เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chantana Aiempanakit
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  Thin films and applications, vacuum technology, material science : -
อีเมลล์:   ,  Chantana_rmutt@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์จากการสปัตเตอริงฟิล์มหนาแน่นซิงค์โดยเทอร์มอลออกซิเดชัน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
250,000 1 Oct 2018
2561 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ผ่านการอโนดิกจากฟิล์มไทเทเนียมที่เตรียมด้วยไฮพาวเวอร์อิมพัลส์แมกนีตรอนสปัตเตอริง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
300,000 1 Oct 2017
2559 การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีอโนดิกออกซิเดชันจากแผ่นไทเทเนียมสำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
237,500 1 Oct 2015
2559 การเตรียมทังสเตนไตรออกไซด์โครงสร้างระดับนาโนเมตรด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มอล
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

160,000 1 Oct 2015
2558 การเคลือบฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์โครงสร้างแบบแท่งระดับนาโนเมตรโดยเทคนิคการเอียงมุมที่ให้ค่าสมบัติอิเล็กโตรโครมิคเพิ่มขึ้น
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
153,500 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Study of Structural and Optical Properties of ZnO Films Prepared by Thermal Oxidation of Sputtered Zn Films
BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 26 (No.3) September – December 2021
31 Dec 2021 TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2021 Electrochromic property of tungsten trioxide films prepared by DC magnetron sputtering with obilique angle deposition and thermal oxidation
Journal of metals, materials and mineral vol. 31 No.2, 2021 pp.123-128
27 Jun 2021 SCOPUS Q4 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2017 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Co-author)

2017 Effects of Oblique Angle Deposition on Optical and Morphological Properties of WO3 Nanorod Films for Electrochromic Application (60SCI-2.3-57)
Materials Today: Proceedings vol.4 pp.6423–6429
30 Aug 2017 Non Quatile ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2017 ผลของความหนาแน่นกำลังดิสชาร์จและการอบต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เตรียมโดยเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
1 Aug 2017 TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2015 Effects of Continuous and Discontinuous Deposition Time in Reactive Direct Current Magnetron Sputtering of Titanium Dioxide Thin Films
Advanced Materials Research vol.1131 pp.251-254
22 Dec 2015 SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164