เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา
Asst. Prof. Dr.Nitaya Ngowwattana
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นิตยา โง้ววัฒนา
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nitaya Ngowwattana
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร :  (สาย )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  ภาควิชาเคมี
สถานะการปฏิบัติงาน : เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2559 การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกพืช
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

196,200 1 Oct 2015
2558 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สบู่และครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเกสรดอกบัวหลวง
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

70,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2019 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM)
International Journal of GEOMATE March, 2019 Vol.16, Issue 55, pp.105-112
1 Mar 2019 SJR Q3 นิตยา โง้ววัฒนา
(Co-author)

2017 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM)
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan Nov. 21-24, 2017
24 Nov 2017 Proceedings (Inter) นิตยา โง้ววัฒนา
(Co-author)

2017 Electrochemical Technique for 1,3-Dichloro-2-propanol Analysis
International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp. 40-43
1 Sep 2017 SJR Q3 นิตยา โง้ววัฒนา
(Co-author)

2016 XANTHAN GUM FROM SUGAR CANE RESIDUE
International Journal of GEOMATE, Dec., 2016, Vol. 11, Issue 28, pp.2851-2856 Special Issue on Science, Engineering and Environment, ISSN: 2186-2990, Japan
31 Dec 2016 SCOPUS Q3 นิตยา โง้ววัฒนา
(First author)

2015 XANTHAN GUM FROM SUGAR CANE RESIDUE
Proceedings of First International Conference SEE 2015 Science, Enfineering and Environment Central Palace Miyako Hotel, Tsu City. Mie, Japan
21 Nov 2015 Proceedings (Inter) นิตยา โง้ววัฒนา
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164