เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ฐิตยา ศรขวัญ  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Thitaya Sronkwan
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  titava@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวโดยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับการหมักร่วมกับมูลสุกรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากวัสดุเหลือทิ้งในแปลงนา
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2021
2565 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคัดกรองความยาวคลื่นแสงเพื่อประยุกต์ใช้ในโรงเรือนการเกษตร
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2021
2563 การเพิ่มปริมาณสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) และกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) โดยใช้เทคนิคเกษตรอินทรีย์ เพื่อมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มข้าวมีสี จังหวัดปทุมธานี สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
240,000 1 Apr 2020
2562 การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
50,000 1 Oct 2018
2562 การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

600,000 1 Oct 2018
2561 การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/แมกนีไทต์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

200,000 1 Oct 2017
2560 การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

250,000 1 Oct 2016
2560 การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

150,000 1 Oct 2016
2559 ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือกับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
30,000 1 Oct 2015
2559 เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

478,800 1 Oct 2015
2558 การพัฒนาปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
29,000 1 Oct 2014
2558 กระดาษชานอ้อยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเท้าเหม็น
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

7,000 1 Oct 2014
2558 เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

443,100 1 Oct 2014
2557 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
45,000 1 Oct 2013
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2022 หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ (วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่อำเภอคลองหลวง หมู่ที่ 8, กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวปลอดภัยจากสารเคมี

รายละเอียด : ส่งเสริมและให้ความรู้ แนะนำอัตราส่วนการใส่ปุ๋ยน้ำ ตลอดจนเทคนิคการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในพื้นที่วิสาหกิจชุม หมู่ที่ 8 และขยายพื้นที่ไปสู่เกษตรกรที่ปลูกข้าวพื้นเมืองของเกษตรกรหมู่ที่ 13 ให้รับมาตรฐานข้าวปลอดภัย GAP ส่งเสริมการขายข้าวในรูปแบบการบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดจำหน่ายในแบรนด์ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน GAP และข้าวกล้อง กข 43 ข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน GAP เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำหรของในหลวงรัชกาลที่ 9
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
22 Mar 2022
2021 หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง

รายละเอียด : ส่งเสริมและให้ความรู้ แนะนำอัตราส่วนการใช้ปุ๋ยน้ำ ตลอดจนเทคนิคการการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง (พึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์) เพื่อให้เพิ่มผลผลิตกับข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรในพื้นที่ของตำบลคลองสี่ให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการปลุกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยนวัตกรรมปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือ และองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
22 Sep 2021
2021 หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์หนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

รายละเอียด : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงดินน้้าและการปลูกพืช ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพเคลือบผสมสารสกัดชีวภาพ/หัวเชื้อชีวภาพ/หัวเชื้อจุลินทรีย์รา เพิ่มผลิตผล ลด/ยับยั้งสารอันตรายโลหะหนัก ไนเตรตสะสมในผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหารมากกว่าปกติ มาตรฐานอินทรีย์ไทย (organic Thailand) ได้แก่ ข้าว ผักสลัด แคล เมล่อน ผลไม้ ส้าหรับจ้าหน่ายแก่ผู้บริโภค และการสกัดสารอินทรีย์ออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการบริหารจัดการสินค้าผลผลิต/สินค้าแปรรูป/วัสดุเหลือทิ้ง แบบ Zero Waste ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับชุมชน ส้าหรับจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
18 Sep 2021
2021 หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง

รายละเอียด : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง สำหรับใช้เองให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว ได้นำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ จากสิทธิบัตรเลขที่ 15293 ฉีดพ่นข้าวในแปลงนา เพื่อให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
1 Feb 2021
2020 หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด : วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกและจำหน่ายข้าวปลอดสารพิษ เน้นแปลงนาปลอดสารพิษ และผักสดปลอดสารพิษที่เน้นทำการเกษตร แบบอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ปัจจุบันสินค้าภายใต้ในแบรนด์ “พึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์” โครงการนี้จึงมีความต้องการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการ ปรับปรุงและและเพิ่มผลผลิตผักสลัด เพื่อให้เกษตรกรมีผักอินทรีย์ ไว้จำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม โดยการนำปุ๋ยน้ำ ชีวภาพขี้แดดนาเกลือ และการหมักมูลไส้เดือนเข้าไปเป็นส่วนผสมที่สำคัญ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
1 May 2020
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2557 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 Oct 2013
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 THE INHIBITION POTENTIAL OF THAI-COLORED RICE EXTRACT AGAINST DIABETES RELATED-ENZYMES AND MELANIN BIOSYNTHESIS-RELATED ENZYME
CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2022 14(2), 155-164
31 Aug 2022 SCOPUS Q4 ฐิตยา ศรขวัญ
(First author)

2020 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles
Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948
1 Mar 2020 ISI Q1 ฐิตยา ศรขวัญ
(Co-author)

2019 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts
The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) ฐิตยา ศรขวัญ
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2017ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งอนุสิทธิบัตรผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ชื่อที่ 1)
1703000908 26 May 2017 15293 27 Jun 2019
2015กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งอนุสิทธิบัตรผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ชื่อที่ 1)
1503000412 26 Mar 2015 11720 12 Jul 2016
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164