เลือกชื่อ :
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
Dr.Chakkaphan Wattanawikkam
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chakkaphan Wattanawikkam
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Nanomaterials, Nanoscience and nanotechnology, Photocatalyst, Titanium dioxide
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 26422649500
H-Index :
6
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2566 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบนาโนเซลลูโลส สำหรับใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
360,000 1 Oct 2022
2565 การักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
600,000 1 Oct 2021
2565 การพัฒนาแผ่นฟิล์มนาโนคอมโพสิตพอลิไดเมทิลไซลอกเซนและนาโนเซลลูโลสจากวัสดุทางการเกษตรสำหรับใช้เป็นวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
300,000 1 Oct 2021
2564 การศึกษาโครงสร้างเชิงลึก สมบัติเพียโซอิเล็กทริก และสมบัติการเร่งปฏิกิริยาทางแสงของวัสดุหลายหน้าที่บิสมัทเฟอร์ไรท์ เจือด้วย ซิงค์ แมงกานีส คอปเปอร์ และไททาเนียม
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
600,000 7 Jul 2021
2564 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

550,000 19 Feb 2021
2563 การพัฒนาผิวอิเล็กทรอนิกส์หลายหน้าที่ของเส้นใยนาโนไฮบริดแบบยืดหยุ่น PVDF/ZnO/Ag และ PVDF/ZnO/Cu
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
200,000 15 Aug 2020
2563 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

200,000 15 Aug 2020
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2022 หน่วยงาน : บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด

รายละเอียด : นำองค์ความรู้มาย่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าและกรบวนการผลิตถั่งเช่าสีขาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
6 Sep 2022
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), มรภ.ราชนครินทร์, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, วิสาหกิจชุมชน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 Oct 2021
2565 การพัฒนาแผ่นฟิล์มนาโนคอมโพสิตพอลิไดเมทิลไซลอกเซนและนาโนเซลลูโลสจากวัสดุทางการเกษตรสำหรับใช้เป็นวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันวิจัยซินโครตรอน, ชุมชนตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 Oct 2021
2564 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด จ.ปราจีนบุรี 19 Feb 2021
2563 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 15 Aug 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Discharge Duty Cycles Effects of 20 kHz Air Atmospheric Pressure Plasma Jet on Methylene Blue Solution Degradation
Suranaree Journal of Science and Technology
18 Apr 2023 SCOPUS Q4 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

2023 Titanium dioxide nanoparticles affect growth and antibacterial activity of Chrysanthemum indicum cuttings in vitro culture
South African Journal of Botany Volume 156, May 2023, Pages 72-78
10 Mar 2023 SCOPUS Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

2023 Air atmospheric pressure plasma jet to improve fruiting body production and enhance bioactive phytochemicals from mutant Cordyceps militaris (white Cordyceps militaris)
Food and Bioprocess Technology
4 Mar 2023 SCOPUS Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

2022 Enhanced Fruiting Body Production and Bioactive Phytochemicals from White Cordyceps militaris by Blending Cordyceps militaris and Using Cold Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2022)
30 Sep 2022 SCOPUS Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

2022 Characterization of structural orientation and optical properties of Al and Cr in rubies
Radiation Physics and Chemistry Volume 199, October 2022, 110315
14 Jun 2022 ISI Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

2022 Piezoelectric enhanced photocatalytic properties of PVDF–ZnO/Cu nanofibers prepared by electrospinning technique
Polymer-Plastics Technology and Materials
9 Jun 2022 SCOPUS Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Corresponding author)

2022 Phase evolution in annealed Ni-doped WO3 nanorod films prepared via a glancing angle deposition technique for enhanced photoelectrochemical performance
Applied Surface Science Volume 584, 15 May 2022, 152581
24 Jan 2022 ISI Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(First author)

2021 Ultrasonically acid-assisted milled cellulose nanocrystal incorporated with TiO2 for UV shielding application
Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology
31 Dec 2021 TCI 2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

2021 Characterization, X-ray Absorption Spectroscopic Analysis and Photocatalytic Activity of Co/Zn Co-Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized by One-Step Sonochemical Process
Crystals Volume 11 Issue 10
15 Oct 2021 ISI Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Corresponding author)

2021 Enhancement Propagation of Protocorms in Orchid (Cymbidium tracyanum L. Castle) by Cold Atmospheric Pressure Air Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2021)
2 Jan 2021 ISI Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

2020 Effects of N2-content on formation behavior in AlN thin films studied by NEXAFS: Theory and experiment
Journal of Alloys and Compounds Volume 844, 5 December 2020, 156128
5 Dec 2020 SCOPUS Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

2020 Structural studies and photocatalytic properties of Mn and Zn co-doping on TiO2 prepared by single step sonochemical method
Radiation Physics and Chemistry Volume 171, June 2020, 108714
30 Jun 2020 SCOPUS Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(First author)

2019 Visible-light-driven Photodegradation of Commercial Dyes by the Cooperation of Co-doped TiO2 Material
Current Applied Science and Technology Vol. 20 No. 1 (2020)
2 Oct 2019 TCI 1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Corresponding author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2022กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีขาวด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(ชื่อที่ 3)
2203000825 4 Apr 2022 -
2021ระบบการผลิตพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาอนุสิทธิบัตรดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(ชื่อที่ 3)
2103001285 11 May 2021 -
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164