เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กนิษฐา ยิ้มนาค  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kanittha Yimnak
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  yimnak@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2564 การแจกแจงลินเลย์ที่พัฒนาสำหรับข้อมูลชั่วชีวิต : คุณสมบัติและการประยุกต์
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
50,000 1 Oct 2020
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Truncated Three-Parameter Lindley Distribution for Lifetime Data
วารสารวิชาการปทุมวัน พฤษภาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2564 ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 หน้าที่ 25 ถึง หน้าที่ 34
31 Aug 2021 TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2021 Fourier Regression and ARIMAX Model for Forecasting Monthong Durian Price Index
Current Applied Science and Technology Vol. 21 No. 4 (2021): Advanced online publication
7 Apr 2021 SCOPUS Q4 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2021 A Comparison of MM-estimation and Fuzzy Robust Regression for Multiple Regression Model with Outliers
Thailand Statistician Vol. 19 No. 2 (2021): April
29 Mar 2021 SJR Q3 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

2019 M-Estimation and the Developed Fuzzy Regression Model in Robust Regression
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164