เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ฉัตรชัย พลเชี่ยว  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chatchai Ponchio
ตำแหน่งทางวิชาการ:  รองศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:  chatchai@rmutt.ac.th  ,  c_ponchio@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การพัฒนาวัสดุฟิล์มบางโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดเชื้อโรคในระบบน้ำในโรงเรือนสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
600,000 1 Oct 2021
2565 วัสดุฟิล์มบางโฟโตคะตะไลติกสำหรับระบบฟอกอากาศในระบบขนส่งสาธารณะ
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
600,000 1 Oct 2021
2565 นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำประปาชุมชน (ระยะที่ 2)
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
ชื่อทุน : ทุนภายใต้แผนงาน กลุ่ม Global Partnership (และบริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
2,230,000 5 May 2022
2565 นวัตกรรมเซลล์เคมีไฟฟ้าร่วมเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตไฮโดรเจนและน้ำจืดจากน้ำทะเล
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
5,959,680 29 Dec 2021
2564 การพัฒนาต้นแบบเซลล์โฟโตอิเล็กโทรคะตะไลติกสำหรับการฟอกอากาศและการสร้างออกซิเจนในระบบพื้นที่ปิด
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
502,000 28 Jun 2021
2563 การพัฒนาชุดต้นแบบเคมีไฟฟ้าสำหรับฆ่าเชื้อในอุปกรณ์อาหาร
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
502,000 21 Sep 2020
2563 นวัตกรรมฟิล์มบางโฟโตคะตะไลติกสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์บนผิวของสุขภัณฑ์และผนังในห้องน้ำ
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
595,000 2 Mar 2020
2563 นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำประปาชุมชน
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
ชื่อทุน : ทุนภายใต้แผนงาน กลุ่ม Global Partnership (และบริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
3,457,650 31 Jul 2020
2563 นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลและการกำจัดจุลินทรีย์ในผักและผลไม้
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
1,368,894 6 Mar 2020
2563 การพัฒนานวัตกรรมบำบัดน้ำเสียโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับบ่ออนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กและอุตสาหกรรมตู้ปลาสวยงาม
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
504,560 1 Dec 2019
2563 การพัฒนาสารอินทรีย์แปรแสงสำหรับฟิล์มการเกษตร
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(นักวิจัยพี่เลี้ยง)

50,000 1 Oct 2019
2562 การพัฒนาเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากแผ่นบันทึกคอมแพคดิสก์สำหรับการหาปริมาณสีย้อมเอโวในอาหาร
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2018
2562 การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อเตรียมฟิล์มบางขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำสำหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
400,000 1 Oct 2018
2562 นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลย่อยสลายได้/เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

200,000 15 Jul 2019
2562 นวัตกรรมชุดต้นแบบเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับกำจัดสารฆ่าแมลงปนเปื้อนในผัก
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
250,000 15 Jul 2019
2561 การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะมีค่าทองคำและเงินจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
502,000 24 Jul 2018
2561 การพัฒนาวัสดุโฟโตแคตาไลติกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
1,663,000 15 Dec 2017
2561 การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

423,000 1 Oct 2017
2561 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
415,000 1 Oct 2017
2561 การพัฒนาแผ่นสตริปเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณไนไทรต์ในอาหาร
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

280,000 1 Oct 2017
2561 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

840,000 1 Oct 2017
2560 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
502,000 20 Mar 2017
2560 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
345,000 1 Oct 2016
2560 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
430,000 1 Oct 2016
2560 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าในการหาปริมาณโลหะหนัก
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

200,000 1 Oct 2016
2559 การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าซีโอดีด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
502,000 28 Aug 2015
2559 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กไตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์สุริยะสำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
502,000 28 Aug 2015
2559 การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าเพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้และบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : ทุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (ชุดโครงการ SME) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
1,223,640 3 May 2016
2559 การพัฒนาการหาปริมาณซันเซ็ต เยลโล่ว์ และตาร์ตราซีน ในอาหารโดยใช้เทคนิคโวลแทมเมตรี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2015
2559 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
441,400 1 Oct 2015
2559 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณสีสังเคราะห์ในอาหาร
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

245,300 1 Oct 2015
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
294,300 1 Oct 2015
2558 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณโลหะหนักโดยใช้อนุภาคนาโน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2014
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
255,500 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2021 หน่วยงาน : บริษัท อิเกิ้ล ดรีม จำกัด

รายละเอียด : นำข้อมูลการวิจัยไปศึกษาการผลิตเครื่องต้นแบบเชิงพานิช
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลและการกำจัดจุลินทรีย์ในผักและผลไม้
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
18 Mar 2021
2019 หน่วยงาน : บริษัท อิเกิล ดรีม จ้ากัด

