เลือกชื่อ :
อาจารย์พัชพรรณ ขุมแร่
Lecturer
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  พัชพรรณ ขุมแร่
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) : 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ไม่ระบุ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถานะการปฏิบัติงาน : ลาออก
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ไม่ระบุ  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID :
H-Index :
-
Updated 2023-01-01
โครงการวิจัย
2559

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
หัวหน้าโครงการ : พัชพรรณ ขุมแร่
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164