เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
Asst. Prof. Dr.Kanittha Yimnak
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กนิษฐา ยิ้มนาค
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kanittha Yimnak
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  yimnak@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2566 การแจกแจงข้อมูลช่วงชีวิตสำหรับข้อมูลอายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
100,000 1 Oct 2022
2564 การแจกแจงลินเลย์ที่พัฒนาสำหรับข้อมูลชั่วชีวิต : คุณสมบัติและการประยุกต์
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
50,000 1 Oct 2020
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Transformed Lindley Distribution and Application for Acceptance Sampling Plan
วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565
31 Aug 2022 TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2022 Group Acceptance Sampling Plan Based on Power Lindley Distribution and Application for Lifetime Data
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)
24 Aug 2022 TCI 2 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2022 Developed One-parameter Lindley Distribution Using the Log-expo Transformation
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol 33, No 1 (2023)
4 Aug 2022 TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2022 การประยุกต์การแจกแจงอคัชสองพารามิเตอร์สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 16 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
16 Jun 2022 TCI 2 กนิษฐา ยิ้มนาค
(Co-author)

2021 Truncated Three-Parameter Lindley Distribution for Lifetime Data
วารสารวิชาการปทุมวัน พฤษภาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2564 ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 หน้าที่ 25 ถึง หน้าที่ 34
31 Aug 2021 TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2021 Fourier Regression and ARIMAX Model for Forecasting Monthong Durian Price Index
Current Applied Science and Technology Vol. 21 No. 4 (2021): Advanced online publication
7 Apr 2021 SCOPUS Q4 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2021 A Comparison of MM-estimation and Fuzzy Robust Regression for Multiple Regression Model with Outliers
Thailand Statistician Vol. 19 No. 2 (2021): April
29 Mar 2021 SJR Q3 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2019 M-Estimation and the Developed Fuzzy Regression Model in Robust Regression
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164