เลือกชื่อ :
ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
Asst. Prof.Janthanee Autthisin
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  จันทนี อุทธิสินธุ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Janthanee Autthisin
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ :  Educational Physics, Science Teaching, E-learning
อีเมลล์ :   ,  janthaneeau@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2560 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชา 09410044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยบทเรียน E-learning
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

10,000 1 Oct 2016
2558 การหาองค์ประกอบธาตุของสีบนวัตถุโบราณโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีขนาดเล็ก
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

179,900 1 Oct 2014
2558 สร้างชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
108,500 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2019 Investigation of Bangkok Monsoon Onset index using Precipitable Water Vapor
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) จันทนี อุทธิสินธุ์
(Co-author)

2019 The relationship between raining and GPS - Precipitable water vapor
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012142 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1380/1/012142
1 Nov 2019 SJR Q3 จันทนี อุทธิสินธุ์
(Co-author)

2019 Development of a Compact XRF System for Elemental Analyses of Archaeological Objects
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1507–1513
1 Sep 2019 Non Quatile จันทนี อุทธิสินธุ์
(Co-author)

2019 ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
31 Jan 2019 TCI 1 จันทนี อุทธิสินธุ์
(First author)

2018 Development of an Interactive Multimedia Michelson Interferometer Experiment (60SCI-2.3-61)
Applied Mechanics and Materials vol.879 pp.284-289
1 Mar 2018 SJR Q4 จันทนี อุทธิสินธุ์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2019ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอนุสิทธิบัตรผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ชื่อที่ 1)
1903000622 11 Mar 2019 17269 29 Jan 2021
2019ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอนุสิทธิบัตรผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ชื่อที่ 3)
1903000622 11 Mar 2019 17269 29 Jan 2021
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
จันทนี อุทธิสินธุ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164