เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ชนกนันท์ บางเลี้ยง  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chanoknan Banglieng
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Physics education, Cosmic rays and space weather : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การศึกษาประมาณไอน้ำในอากาศและปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้า
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
30,000 1 Oct 2021
2560 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟ้าคะนองสำหรับการหาพิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ดร.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

198,000 1 Oct 2016
2559 การพัฒนาชุดทดลองสำหรับปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ดร.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

176,600 1 Oct 2015
2558 การหาองค์ประกอบธาตุของสีบนวัตถุโบราณโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีขนาดเล็ก
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ดร.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

179,900 1 Oct 2014
2558 สร้างชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
ดร.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

108,500 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Preliminary analysis of neutron time-delay histograms from Changvan latitude surveys
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021, Article number 012006 15th Siam Physics Congress, SPC 2020; Virtual, Online; ; 4 June 2020 through 5 June 2020; Code 166905
28 Jan 2021 SCOPUS Q4 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)

2019 Development of a Compact XRF System for Elemental Analyses of Archaeological Objects
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1507–1513
1 Sep 2019 Non Quatile ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)

2019 ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
31 Jan 2019 TCI 1 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)

2018 Development of an Interactive Multimedia Michelson Interferometer Experiment (60SCI-2.3-61)
Applied Mechanics and Materials vol.879 pp.284-289
1 Mar 2018 SJR Q4 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2019ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอนุสิทธิบัตรดร.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ชื่อที่ 2)
1903000622 11 Mar 2019 17269 29 Jan 2021
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164