รายละเอียด : ได้ต่อยอดงานวิจัยในโครงการวิจัยดังกล่าวนี้โดยเข้าร่วมโครงการ ITAP ร่วมกับ บริษัท .อิเกิล ดรีม จ้ากัด โดยบริษัทสนใจใช้ระบบดังกล่าวเพื่อการบำบัดน้ำเสียในบออนุบาลสัดว์น้ำ และจะพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับการทำระบบบำบัดน้ำในตุ้ปลาสวยงาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
1 Dec 2019
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำประปาชุมชน (ระยะที่ 2)
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด 5 May 2022
2565 นวัตกรรมเซลล์เคมีไฟฟ้าร่วมเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตไฮโดรเจนและน้ำจืดจากน้ำทะเล
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จากัด 29 Dec 2021
2565 การพัฒนาวัสดุฟิล์มบางโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดเชื้อโรคในระบบน้ำในโรงเรือนสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท สยาม เอควาเทค ดีเวลลอปเมนท์ ซิสเต็มส์ จำกัด, ศูนย์นาโนแทคฌนโลยีแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.) 1 Oct 2021
2565 วัสดุฟิล์มบางโฟโตคะตะไลติกสำหรับระบบฟอกอากาศในระบบขนส่งสาธารณะ
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด 1 Oct 2021
2564 การพัฒนาต้นแบบเซลล์โฟโตอิเล็กโทรคะตะไลติกสำหรับการฟอกอากาศและการสร้างออกซิเจนในระบบพื้นที่ปิด
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด 28 Jun 2021
2563 การพัฒนาชุดต้นแบบเคมีไฟฟ้าสำหรับฆ่าเชื้อในอุปกรณ์อาหาร
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท สยาม เอควา เทค ดีเวลลอปเมนท์ ซิสเต็มส์ จำกัด 21 Sep 2020
2563 นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำประปาชุมชน
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด 31 Jul 2020
2563 การพัฒนานวัตกรรมบำบัดน้ำเสียโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับบ่ออนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กและอุตสาหกรรมตู้ปลาสวยงาม
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อีเกิล ดรีม จำกัด 1 Dec 2019
2561 การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะมีค่าทองคำและเงินจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท สยาม เอควาเทค ดีเวลลอปเมนท์ ซิสเต็มส์ จำกัด 24 Jul 2018
2561 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อีเกิล ดรีม จำกัด 1 Oct 2017
2560 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 20 Mar 2017
2559 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กไตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์สุริยะสำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 28 Aug 2015
2559 การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าซีโอดีด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
บริษัท อัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 28 Aug 2015
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Phase evolution in annealed Ni-doped WO3 nanorod films prepared via a glancing angle deposition technique for enhanced photoelectrochemical performance
Applied Surface Science Volume 584, 15 May 2022, 152581
24 Jan 2022 ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

2021 Highly practical and reproducible BiVO4 thin film fabrication using automatic dip-coating machine towards for photoelectrocatalytic activities improvement
Materials Technology
28 Oct 2021 ISI Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2021 Morphology-controlled fabrication of nanostructured WO3 thin films by magnetron sputtering with glancing angle deposition for enhanced efficiency photo-electrochemical water splitting
Ceramics International Available online 31 August 2021
31 Aug 2021 ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

2021 Solar/photoelectrocatalytic cell development for H2 production and simultaneous organic dye degradation
Materials Science in Semiconductor Processing 124 (2021) 105597 , 15 March 2021, 105597
15 Mar 2021 SCOPUS Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2021 Comparative investigations of DCMS/HiPIMS reactively sputtered WO3 thin films for photo-electrochemical efficiency enhancements
Vacuum Volume 185, March 2021 , 109978
1 Mar 2021 SCOPUS Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

2020 Photoelectrocatalytic H2 Evolution Enhancement over CuO-decorated TiO2 Nanocatalysts and Promoting E. coli Degradation
Journal of Alloys and Compounds Available online 15 November 2020, 157818
15 Nov 2020 ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2020 Photoelectrocatalytic Reactor Improvement towards Oil-in-Water Emulsion Degradation
Journal of Environmental Management Available online 6 November 2020, 111568 In Press, Corrected Proof
6 Nov 2020 ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2020 Improvement ITO/WO3 photo anode electrode fabrication using electrodeposition technique for highly efficient photoelectrocatalytic insecticide degradation
Materials Science in Semiconductor Processing Volume 118, 1 November 2020, 105212
1 Nov 2020 SCOPUS Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2020 Photoelectrodeposition of BiVO layer on FTO/WO photoanodes for highly efficient photoelectrocatalytic chemical oxygen demand sensor applications
Applied Surface Science Volume 526, 1 October 2020, 146686
1 Oct 2020 ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2020 Photoelectrocatalytic improvement of copper oxide thin film fabricated using anodization strategy application in nitrite degradation and promoting oxygen evolution
Chemical papers (2020) Published: 29 September 2020
29 Sep 2020 SCOPUS Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

2020 Novel photoelectrocatalytic/solar cell improvement for organic dye degradation based on simple dip coating WO3/BiVO4 photoanode electrode
Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 212, 1 August 2020, 110556
1 Aug 2020 ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2020 WO3/BiVO4 Photoanode Electrode Improvement for Photoelectrocatalytic Dye Degradation
วารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี Vol.19 No.1 (2020): January-June
6 Apr 2020 TCI 2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2020 Photoelectrocatalytic performance improvement of BiVO thin film fabrication via effecting of calcination temperature
Surface and Coatings Technology Volume 383, 15 February 2020, 125257
15 Feb 2020 SJR Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2019 Optical properties and photoelectrocatalytic activities improvement of WO3 thin film fabricated by fixed-potential deposition method
Optik - International Journal for Light and Electron Optics 198 (2019) 163235
1 Dec 2019 SJR Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2019 Photoelectrocatalytic oxygen production from water splitting using WO3 photoanode fabricated by dip coating technique
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 18, Issue 1, 2019
30 Jun 2019 TCI 2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

