เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  บุรัสกร อยู่สุข  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Burasakorn Yoosooka
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ลาออก
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การตลาดสินค้าอุปโภค ต่อยอดจากสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์ ระดับวิสาหกิจชุมชน
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

263,000 1 Oct 2021
2560 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนกรณีศึกษา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข
280,000 15 May 2017
2558 แอพพลิเคชั่นการรู้จำวัตถุอันตรายบนแว่นตาอัจฉริยะสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

360,000 1 Oct 2014
2558 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการขายเพื่อหากรอบแนวคิดโครงร่างสำหรับระบบแนะนำการจัดวางผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

180,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2018 Electronic Commerce for Community Agricultural Products in Pathum Thani
The First International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education and Management March 7, 2018
7 Mar 2018 Proceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(First author)

2017 Name Entity Annotation System for Linguistic Data Warehouse
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(First author)

2017 Automatic Course Scheduling System applying Ontology and Rule-based
The 13th National Conference on Computing and Information Technology 2017 July 6-7, Bangkok, Thailand, 2017
7 Jul 2017 Proceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(Co-author)

2015 Medication Recommender System
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164