เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
Asst. Prof. Dr.Kanokorn Wechakorn
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กนกอร เวชกรณ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kanokorn Wechakorn
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  ภาควิชาเคมี
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Fluorescent chemosensor; Natural product; Nanotechnology
อีเมลล์ :   ,  Wechakorn5537855@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 57074122200
H-Index :
7
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566
Development of chemical sensors for copper(II) detection in water resources

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2566
Development of immunosensor for detection of neomycin residues in Raw Milk

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2565
Development of carbon dots from elephant dung to sustainable environmental protection

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2565
Development of carbon dots from Cassava waste and their application in the plant growth promotion

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 329,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2565

แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 17 February 2022 - 16 February 2023
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564
Extraction of bio-active compounds from insects for inhibition of hyperglycemia, Alzheimer's disease and melanogenesis

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 450,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 450,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564
The development of chemosensor incorporation with gold nanoparticels for lead detection and its application for test strip fabrication for on-site detection

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 500,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564

แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564
Development of photoselective agricultural film with quantum dots from water hyacinth

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2563

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 May 2020 - 14 May 2021
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2563
Rhodamine-based chemosensor for iron detection in water

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2019 - 30 September 2020
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562
Innovative Development of Mesoporous Zeolite-encapulated Guanidiniumbased lonic liqiuds as a prototype equipment for removal of hydrogen sulfide from commercial biogas plants

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 July 2019 - 14 July 2020
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2021
วิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 September 2021
รายละเอียด : นำไปใช้ประโยชน์ โดยนำข้อมูลสารสำคัญและผลการทดสอบสารออกฤทธิ์ของสารสกัดที่ได้จากใบไผ่ ซึ่งปลูกในพื้นที่ของตำบลดงบัง เพื่อมาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสังคม ตำบลดงบังต่อไป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2566 การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอออนทองแดงในแหล่งน้ำ
ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
ศูนย์ความเป็นเลิศการค้นหาตัวยา มหาวิทยาลัยมหิดล 1 Oct 2022
2565 การพัฒนาคาร์บอนดอทจากผักตบชวาโดยวิธีรังสีอิเล็กตรอนบีมเพื่อประยุกต์ใช้ในฟิล์มกรองแสงทางการเกษตร
ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 17 Feb 2022
2565 การพัฒนาคาร์บอนดอทจากมูลช้าง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
ปางช้างอยุทธยาแลเพนียด อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา 1 Oct 2021
2564 การพัฒนาฟิล์มพลาสติกคัดกรองแสงทางเกษตรที่ผสมคาร์บอนดอทจากผักตบชวา
ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 23 Feb 2021
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Gas chromatography-mass spectrometry profiling, bioactive compounds and cytotoxicity of edible-cricket extracts as inhibitors for a-glucosidase, a-amylase, tyrosinase, and acetylcholinesterase
Agriculture and Natural Resources Vol. 57 No. 6 (2023): November-December
20 Dec 2023 SCOPUS Q4 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

2023 Green Hydrothermal Synthesis of Multifunctional Carbon Dots from Cassava Pulps for Metal Sensing, Antioxidant, and Mercury Detoxification in Plants
Carbon Resources Conversion Volume 7, Issue 2, June 2024, 100206
12 Dec 2023 SCOPUS Q1 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

2023 Green synthesis of elephant manure-derived carbon dots and multifunctional applications: metal sensing, antioxidant, and rice plant promotion
Sustainable Materials and Technologies Volume 39, April 2024, e00786
30 Nov 2023 SCOPUS Q1 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

2023 Irradiation-Assisted Hydrothermal Conversion of Water Hyacinth Leaves to Fluorescence Carbon Dots with High Quantum Yield
Journal of Physical Science, Vol. 34(2), 41–57, 2023
25 Aug 2023 SCOPUS Q3 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

2023 Facile Green Gamma Irradiation of Water Hyacinth Derived-Fluorescent Carbon Dots Functionalized Thiol Moiety for Metal Ion Detection
Journal of Fluorescence (2023)
24 Aug 2023 SJR Q1 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

2023 Silica nanoparticle–modified paper strip–based new rhodamine B chemosensor for highly selective detection of copper ions in drinking water
Analytical and Bioanalytical Chemistry
24 May 2023 SCOPUS Q1 กนกอร เวชกรณ์
(Co-author)

2023 Optical properties of carbon dots derived from table sugar via gamma irradiation
Journal of Physics: Conference Series, Volume 2431, Siam Physics Congress 2022: Carbon Neutrality (SPC 2022) 21/06/2022 - 24/06/2022 Nakhon Ratchasima, Thailand
4 Feb 2023 SCOPUS Q4 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

