เลือกชื่อ :
ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
Asst. Prof.Chantana Aiempanakit
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chantana Aiempanakit
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ :  Thin films and applications, vacuum technology, material science
อีเมลล์ :   ,  Chantana_rmutt@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 26422564000
H-Index :
-
Updated 2023-01-01
โครงการวิจัย
2562

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 250,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 237,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 160,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 153,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Influence of water content on structural and electrochromic properties of TiO2 nanotube prepared by anodization
Journal of Metals, Materials and Minerals, 33(3), 1680 2023.
25 Jul 2023 SCOPUS Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2022 Morphology and electrochromic property of chemical bath deposited NiO films at different NiSO4 concentration
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol. 32, No.4, pp.87-92, 2022
26 Dec 2022 SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Corresponding author)

2022 Effect of the Structure of a TiO2 Nanotube Arrays on Photocatalytic Activity Prepared by Anodization from Sputtered Ti Film
BURAPHA SCIENCE JOURNAL Vol 27, No 2 (2022)
31 Aug 2022 TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Co-author)

2022 Effects of sputtering power of Ti films on morphology of TiO2 nanotubes synthesized via anodization process
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.32, No.2, pp.24-33, 2022
30 Jun 2022 SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Co-author)

2022 Enhanced photocatalytic activity of ZnO nanostructures deposited on mesh through electrochemical deposition and thermal oxidation
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.32, No.2
30 Jun 2022 SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2022 Structural development and phase transformation behavior of thermally-oxidization Ti by sputtering power and OAD technique
Materials Chemistry and Physics Volume 280, 15 March 2022, 125814
8 Feb 2022 SCOPUS Q1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2021 Study of Structural and Optical Properties of ZnO Films Prepared by Thermal Oxidation of Sputtered Zn Films
BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 26 (No.3) September – December 2021
31 Dec 2021 TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2021 Electrochromism in Nanoporous Tungsten Trioxide Films Prepared through Anodization and Thermal Oxidation
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021 SCOPUS Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2021 Electrochromic property of tungsten trioxide films prepared by DC magnetron sputtering with obilique angle deposition and thermal oxidation
Journal of metals, materials and mineral vol. 31 No.2, 2021 pp.123-128
27 Jun 2021 SCOPUS Q4 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2017 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Co-author)

2017 Effects of Oblique Angle Deposition on Optical and Morphological Properties of WO3 Nanorod Films for Electrochromic Application (60SCI-2.3-57)
Materials Today: Proceedings vol.4 pp.6423–6429
30 Aug 2017 Non Quatile ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2017 ผลของความหนาแน่นกำลังดิสชาร์จและการอบต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เตรียมโดยเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
1 Aug 2017 TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

2015 Effects of Continuous and Discontinuous Deposition Time in Reactive Direct Current Magnetron Sputtering of Titanium Dioxide Thin Films
Advanced Materials Research vol.1131 pp.251-254
22 Dec 2015 SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

ผลงาน : การหาความเป็นเชิงเส้นของกำลังเลเซอร์ ของ Monitor Detector ของระบบสอบเทียบ CO2 Laser
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 28 January 2022
ผู้รับรางวัล : ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : โรงเรียนสายปัญญารังสิต
งบประมาณ : 19,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 28 November 2022
วันที่สิ้นสุด : 28 November 2022

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164