เลือกชื่อ :
ผศ.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
Asst. Prof.Jatuporn Phaopongthai
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Jatuporn Phaopongthai
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร :  (สาย )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  ภาควิชาเคมี
สถานะการปฏิบัติงาน : เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ไม่ระบุ  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55985311900
H-Index :
2
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2558

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 70,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ผศ.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164