2022 A novel highly selective FRET sensor for Fe(III) and DFT mechanistic evaluation
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy Volume 286, 5 February 2023, 122031
22 Oct 2022 SCOPUS Q1 กนกอร เวชกรณ์
(Co-author)

2022 Antidiabetic, tyrosinase inhibitory, and free radical scavenging activities of the purified extracts from Morinda citrifolia unripe fruits
Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST),2022, Vol.44, No.3, pp.735-743
30 Jun 2022 SCOPUS Q3 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

2022 Development of Carbon Dots Based on Gamma Irradiation from Water Hyacinth as a Fluorescent Sensor for Hg(II) Ion Detection
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

2022 Development of Carbon Dots from Cassava Pulp and Their Application in The Plant Growth Promotion and Metal Ion Sensing
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) กนกอร เวชกรณ์
(First author)

2022 A smartphone based-paper test strip chemosensor coupled with gold nanoparticles for the Pb2+ detection in highly contaminated meat samples
Microchemical Journal volume 179 ปี 2022 doi: 10.1016/j.microc.2022.107438
1 Apr 2022 ISI Q1 กนกอร เวชกรณ์
(Co-author)

2021 Poly(vinyl)alcohol film composited with carbon dots from water hyacinth stalks based on gamma irradiation for the uv blocking film
Journal of Metals, Materials and Minerals VOL. 31 NO. 4 (2021)
16 Dec 2021 SCOPUS Q4 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

2021 ANTIOXIDANT AND ANTIDIABETIC INHIBITORY ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM EDIBLE INSECTS
The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based innovation ในระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564
7 Oct 2021 Proceedings (Inter) กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

2021 Effect of rainfall and altitudes on the 2-acetyl-1-pyrroline and volatile compounds profile of black glutinous rice (Thai upland rice)
Journal of the Science of Food and Agriculture
31 Mar 2021 ISI Q1 กนกอร เวชกรณ์
(Co-author)

2020 Synthesis of carbon quantum dot from water hyacinth stalk by radiation processing
Oriental Journal of Chemistry Volume 36, Number 5 pg.897-902
19 Oct 2020 SCOPUS Q3 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

2020 A rhodamine–bistriazole based fluorescent and colorimetric sensor containing a phenyl linker for Fe(III) detection
Chemical Papers (2020)
17 Sep 2020 SCOPUS Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

2020 A Schiff base-based ratiometric chemosensor conjugated NBD derivative with the large stock shift for formaldehyde detention
Tetrahedron Volume 76, Issue 34, 21 August 2020, 131411
21 Aug 2020 ISI Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

2019 Rhodamine-triazole Functionalized Fe3O4@SiO2 Nanoparticles as Fluorescent Sensors for Heavy Metal Ions
ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY2019, Vol. 35, No.(3): Pg. 1054-1061
21 Jun 2019 SJR Q4 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

2018 b-glucosidase enzyme screening from various parts of Tabebuia argentea
Suan Sunandha Science and Technology Journal, Volume 5, No.2 SSSTJ , July 2018, DOI: 10.14456/ssstj.2018.7
1 Jul 2018 TCI 1 กนกอร เวชกรณ์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2023
กรรมวิธีการสังเคราะห์สารเรืองแสงโรดามีนที่ประกอบด้วยหมู่เซมิคาร์บาไซด์ เพื่อใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับไอออนทองแดง

เลขที่คำขอ : 2303000841
วันที่ยื่นคำขอ : 24 March 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
กรรมวิธีการเตรียมคาร์บอนควอนตัมดอทจากเห็ดลม สำหรับใช้งานด้านการตรวจจับไอออนโลหะหนัก

เลขที่คำขอ : 2203001744
วันที่ยื่นคำขอ : 12 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
กรรมวิธีการผลิตฟิล์มโพลิเมอร์กรองแสงยูวีจากผักตบชวาโดยกระบวนการทางรังสีแกมม่า

เลขที่คำขอ : 2103003752
วันที่ยื่นคำขอ : 24 December 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
แถบกระดาษตรวจวัดไอออนตะกั่ว และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2103002909
วันที่ยื่นคำขอ : 5 October 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนดอทจากใบผักตบชวาโดยรังสีแกมมา

เลขที่คำขอ : 2103000918
วันที่ยื่นคำขอ : 26 March 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
2022
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร..ธัญบุรี
งบประมาณ : 100,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 7 January 2023
วันที่สิ้นสุด : 18 February 2023
2566
ประเภทให้การบริการ : ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : โรงเรียนสายปัญญารังสิต
งบประมาณ : 19,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 18 January 2023
วันที่สิ้นสุด : 18 January 2023
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 3 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 March 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 25 February 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 103,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 27 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 February 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164