เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  เดี่ยว อภัยราช  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Deaw Aphairaj
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Electronics and Instrument : -
อีเมลล์:   ,  deaw65@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2560 อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดหยาบใบสาบเสือจากไฮโดรเจลเจลาตินเพื่อการพัฒนาเป็นวัสดุปิดและสมานแผล
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ดร.เดี่ยว อภัยราช
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

132,000 1 Oct 2016
2560 การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ดร.เดี่ยว อภัยราช
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

150,000 1 Oct 2016
2559 การพัฒนาชุดทดลองสำหรับปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ดร.เดี่ยว อภัยราช
176,600 1 Oct 2015
2559 การเตรียมทังสเตนไตรออกไซด์โครงสร้างระดับนาโนเมตรด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มอล
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ดร.เดี่ยว อภัยราช
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

160,000 1 Oct 2015
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2019 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts
The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) เดี่ยว อภัยราช
(Co-author)

2019 Fall detection system with 3-axis accelerometer
Journal of Physics: Conference Series Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012060
1 Nov 2019 SJR Q3 เดี่ยว อภัยราช
(First author)

2017 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) เดี่ยว อภัยราช
(Co-author)

2015 การพัฒนาใช้สายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อหาความเข้มข้นของสารละลาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและเครือข่ายเจ้าภาพร่วมร่วม "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
4 Sep 2015 Proceedings เดี่ยว อภัยราช
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164