เลือกชื่อ :
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
Dr.Kridsanapong Lerdbumrungchai
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kridsanapong Lerdbumrungchai
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ทดลองงาน
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Learning Media with Augmented Reality: The Basic Thai Language Words for Grade 2
International Conference on Media Technology, Knowledge and Education in Next Normal (IMKEN 2022). P03-1-P03-6 9 – 10 มิถุนายน 2565
10 Jun 2022 Proceedings (Inter) กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(Co-author)

2022 The Production of Virtual Reality Exhibition to Show The Evolution of Democracy in Thailand
International Conference on Media Technology, Knowledge and Education in Next Normal (IMKEN 2022). P17-1-P17-7 9 – 10 มิถุนายน 2565
10 Jun 2022 Proceedings (Inter) กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(Co-author)

2020 กระบวนการถ่ายภาพพาโนรามาช่วงรับแสงสูงเพื่อสร้างระบบนำชมโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร. 5(1), 87-98. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน
26 Jun 2020 TCI 2 กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(First author)

2020 เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร. 5(1), 69-78 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน
26 Jun 2020 TCI 2 กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(Co-author)

2020 The Social-Emotional Learning Process to Develop Practicing Skills for Hands-on Students
International Journal of Information and Education Technology 10(8):597-602 January 2020
31 Jan 2020 Proceedings (Inter) กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(First author)

2019 CONNECTIVISTDIGITAL LEARNING MODEL VIA CLOUD TECHNOLOGY TO ENHANCE CREATIVE MEDIA INNOVATION CONSTRUCTION
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 Vol.12 No.29 September-December2018
31 Dec 2019 TCI 1 กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(First author)

2019 กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัลตามแนวคอนเน็กติวิสต์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร. 4(2), 44-55.
26 Dec 2019 TCI 2 กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(First author)

2019 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารด้วยเทคโนโลยีระบุตัวตนแบบคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร. 4(1), 76-84
9 Jun 2019 TCI 2 กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(Co-author)

2018 Development of Online Interactive Infographics for Digital Communication The 4th Asia Color Association Conference
The 4th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color. 627-632 5-8 December 2018
8 Dec 2018 Proceedings (Inter) กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(First author)

2017 การจัดการธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560
31 Dec 2017 TCI 2 กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(First author)

2017 การวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์เทคโนโลยีสำหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา. 7(14), 18-26 ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560
31 Dec 2017 TCI 2 กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(Co-author)

2017 Learning Model of Massive Open Online Course via Gamification to Enhance Media Innovation Construction
The 2nd International STEM Education Conference. 140-144. ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่
14 Jul 2017 Proceedings (Inter) กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(First author)

2017 Learning Model via Creative Problem Solving on Cloud Computing to Enhance Creative Thinking Skills and Teamwork
The 2nd International STEM Education Conference. 157-163. ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่
14 Jul 2017 Proceedings (Inter) กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164