เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ชุติมา ประสาทแก้ว  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chutima Prasartkaew
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:  chutima_p@rmutt.ac.th  ,  chucane@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 การพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเกษตรกรรมชาญฉลาดเพื่อการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคกลางของไทย
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
550,000 1 Oct 2018
2560 พัฒนาระบบจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามในศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนโลกไซเบอร์
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
165,000 15 May 2017
2558 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
138,900 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2560 พัฒนาระบบจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามในศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนโลกไซเบอร์
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
บริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด 15 May 2017
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 The Use of the Internet of Things for a More Effective and Efficient way of Growing Rice
International Conference on ICT and Knowledge EngineeringVolume 2020-November18 November 2020 Article number 928989218th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2020Bangkok18 November 2020 through 20 November 2020Code 166094
20 Nov 2020 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

2019 Automatic Cut-Off Electric Current Acts as a Circuit Breaker for Extension Cords and a Mobile Notification System: Smart Plug for IoT Approach
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(Co-author)

2019 Automatic Reminding Mail-Box
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

2017 Management Information System for Curriculum Level Assessment in Education Quality Assurance
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

2017 Producing UV Protector Plastic Sheet from Wasted Foam
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2017กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
(ชื่อที่ 1)
1703001032 9 Jun 2017 15672 8 Nov 2019
2015เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
(ชื่อที่ 1)
1403000087 12 Feb 2015 10882 14 Dec 2015
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2021 บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
21 December 2021
ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2021 การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี (ที่ 3 ของประเทศ) เหรียญทอง นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา​ ประจำปี​ 2564​ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
26 November 2021
ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2021 เหรียญทองแดง ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
Young Rising Star of Science Award 2021 (YRSS2021) ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7 October 2021
ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164