เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ณัฐชยา คำรังษี  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nutchaya Kumrungsee
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  สัตววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 Use of botanical pesticides to control resistance of species Spodoptera genus
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : Franco-Thai (Year 2019-2020) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกันสถานทูตฝรั่งเศส
ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
300,000 31 Dec 2019
2562 การต้านทานของหนอนกระทู้หอมต่อสารกำจัดศัตรูพืชต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ไช่เป้าหมาย
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.)
ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
341,644 25 Feb 2019
2562 อิทธิพลของพืชร่วมระบบนิเวศนาข้าวต่อการดึงดูดและเป็นแหล่งอาหารให้กับตัวห้ำมวนเขียวดูดไข่ (Cyrtorhisnus lividipennis Reuter) ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
1,952,360 26 Apr 2019
2561 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสะค้านเพื่อควบคุมหนอนกระทู้หอมในแปลงผัก
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่อง พืชไร่/พืชสวน กรอบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต กรอบการวิจัยย่อย การจัดการเทคโนโลยีด้านการักขาพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี
ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
1,128,930 13 Feb 2018
2561 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากข่า และสารสูตรผสมดีปลีและว่านน้ำเพื่อควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผัก Spodopteralitura (Lepidoptera: Noctuidae)
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
175,065 20 Jun 2018
2560 ความเป็นพิษของสารสกัดจากสะค้านต่อแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
690,980 6 Mar 2017
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 The insecticidal potential of Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated allelochemicals and their impact on the detoxification enzymes of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)
Phytoparasitica · March 2021
1 Mar 2021 ISI Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

2019 Synthesis of thymyl esters and their insecticidal activity against Spodoptera litura (Lepidoptera : Noctuidae)
Pest Management Science. 76 : 928-935
26 Aug 2019 ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

2018 Bioefficacy of Piper ribesioides (Piperaceae:Piperales) Extracts and Isolated Piperine against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Larvae and their Impact on Detoxification Enzymes
Biopesticides International. 14(1): 25-32 Vol.14(2018) - No.01 - June
30 Jun 2018 SCOPUS Q4 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

2018 Larvicidal effect of compounds isolated from Maerua siamensis (Capparidaceae) against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae
Chemical and Biological Technologies in Agriculture
19 Apr 2018 SJR Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

2017 Insecticidal activity of the fruits of Piper retrofractum against Spodoptera exigua
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2017)
31 Mar 2017 Proceedings (Inter) ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

2017 Toxicity of Houttuynia cordata Thunb extract to Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera : Noctuidae)
Comm.Appl.Biol.Sci, vol.81(3), pp.275-278
1 Mar 2017 SJR Q4 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

2016 Pesticidal and detoxification enzyme study of monoterpene compounds on Spodoptera exigua (Hubner) (Lepidoptera : Noctuidae)
Communications in agricultural and applied biological sciences 81(3): 399-405
31 Dec 2016 SJR Q4 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2018สูตรสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมและกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
(ชื่อที่ 1)
1803001928 28 Aug 2018 -
2017สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
(ชื่อที่ 1)
1703000951 1 Jun 2017 17273 29 Jan 2021
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2019 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ สารยับยั้งการกินจากสารสกัดสะค้าน (Piper ribesioides) และพลูคาว (Houttuynia cordata) ต่อหนอนกระทู้หอม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
31 May 2019
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2019 รางวัลชมเชย สารเคลือบใบจากสารสกัดจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) เพื่อยับยั้งการกิน (Anti-feeding) ของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 May 2019
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2019 รางวัลเหรียญเงิน สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
14 April 2019
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2018 เหรียญเงิน ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้าน (Piper ribesioides) และมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “The 10th International Exhibition of Inventions” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
19 September 2018
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164