เลือกชื่อ :
ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
Dr.Jarungwit Boonnorat
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Jarungwit Boonnorat
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ลาออก
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55366362000
H-Index :
10
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2561

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Highly effective reduction of phosphate and harmful bacterial community in shrimp wastewater using short-term biological treatment with immobilized engineering microalgae
Journal of Environmental Management, 325, 116452
17 Oct 2022 SCOPUS Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(Co-author)

2018 Use of aged sludge bioaugmentationain two-stage activated sludge system to enhance the biodegradation of toxic organic compounds in high strength wastewater
Chemosphere
15 Mar 2018 SJR Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(First author)

2017 Toxic compounds biodegradation and toxicity of high strength wastewater treated under elevated nitrogen concentration in the activated sludge and membrane bioreactor systems
Science of the Total Environment, vol.592 pp.252–261
17 Mar 2017 SJR Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(First author)

2016 Effects of hydraulic retention time and carbon to nitrogen ratio on micro-pollutant biodegradation in membrane bioreactor for leachate treatment
Bioresearch Technology
25 Jul 2016 SJR Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(First author)


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164