เลือกชื่อ :
อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์
Lecturer Songphon Chamdit
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ทรงพล จำดิษฐ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Songphon Chamdit
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ลาออก
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  jsongphol@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2563 การศึกษาความชุกของการปนเปื้อน Salmonella spp., Salmonella typhimurium, และ salmonella enteritidis ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) จากตลาดขนาดใหญ่ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
ทรงพล จำดิษฐ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2019
2560 การศึกษาการสกัดแผ่นฟิล์ม Polyhydroxyalkanoates (PHA) จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 ด้วยวิธีทางเคมี และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุชีวภาพด้านการแพทย์
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ทรงพล จำดิษฐ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

600,000 1 Oct 2016
2559 การศึกษาการผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในรูปวุ้นกึ่งแข็ง
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ทรงพล จำดิษฐ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2015
2559 การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp.
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ทรงพล จำดิษฐ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2015
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด Polyhydroxyalkanoates (PHA) ที่สังเคราะห์จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ทรงพล จำดิษฐ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

100,000 1 Oct 2016
2558 กระดาษชานอ้อยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเท้าเหม็น
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ทรงพล จำดิษฐ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

7,000 1 Oct 2014
2558 ฤทธิ์ต้านเชื้อราโรคพืชของแบคทีเรียเอนโดไฟต์
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ทรงพล จำดิษฐ์
20,000 1 Oct 2014
2558 การศึกษาแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Polyhydroxyalkanoates (PHA) จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ทรงพล จำดิษฐ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

340,500 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2017 หน่วยงาน : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp. ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp.
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ทรงพล จำดิษฐ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
27 Aug 2017
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate
3 Biotech 2021 Mar;11(3):147. doi: 10.1007/s13205-021-02673-3. Epub 2021 Feb 26.
26 Feb 2021 SCOPUS Q1 ทรงพล จำดิษฐ์
(Co-author)

2020 Production of Bagasse Paper with Antibacterial Activity against Foot-Odor Causing Bacteria
Sci. & Tech. RMUTT J. Vol.10 No.1 (2020)
30 Jun 2020 TCI 2 ทรงพล จำดิษฐ์
(Co-author)

2014 การเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Cyanobacterial Blooms and its Relationships with Environmental Factors)
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่. National Proceeding
3 Dec 2014 Proceedings (Inter) ทรงพล จำดิษฐ์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2017กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยซิลิกาเจลอนุสิทธิบัตรทรงพล จำดิษฐ์
(ชื่อที่ 3)
1703001526 18 Aug 2017 14439 5 Oct 2018
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164