เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
Asst. Prof. Dr.Kanittha Yimnak
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กนิษฐา ยิ้มนาค
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kanittha Yimnak
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  yimnak@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 56242747500
H-Index :
2
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566
Lifetime distribution for electronic equipment lifetime data

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2564
Developed Lindley distribution for Lifetime data: Properties and Applications

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Transformed Lindley Distribution and Application for Acceptance Sampling Plan
วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565
31 Aug 2022 TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2022 Group Acceptance Sampling Plan Based on Power Lindley Distribution and Application for Lifetime Data
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)
24 Aug 2022 TCI 2 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2022 Developed One-parameter Lindley Distribution Using the Log-expo Transformation
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol 33, No 1 (2023)
4 Aug 2022 TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2022 การประยุกต์การแจกแจงอคัชสองพารามิเตอร์สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 16 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
16 Jun 2022 TCI 2 กนิษฐา ยิ้มนาค
(Co-author)

2021 Truncated Three-Parameter Lindley Distribution for Lifetime Data
วารสารวิชาการปทุมวัน พฤษภาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2564 ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 หน้าที่ 25 ถึง หน้าที่ 34
31 Aug 2021 TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2021 Fourier Regression and ARIMAX Model for Forecasting Monthong Durian Price Index
Current Applied Science and Technology Vol. 21 No. 4 (2021): Advanced online publication
7 Apr 2021 SCOPUS Q4 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2021 A Comparison of MM-estimation and Fuzzy Robust Regression for Multiple Regression Model with Outliers
Thailand Statistician Vol. 19 No. 2 (2021): April
29 Mar 2021 SJR Q3 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2019 M-Estimation and the Developed Fuzzy Regression Model in Robust Regression
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

บริการวิชาการ
2563
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 12,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 18 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 18 March 2020

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164