เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
Asst. Prof. Dr.Chutima Prasartkaew
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ชุติมา ประสาทแก้ว
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chutima Prasartkaew
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :  chutima_p@rmutt.ac.th  ,  chucane@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 35318373600
H-Index :
2
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2562
Development of Sensors for Smart Farming with Rice Planting in the Central Part of Thailand

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 550,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2560

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
งบประมาณ : 165,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 138,900 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2560 พัฒนาระบบจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามในศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนโลกไซเบอร์
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
บริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด 15 May 2017
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 IoT Approach in Preliminary Screening Process Avoiding a Risk of Infection During The COVID 19 Pandemic
37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, ITC-CSCC 2022Phuket5 July 2022through 8 July 2022 Pages 815 - 819
8 Jul 2022 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

2020 The Use of the Internet of Things for a More Effective and Efficient way of Growing Rice
International Conference on ICT and Knowledge EngineeringVolume 2020-November18 November 2020 Article number 928989218th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2020Bangkok18 November 2020 through 20 November 2020Code 166094
20 Nov 2020 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

2019 Automatic Cut-Off Electric Current Acts as a Circuit Breaker for Extension Cords and a Mobile Notification System: Smart Plug for IoT Approach
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(Co-author)

2019 Automatic Reminding Mail-Box
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

2017 Management Information System for Curriculum Level Assessment in Education Quality Assurance
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

2017 Producing UV Protector Plastic Sheet from Wasted Foam
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2022
ระบบคัดกรองผู้ป่วยก่อนพบแพทย์

เลขที่คำขอ : 2201001901
วันที่ยื่นคำขอ : 29 March 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2017
กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เลขที่คำขอ : 1703001032
วันที่ยื่นคำขอ : 9 June 2017
เลขที่จด : 15672
วันที่จด : 8 November 2019
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2015
เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ

เลขที่คำขอ : 1403000087
วันที่ยื่นคำขอ : 12 February 2015
เลขที่จด : 10882
วันที่จด : 14 December 2015
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2021
บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 21 December 2021
ผู้รับรางวัล : ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2021
การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี (ที่ 3 ของประเทศ) เหรียญทอง นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผลงาน : ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา​ ประจำปี​ 2564​ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 26 November 2021
ผู้รับรางวัล : ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2021
เหรียญทองแดง

ผลงาน : ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : Young Rising Star of Science Award 2021 (YRSS2021) ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ได้รับรางวัล : 7 October 2021
ผู้รับรางวัล : ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ
2564
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบกลางมหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 37,210 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 24 July 2021
วันที่สิ้นสุด : 26 July 2021
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 4 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 31 May 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 21,600 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 3 March 2018
วันที่สิ้นสุด : 4 April 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 103,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 27 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 February 2018

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164