2019 Photoelectrocatalytic and ultrasonic-assisted effects for organic dye degradation using zinc oxide (ZnO) electrode
Key Eng. Mater, 798 (2019) 404 - 411. ฐาน scopus Q3 IF 0.35
8 Apr 2019 SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2018 IMPROVEMENT THE BIVO4 PHOTOANODE FABRICATED FOR WATER OXIDATION BY ELECTRODEPOSITION TECHNIQUE
International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.76-81
1 Jun 2018 SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

2018 PHOTOELECTROCATALYTIC CONVERSION OF CO2 INTO VALUE-ADDED ORGANIC COMPOUNDS USING CU2O PHOTOCATHODE
International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.70-75
1 Jun 2018 SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

2017 Development and Design of Photoelectrocatalytic Reactor for Dye Removal from Industrial Systems
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan
24 Nov 2017 Proceedings (Inter) ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

2017 Photoelectrocatalytic DEtermination of Chemical Oxygen Demand Using WO3/BiVO4
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan
24 Nov 2017 Proceedings (Inter) ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

2017 การผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรท์ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก โดยใช้ขั้วไฟฟ้าผสมทังสเตนออกไซด์/บิสมัทวานาเดท
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017 TCI 1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

2016 Photoelectrocatalytic activity development of copper oside electrode for hydrogen production under visible light irradiation
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No.1 (2016) : 139-144
1 Jul 2016 TCI 1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

2015 Electrochemical Fabrication of Cu2O Photocathode for Photoelectrochemical Hydrogen Evolution Reaction
Key Engineering Materials Vol.659 (2015) pp 226-230
1 Aug 2015 SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2022ชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูงอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
2203001873 26 Jul 2022 -
2022เครื่องล้างผักผลไม้ด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูงอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
2201004725 26 Jul 2022 -
2022ชุดอุปกรณ์เซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับบำบัดน้ำในตู้ปลาสวยงามอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
2201004726 26 Jul 2022 -
2021สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนสเปรย์เคลือบผิววัสดุให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์สิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 4)
2101004004 2 Jul 2021 -
2021กระบวนการผลิตเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะทองคำและเงินจากสารละลายอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
2103001906 2 Jul 2021 -
2020กระบวนการผลิตเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับปฏิกิริยาเมทานอลออกซิเดชันอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
2003003195 26 Nov 2020 -
2020กระบวนการเตรียมฟิล์มคิวปรัสออกไซด์และการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดสีย้อมในเวลาเดียวกันอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
2003003017 6 Nov 2020 -
2019กระบวนการเตรียมฟิล์มทังสเตนออกไซด์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเมตรีอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
1903001127 7 May 2019 18292 23 Sep 2021
2019กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับกำจัดสีย้อมอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
1903001057 1 May 2019 18291 23 Sep 2021
2019กระบวนการพัฒนาเซลล์อิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับเพิ่มปริมาณออกซิเจน และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
1903000846 9 Apr 2019 18344 11 Oct 2021
2019กระบวนการกำจัดน้ำมันในน้ำด้วยเทคนิคเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
1903000843 9 Apr 2019 19383 3 Mar 2022
2019กรรมวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มบางทองแดงออกไซด์ด้วยวิธีอโนไดเซชั่นสำหรับการกำจัดไนไตรท์อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
1903000740 26 Mar 2019 -
2019การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีในน้ำเสียอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
1903000025 4 Jan 2019 19191 28 Jan 2022
2018การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อมอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
1803002965 21 Dec 2018 -
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับดี (ระดับบัณฑิตศึกษา) นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาเซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2022 รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2022 รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีมากและโล่รางวัล (ระดับบัณฑิตศึกษา) นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาเซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2022 รางวัลระดับดี และเหรียญทอง Innovative fruit and vegetable washing machine with photoelectrocatalytic cell
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2022 รางวับระดับดี และเหรียญทอง Innovative Photoelectrocatalytic combined solar cell wastewater treatment system for the aquaculture industry
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา / สักศึกษา กลุ่มผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2022 โล่และเกียรติบัตร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2022 เกียรติบัตร รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากทุนวิจัยภายนอกรางวัลงบประมาณทุนวิจัยรวมเกิน 3 ล้านบาท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2022 เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2019 รางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
The International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3 November 2019
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2019 รางวัลระดับดีเด่น การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 May 2019
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
2016 รางวัล Best presentation (poster)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประขุมวิชาการ นานาชาติจุลทรรศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ( The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference; APMC11) ณ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนท์ รีสอร์ท และ สปา อำเภอป่าตอง จังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559
27 May 2016
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164