เลือกชื่อ :
อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา
Lecturer
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) : 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ไม่ระบุ
ประเภทบุคลากร : ไม่ระบุ  (สายไม่ระบุ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ไม่ระบุ  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID :
H-Index :
-
Updated 2023-01-01
โครงการวิจัย
I------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา--------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2020
โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 13,000 บาท

ผลงาน : ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา (ST-1511-12) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีเด่น ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL
วันที่ได้รับรางวัล : 10 June 2020
ผู้รับรางวัล : สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
2020
โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ผลงาน : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสาหร่าย (ST-1407) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีมาก ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL
วันที่ได้รับรางวัล : 10 June 2020
ผู้รับรางวัล : สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
2019
รางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

ผลงาน : สาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2019
ผู้รับรางวัล : สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164