เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.บดินทร์ชาติ สุขบท
Asst. Prof. Dr.Bodinchat Sukbot
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  บดินทร์ชาติ สุขบท
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Bodinchat Sukbot
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2015 Schwinger Method for Coupled Harmonic Oscillators and Time-Dependent Linear Potential
Chinese journal of Physics vol.53, no.7 pp.120004-1 - 120004-13
1 Dec 2015 SJR Q4 บดินทร์ชาติ สุขบท
(Co-author)

2015 Schwinger Method for Dual Damped Oscillators
Chinese Journal of Physics October 2015, vol.53, no.5, pp 100002-1 - 100002-7
1 Oct 2015 SJR Q4 บดินทร์ชาติ สุขบท
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164