เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Ueangfa Bantaowong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : -
อีเมลล์:   ,  ueangfa@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2563 การพัฒนาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
96,400 21 Jan 2020
2562 การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรในตลาดไทด้วยระบบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
275,000 1 Nov 2018
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2021 หน่วยงาน : สวนเราเกษตรอินทรีย์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด : วิทยากรบรรยายเรื่อง สายพันธุ์ รูปแบบ และเทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ได้ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรในตลาดไทด้วยระบบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
29 Mar 2021
2019 หน่วยงาน : ตลาดไท

รายละเอียด : ได้ระบบการจัดการขยะอินทรีย์จำพวกเศษผักและผลไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะและลดต้นทุนในการกำจัดขยะอินทรีย์ให้กับตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร และยังได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืช สามารถนำไปขยายผลสู่เกษตรและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรในตลาดไทด้วยระบบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
1 Nov 2019
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Amynthas whitteni, a new species of earthworm from Mawlamyine,Myanmar (Clitellata: Megascolecidae)
RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY Supplement No. 35: 17–21
31 Mar 2020 SJR Q2 เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
(First author)

2017 DNA Barcoding of the Thai Species of Terrestrial Earthworms in the Genera Amynthas and Metaphire (Haplotaxida: Megascolecidae)
European Journal of Soil Biology vol.81 pp.39-47
20 Jun 2017 SJR Q1 เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164