เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
Asst. Prof. Dr.Julaluk Watthananon
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Julaluk Watthananon
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  watthananon@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2564 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
แหล่งทุน : บริษัท เสถียร เอ็นวีเอช จำกัด
ชื่อทุน : R&D เสถียร เอ็นวีเอช
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
50,000 31 Mar 2021
2562 โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 3
แหล่งทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ชื่อทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
7,076,455 21 Apr 2019
2561 การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 2 ระยะขยายผล และนำเสนอผู้พิการที่มีสมรรถนะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
แหล่งทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ชื่อทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
6,614,455 27 Apr 2018
2560 โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 1 : สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ
แหล่งทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ชื่อทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
10,077,665 27 Apr 2017
2558 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้สมรรถนะของนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 ในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
50,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2021 หน่วยงาน : บริษัท เสถียร เอ็น วี เอช จำกัด

รายละเอียด : ได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เรื่อง ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) และระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT: Internet of Things) ซึ่งเป็นชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของโครงการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มาประยุกต์ใช้งานออกแบบ พัฒนาและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย ตลอดจนการจัดการพลังงานสำหรับอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ให้สอดคล้องต่อการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์และเกิดผลดีต่อบริษัทฯ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
แหล่งทุน : บริษัท เสถียร เอ็นวีเอช จำกัด
ชื่อทุน : R&D เสถียร เอ็นวีเอช
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
25 Aug 2021
2021 หน่วยงาน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

รายละเอียด : หน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัย และผลการประเมินสำหรับบ่งชี้สมรรถนะผู้พิการมาเป็นส่วนสนับสนุน และส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาผู้พิการบนฐานสมรรถนะ ตลอดจนสร้างโอกาสและความเท่าเทียมแก่ผู้พิการ ที่จะสามารถใช้ศักยภาพในการทำงาน สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ดูแลผู้พิการ สถานศึกษา และสถานประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลในเชิงบริหาร อันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบนโยบาย สำหรับจัดทำแผนพัฒนาผู้พิการที่จำเป็นและเหมาะสมอันสอดคล้องกับตัวแบบสมรรถนะ (FCG: Fill Competency Gap) ผ่านระบบซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 3
แหล่งทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ชื่อทุน : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
5 Aug 2021
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2564 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
บริษัท เสถียร เอ็นวีเอช จำกัด 31 Mar 2021
2562 โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 3
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 21 Apr 2019
2561 การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 2 ระยะขยายผล และนำเสนอผู้พิการที่มีสมรรถนะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 27 Apr 2018
2560 โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 1 : สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 27 Apr 2017
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 A Comparison the Effectiveness of Data Mining Techniques in Prediction Career Advice to Promote Education for People with Disabilities (Thailand).
The 35th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Nagoya, Japan, 3 – 6 July, 2020.
6 Jun 2020 Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

2019 Utilizing Data Mining Techniques to Predicting IT Occupation of Persons with Disabilities in Thailand.
The 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), JeJu, Korea (South), 23 – 26 June, 2019.
26 Jun 2019 Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

2018 A framework of learning achievement by STEAM education for system analysis and design in case study RMUTT
Asia-Pacific Journal of Science and Technology: Volume: 23. Issue: 02 , June (2018). Article ID.: APST-23-02-04
1 Jun 2018 TCI 1 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

2018 Analyzing and Developing Competency-Based Assessment of Persons with Disabilities in Thailand
ECTI Transaction on Computer and Information Technology, Vol. 12. No. 1. May 2018
7 May 2018 SJR Q4 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

2017 A Design and Development the Competency-based System for Persons with Disabilities' in Thailand
The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), Busan, Republic of Korea.
5 Jul 2017 Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

2016 การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะต้นแบบสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 6 กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)
8 Jul 2016 Proceedings จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2021 Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 ด้านกิจกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันรำลึกชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สลางค์ มงคลสุข วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
28 October 2021
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2021 ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15 September 2021
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2021 อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบให้ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
23 June 2021
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2019 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23 May 2019
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2019 รางวัลชนะเลิศ อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ
23 January 2019
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2018 รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561
6 July 2018
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164