เลือกชื่อ :
อาจารย์ภาควิชาเคมี
Lecturer
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ภาควิชาเคมี
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) : 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ไม่ระบุ
ประเภทบุคลากร : ไม่ระบุ  (สายไม่ระบุ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  ภาควิชาเคมี
สถานะการปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ไม่ระบุ  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID :
H-Index :
-
Updated 2023-01-01
โครงการวิจัย
I------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา--------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น (ระดับหน่วยงาน)

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
2022
รางวัลระดับหน่วยงาน สาขาวิชา

ผลงาน : หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
2019
รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : หน่วยงานและสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2019
ผู้รับรางวัล : ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
รางวัลสาขาดีเด่นระดับหน่วยงาน อันดับที่ 2

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล :
ผู้รับรางวัล : ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164