 2023 SCOPUS Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(Corresponding author)

2023 Modified Halpern and viscosity methods for hierarchical variational inequalities on Hadamard manifolds
Computational and Applied Mathematics 43, Article number: 1 (2024)
1 Dec 2023 SCOPUS Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

2022 A Practical Approach to Quasi-convex Optimization
The Thai Journal of Mathematics Vol 20, No 4 (2022)
30 Dec 2022 SCOPUS Q4 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(Co-author)

2022 Approximating Common Fixed Points of Nonexpansive Mappings on Hadamard Manifolds with Applications
Mathematics Volume 10 Issue 21 10.3390/math10214080
2 Nov 2022 ISI Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

2022 An inertial Mann algorithm for nonexpansive mappings on Hadamard manifolds
AIMS Mathematics
28 Oct 2022 ISI Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

2022 Iterative algorithms for monotone variational inequality and fixed point problems on Hadamard manifolds
Advances in Operator Theory volume 7, Article number: 43 (2022)
17 Jul 2022 SCOPUS Q2 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

บริการวิชาการ
2565
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ศูนย์ COE
แหล่งทุน : หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน
งบประมาณ : 100,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 16 April 2022
วันที่สิ้นสุด : 16 August 2022

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164