เลือกชื่อ :
ดร.ดลนภา แก้วภา
Dr.Dolnapa Kaewpa
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ดลนภา แก้วภา
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Dolnapa Kaewpa
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Gene engineering, Molecular biology, Enzyme technology, Microbiology, Protein expression and purification
อีเมลล์ :   ,  k_dolnapa@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 16642786600
H-Index :
4
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566
Process Development of Yeast Oil Production Integrated with in Situ Recovery for Making Biolubricant

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 350,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2559

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณ : 450,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2559

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณ : 500,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2559

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณ : 350,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 468,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ดร.ดลนภา แก้วภา
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 340,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 298,100 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Boosting concurrent yeast oil production and secretion by Rhodosporidium toruloides through non-ionic surfactant addition and gene expression monitoring
Biochemical Engineering Journal Volume 202, February 2024, 109159
28 Nov 2023 SCOPUS Q1 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2023 Potential of infrared drying and cell-protective agent efficiency on survival of Lactobacillus plantarum probiotic in fermented soybean meal
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Volume 53, October 2023, 102843
12 Sep 2023 SCOPUS Q1 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2023 Modulation of yeast oil production by Pseudozyma parantarctica CHC28 using xylose and organic acids and its conversion feasibility to bio-polyurethane foam
Biochemical Engineering Journal Volume 198, September 2023, 109025
30 Jun 2023 SCOPUS Q1 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2023 Enhanced production rate of probiotic Enterococcus faecium A028 by repeated batch solid-state fermentation and its survival under hot air drying with cell-protective agents
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
24 May 2023 SCOPUS Q1 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2022 Isolation and identification of a newly isolated lipase-producing bacteria (Acinetobacter baumannii RMUTT3S8-2) from oily wastewater treatment pond in a poultry processing factory and its optimum lipase production
Bioresource Technology Reports Volume 20, December 2022, 101267
3 Nov 2022 SCOPUS Q1 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2022 Innovative bifunctional heat storage nanocapsules containing polymerizable surfactant for antimicrobial thermoregulating clothes
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 653, 20 November 2022, 129954
13 Aug 2022 SCOPUS Q1 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2022 Biological activities and potential of organic banana (Musa acuminata) peel extract in enhancing the immunity of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)
Aquaculture Research
8 Feb 2022 ISI Q2 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2022 UV-activated coating polymer particle containing quaternary ammonium for antimicrobial fabrics
Colloid and Polymer Science (2022)
14 Jan 2022 SCOPUS Q2 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2021 Synthesis of Uniform Submicron Poly(lactic acid)-based Particles/Capsules by Radical Precipitation Polymerization
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Available online 21 September 2021, 112122
21 Sep 2021 ISI Q1 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2021 Purification of biodiesel‑derived crude glycerol by acidification to be used as a carbon source for microbial oil production by oleaginous yeast Pseudozyma parantarctica CHC28
Biomass Conversion and Biorefinery (2021)
12 Jul 2021 ISI Q1 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2021 KINETIC MODEL OF COMMERCIAL GLUCOSE-AFFECTED GROWTH AND MICROBIAL OIL PRODUCTION OF OLEAGINOUS YEAST Pseudozyma parantarctica CHC28
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
12 Jul 2021 SCOPUS Q4 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2021 Determination of bioactive compounds, antimicrobial activity, and the phytochemistry of the organic banana peel in Thailand
Bioscience Journal Vol 37 (2021): Continuous Publication
12 May 2021 SJR Q3 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)

2017 Identification of pig DNA using loop-mediated isothermal amplification
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017 TCI 1 ดลนภา แก้วภา
(First author)

2016 Influence of carbon and nitrogen sources on the performance of Polyhydoxyalkanoates (PHA) production using Novosphingobium sp. THA_AIK7 in batch operation
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8
1 Dec 2016 TCI 1 ดลนภา แก้วภา
(Co-author)


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164