เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
Asst. Prof. Dr.Uraiwan Inyaem
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  อุไรวรรณ อินทร์แหยม
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Uraiwan Inyaem
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  uraiwan.inyaem@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 35229537300
H-Index :
4
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
งบประมาณ : 180,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 The web application of information presentation with augmented reality technique with case study of temple, market and museum
The 12th Rajamangala University of Technology International Conference (12th RMUTIC) ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันตีพิมพ์ 1 september 2023
1 Sep 2023 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2023 Development of a Prototype Health Care Recommender Application with Machine Learning Techniques
The 19th National Conference on Computing and Information Technology / จัดวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
19 May 2023 Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2022 The Development of Chatbot Prototype on an Application for Problems Recommender of Female’s Wellness
The 18th National Conference on Computing and Information Technology ระหว่างวันที่ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2022 จัดโดย Faculty of Information Technology and Digital Innovation, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
20 May 2022 Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2022 An Improved Classroom Effectiveness of Learning Management in Higher Education Using Active Learning Techniques with Case Study of Students Based on Mathematics and Computer Science Background
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2020 Increasing Efficiency for Document Tracking using Web Technology
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi,Vol 19, Issue 2, 202045
19 Oct 2020 TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2020 The Study of Data Classification in Major Depressive Disorder Domain Using Data Mining Techniques
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ (NKRAFA Journal of Science and Technology:NKRAFASci) ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน
29 Sep 2020 TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2020 Machine Learning Apply for Financial Credit Approval to Filter Selected Customer in Domain Specific Bank
Science and Technology RMUTT Journal ,Vol.10 No.1 (2020): 36-46
30 Jun 2020 TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2020 Electronic Commerce Management System for Cosmetic Brands
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020 Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2018 Construction Model Using Machine Learning Techniques for the Prediction of Rice Produce for Farmers
2018 7th International Workshop on Database and Data Mining (ICDDM2018) , 27-30 June 2018 at Chongqing University of Post and Telecommunications, Chongqing Shi, China, pp. 870-874
30 Jun 2018 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2017 Credit Approval Recommending System for Thai Bank Customer Applying Classification Techniques
The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), Busan, Republic of Korea.
5 Jul 2017 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2017 Credit Approval Recommending System for Thai Bank Customer Applying Classification Techniques
The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), 2-5 July 2017 at Haeundae Grand Hotel, Busan, Republic of Korea. pp 105-108
5 Jun 2017 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2016 Applying Decision Tree Technique to Filter Selected Customer Group for Financial Credit Approval
International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals, 28-29 December 2016 at Windsor Suites & Convention Hotel, Bangkok, Thailand
29 Dec 2016 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2015 Recommender System of OTOP Products Replacing Using the Apriori algorithm
The 6th Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC, 1-3 September 2015, Nakornrachasima, Thailand
3 Sep 2015 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2015 The Recommender System for Adaptive Learning Based on Students’ Competency Profile by Using FP-Growth Techniques
The Eleventh National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2015) at Arnoma Hotel Bangkok, Thailand, on July 2nd - 3rd, 2015., pp.364-370
3 Jul 2015 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2014 The Recommender System of Teaching Development Guideline using Text Mining Techniques
The Eleventh International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society Theory and Practices in eLearning 2014 and Future, 12-13 December 2014, Bangkok, Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร the International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM)
13 Dec 2014 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(Co-author)

2014 A Study of Association Rules for Recommender System of Computer Science Seminar Topics Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm
The 5th Rajamangala University of Technology International Conference (5th RMUTIC), July 23-25, 2014, Pranakornsriayuthaya, Thailand.
25 Jul 2014 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2012 Increase of Learning Achievement for Internet Technology for Daily Uses using Online Learning
The 15th International Conference of International Academy of Physical Sciences (CONIAPS XV), December 9-13, 2012, Pathumthani, Thailand.pp. 147-152.
13 Dec 2012 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2011 A Framework for Target Magnification Using Social Network Analysis with Case Study on Terrorism Domain
The 37th Congress on Science and Technology of Thailand(STT 37), October 10-12, 2011, Bangkok, Thailand. pp. 96.
12 Oct 2011 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2010 Terrorism Event Classification using Fuzzy Inference Systems
International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), Vol. 7 No. 3 2010. pp. 256-265 ISSN: 1947-5500
31 Dec 2010 SJR Q4 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2010 VISTAS : Visual Terrorism Analytic System
The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010), July 4-7, 2010, Pattaya, Thailand.
7 Jul 2010 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2010 Construction of Fuzzy Ontology-Based Terrorism Event Extraction
The 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (WKDD2010), Jan 9-10, 2010, Phuket, Thailand.pp.391-394
10 Jan 2010 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2009 Named-Entity Techniques for Terrorism Event Extraction and Classification
The Eighth International Symposium on National Language Processing (SNLP2009) host by Dhurakij Pundit University and NECTEC, Oct 20-21, 2009, Bangkok, Thailand. pp. 175 - 179
21 Dec 2009 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2009 Ontology-Based Terrorism Event Extraction
The 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE2009), Dec 18-20, 2009, Nanjing China. pp. 912-915
20 Dec 2009 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2009 Composition of Fuzzy Ontology-Based Event Extraction in Terrorism Domain
The 2009 International Conference on Robotics, Information and Intelligence control system technologies (RIIT2009), Dec 11-14, 2009, Bangkok, Thailand.pp.150-155
14 Dec 2009 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2008 Domain Knowledge Based Information Filtering for Terrorism News Articles
National Conference on Computer and Information Technology, May 23-24, 2008, Mahasarakam, Thailand. pp.131-136
24 May 2008 Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

2006 Evaluation of Data Mining Techniques Performance
International Conference on Applied Science (ICAS2006), Nov 5-7, 2006, Don Chan Place, Vientiane, Laos PDR. pp.426-438 and Laos Journal on Applied Science, vol.1, no.1, November 2006. ISBN: 1905-6702.
7 Nov 2006 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2023
Best Paper Award

ผลงาน : The web application of information presentation with augmented reality technique with case study of temple, market and museum
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 กันยายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 1 September 2023
ผู้รับรางวัล : อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2023
Best Paper Award

ผลงาน : การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Development of a Prototype Health Care Recommender Application with Machine Learning Techniques)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 19th National Conference on Computing and Information Technology ระหว่างวันที่ 18-9 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 May 2023
ผู้รับรางวัล : อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2022
Excellence Paper Award Oral Presentation

ผลงาน : An Improved Classroom Effectiveness of Learning Management in Higher Education Using Active Learning Techniques with Case Study of Students Based on Mathematics and Computer Science Background
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ
2563
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
งบประมาณ : 0 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 7 December 2020
วันที่สิ้นสุด : 7 December 2020
2563
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณ : 83,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 26 February 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 March 2020
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : รายได้งบกลาง มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 80,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 December 2019
วันที่สิ้นสุด : 27 December 2019
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
งบประมาณ : 0 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 December 2019
วันที่สิ้นสุด : 27 December 2019
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 285,836 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 16 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 August 2019
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 60,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 7 March 2009
วันที่สิ้นสุด : 9 March 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : ประกวด/แข่งขัน
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 141,400 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 6 July 2018
วันที่สิ้นสุด : 6 July 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 103,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 27 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 February 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
งบประมาณ : 0 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 19 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 22 January 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164