เลือกชื่อ :
ดร.อานันท์ ไม้ประดิษฐ์
Dr.Arnan Maipradit
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  อานันท์ ไม้ประดิษฐ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Arnan Maipradit
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ไม่ระบุ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ทดลองงาน
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 57215352733
H-Index :
2
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
I------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา--------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 PAVEMENT: Passing Vehicle Detection System with Autonomous Incremental Learning using Camera and Vibration Data
2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC2022-Fall) 1-7
1 Jul 2023 Proceedings (Inter) อานันท์ ไม้ประดิษฐ์
(First author)

2023 Privacy-Preserving Machine Learning for Snoring Detection
2023 11th International Conference on Information and Education Technology (ICIET), 534-538
18 Mar 2023 Proceedings (Inter) อานันท์ ไม้ประดิษฐ์
(Co-author)

2021 An Adaptive Traffic Signal Control Scheme Based on Back-pressure with Global Information
Journal of Information Processing 2021 Volume 29 Pages 124-131
15 Feb 2021 SJR Q3 อานันท์ ไม้ประดิษฐ์
(First author)

2019 Evaluation of an Adaptive Traffic Control Algorithm Based on Back-Pressure and Q-Learning
第 27 回マルチメディア通信と分散処理ワークショップ論文集 page 274-276
4 Nov 2019 Proceedings (Inter) อานันท์ ไม้ประดิษฐ์
(First author)

2019 Adaptive traffic control algorithm based on back-pressure and Q-learning
2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC) 1995-1999
27 Oct 2019 Proceedings (Inter) อานันท์ ไม้ประดิษฐ์
(First author)

2019 Back-Pressure および Q-Learning に基づく 適応的交通制御アルゴリズム
Information Processing Society of Japan IPSJ SID Technical Report
4 Mar 2019 Non Quatile อานันท์ ไม้ประดิษฐ์
(First author)

2019 Adaptive Traffic Control Algorithm Based on Back-Pressure and Q-Learning
Collection of open conferences in research transport
1 Jan 2019 Non Quatile อานันท์ ไม้ประดิษฐ์
(Co-author)


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164