เลือกชื่อ :
รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
Assoc. Prof. Dr.Nutchaya Kumrungsee
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ณัฐชยา คำรังษี
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nutchaya Kumrungsee
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Insect toxicology, Biopesticide และ Ecotoxicology
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55382851200
H-Index :
5
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2565
Prototype of natural product to replace Temephos against Aedes aegypti larva for commerce developments

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้สัญญารับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ : 1,276,350 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 January 2022 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2565
Efficacy of Insecticide for Controlling Stored Rice Insect Pests

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 3,774,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2562

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : Franco-Thai (Year 2019-2020) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกันสถานทูตฝรั่งเศส
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2562
Resistance of Spodoptera exigua (Hubner to pesticidal and their impact on non-target organisms

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
งบประมาณ : 341,644 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2562

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
งบประมาณ : 1,952,360 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2561

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
งบประมาณ : 1,128,930 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2561

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
งบประมาณ : 175,065 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
งบประมาณ : 690,980 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Phenolic secondary metabolites from Acorus calamus (Acorales: Acoraceae) rhizomes: the feeding deterrents for Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)
Journal of Economic Entomology
13 Jul 2023 ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

2022 Synergistic interaction of thymol with Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated active compounds for enhanced insecticidal activity against Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)
Chemical and Biological Technologies in Agriculture 9, Article number: 38 (2022)
8 Jun 2022 SCOPUS Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

2022 Antifeedant Activity and Biochemical Responses in Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Infesting Broccoli, Brassica oleracea var. alboglabra exposed to Piper ribesioides Wall Extracts and Allelochemicals
Chemical and Biological Technologies in Agriculture
24 Jan 2022 ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

2022 Toxicity of isolated phenolic compounds from Acorus calamus L. to control Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) under laboratory conditions
Chemical and Biological Technologies in Agriculture volume 9, Article number: 10 (2022)
15 Jan 2022 ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

2021 Insecticidal and growth inhibitory effects of some thymol derivatives on the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) and their impact on detoxification enzymes
Pest Management Science
13 Oct 2021 ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

2021 The insecticidal potential of Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated allelochemicals and their impact on the detoxification enzymes of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)
Phytoparasitica · March 2021
25 Mar 2021 ISI Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

2019 Synthesis of thymyl esters and their insecticidal activity against Spodoptera litura (Lepidoptera : Noctuidae)
Pest Management Science. 76 : 928-935
26 Aug 2019 ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

2018 Bioefficacy of Piper ribesioides (Piperaceae:Piperales) Extracts and Isolated Piperine against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Larvae and their Impact on Detoxification Enzymes
Biopesticides International. 14(1): 25-32 Vol.14(2018) - No.01 - June
30 Jun 2018 SCOPUS Q4 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

2018 Larvicidal effect of compounds isolated from Maerua siamensis (Capparidaceae) against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae
Chemical and Biological Technologies in Agriculture
19 Apr 2018 SJR Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

2017 Insecticidal activity of the fruits of Piper retrofractum against Spodoptera exigua
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2017)
31 Mar 2017 Proceedings (Inter) ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

2017 Toxicity of Houttuynia cordata Thunb extract to Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera : Noctuidae)
Comm.Appl.Biol.Sci, vol.81(3), pp.275-278
1 Mar 2017 SJR Q4 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

2016 Pesticidal and detoxification enzyme study of monoterpene compounds on Spodoptera exigua (Hubner) (Lepidoptera : Noctuidae)
Communications in agricultural and applied biological sciences 81(3): 399-405
31 Dec 2016 SJR Q4 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2018
สูตรสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมและกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 1803001928
วันที่ยื่นคำขอ : 28 August 2018
เลขที่จด : 18983
วันที่จด : 24 December 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2017
สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 1703000951
วันที่ยื่นคำขอ : 1 June 2017
เลขที่จด : 17273
วันที่จด : 29 January 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ Temephos ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Taiwan Innotech Expo 2022 (TIE 2022) ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 16 October 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
รางวัล Silver Medal

ผลงาน : Sand granules coated product from synergistic phytochemicals against Aedes aegypti larvae to replace abate sand
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากผลการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “INOVA 2022 ” ณ เมืองซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)
วันที่ได้รับรางวัล : 15 October 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
รางวัลความคิดสร้างสรรค์

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ทรายเคลือบสารเคลือสารเสริมฤทธิ์จากพืชสำหรับควบคุมลูกน้ำยุงลายเพื่อทดแทนทรายอะเบท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดนวัตกรรม (ระดับอาจารย์) The 11th Innovation Awards 2022 ณ ห้ปงประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 25 July 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
รางวัลเหรียญทอง และประกาศเกียรติคุณ

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ Temephos ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
รางวัลเหรียญเงิน และประกาศเกียรติคุณ

ผลงาน : นวัตกรรมทราบเคลือบสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
Silver Medal

ผลงาน : SPODOPTERCIDE
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 16 April 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
เหรียญทองแดง

ผลงาน : ต้นแบบสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพจากสารสกัดจากสะค้านต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 6 February 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2019
รางวัลความคิดสร้างสรรค์

ผลงาน : สารยับยั้งการกินจากสารสกัดสะค้าน (Piper ribesioides) และพลูคาว (Houttuynia cordata) ต่อหนอนกระทู้หอม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 31 May 2019
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2019
รางวัลชมเชย

ผลงาน : สารเคลือบใบจากสารสกัดจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) เพื่อยับยั้งการกิน (Anti-feeding) ของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ได้รับรางวัล : 8 May 2019
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2019
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
วันที่ได้รับรางวัล : 14 April 2019
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
2018
เหรียญเงิน

ผลงาน : ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้าน (Piper ribesioides) และมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน “The 10th International Exhibition of Inventions” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 19 September 2018
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ
2564
ประเภทให้การบริการ : ใช้ประโยชน์จากของเสีย (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ : 800,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 February 2021
วันที่สิ้นสุด : 31 December 2021
2563
ประเภทให้การบริการ : ใช้ประโยชน์จากของเสีย (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณ : 32,500 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 6 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 7 March 2020
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 31,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 26 January 2019
วันที่สิ้นสุด : 27 January 2019

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164