เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ธนศักดิ์ ล้อมทอง  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Thanasak Lomthong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  จุลชีววิทยา : -
อีเมลล์:   ,  science_thanasak@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การพัฒนาการผลิตแผ่นวุ้นเซลลูโลสพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากเห็นนางรมทอง Pleurotus citrinopileatus โดยเทคโนโลยีเอนไซม์และการหมักจากจุลินทรีย์
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
200,000 1 Dec 2021
2564 การระบุสารยับยั้งเชื้อราที่แยกได้จากแอคติโนมัยซีทเพื่อควบคุม Ganoderma boninense เชื้อสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(นักวิจัยพี่เลี้ยง)

50,000 1 Oct 2020
2563 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักวุ้นมะพร้าวโดยเชื้อ Acetobacter xylinum เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อทุน : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
130,000 1 Aug 2020
2563 การพัฒนาการผลิตแผ่นมาสก์หน้านาโนเซลลูโลสจากข้าวไทยผสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
200,000 15 Aug 2020
2561 การผลิตไบโอเอทานอลแบบ Very high gravity (VHG) จากมันสำปะหลังเส้นที่ย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยแป้งดิบจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อน Laceyella sacchari LP175 ร่วมกับกากน้ำตาลสำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
200,000 23 Aug 2018
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Optimizing parameters for the stability of alginate encapsulation to support microalgae growth and nutrient removal in shrimp wastewater using response surface methodology
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Volume 43, August 2022, 102419
8 Jul 2022 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2022 Antioxidant and antibacterial activities of Pandanus amaryllifolius Roxb. (Pandanaceae) prop roots and its application for a novel bacterial cellulose (Nata) fermentation by enzymatic hydrolysis
Journal of Applied Biology & Biotechnology Volume 10, Issue 4, July, 2022
1 Jun 2022 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2022 Ultrasound-assisted enzymatic hydrolysis of broken Riceberry rice for sugar syrup production as a substrate for bacterial cellulose facial mask development
Journal of Applied Biology & Biotechnology Volume 10, Issue 2, March, 2022
15 Feb 2022 SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2022 Wickerhamiella nakhonpathomensis f.a. sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from a mushroom and a flower in Thailand
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2022 Jan;72(1). doi: 10.1099/ijsem.0.005191.
31 Jan 2022 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2022 High loading degradation of poly(lactide)/thermoplastic starch blend film using mixed-enzymes produced by fed-batch culture of Laceyella sacchari LP175
Waste and Biomass Valorization (2022)
9 Jan 2022 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2021 Degradation of Poly (lactide), Poly (butylene succinate) and Poly (butylene Succinate/poly (lactide) by UV Irratiation in Combination with Enzymatic Hydrolysis Method
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science Vol.14(3), pp.12-19 September-December, 2021
31 Dec 2021 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2021 Production of poly (l-lactide)-degrading enzyme by Actinomadura keratinilytica strain T16-1 under solid state fermentation using agricultural wastes as substrate
3 Biotech, 11(12)
26 Nov 2021 SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2021 Potential of Recombinant Raw Starch-Degrading Enzyme from Escherichia coli for Sugar Syrup and Bioethanol Productions Using Broken Rice Powder as Substrate
Starch
6 Nov 2021 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2021 Degradation of Poly(Butylene Succinate) and Poly(Butylene Succinate)/Poly(Lactide) Blends using Serine Protease Produced from Laceyella sacchari LP175
Walailak Journal of Science and Technology VOL. 18 NO. 20 (2021): TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 18, NUMBER 20, 15 OCTOBER 202
13 Oct 2021 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Saccharification of unripe banana flour using microwave assisted starch degrading enzyme hydrolysis for development of wine and vinegar fermentations
International Food Research Journal Oct2021, Vol. 28 Issue 5, p969-975. 7p.
1 Oct 2021 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Mushrooms: Splendid Gifts for the Cosmetic Industry
Chiang Mai Journal of Science 2021; 48(3) : 699-725
1 May 2021 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate
3 Biotech 2021 Mar;11(3):147. doi: 10.1007/s13205-021-02673-3. Epub 2021 Feb 26.
26 Feb 2021 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Solid state fermentation for poly (L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 in aerated tray reactor and its hydrolysis of poly (lactide) polymer
Agriculture and Natural Resources, Volume 55, January 2021 Issue Vol. 55 No. 1 (2021): January-February
31 Jan 2021 SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2020 Production and development of Vinegar fermentation from broken riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysis
3 Biotech 10, Article number: 515 (2020) Published: 09 November 2020
9 Nov 2020 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2020 Very high Gravity (VHG) Bioethanol Production Using Modified Simultaneous Saccharification and Fermentation of Raw Cassava Chips with Molasses by Kluyveromyces marxianus DMKU-KS07
Waste and Biomass Valorization 12, 3683-3693 (2021)
30 Sep 2020 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2019 Drying Kinetics Model of Fermented Soybean Meal Using Hot Air-Drying
RMUTP Research Journal Science & Technology Vol. 13 No. 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
25 Dec 2019 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2019 Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysis
International Food Research Journal 26(5): 1515-1523 (October 2019)
31 Oct 2019 SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2019 Effect of Chemical and Physical Factors on Oleaginous Yeast Cultivation by Using Biodiesel-Derived Crude Glycerol as a Main Carbon Source
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2562
24 Jun 2019 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2019 Poly(L-lactide)-Degrading Enzyme from Laceyella sacchari LP175: Cloning, Sequencing, Expression, Characterization and Its Hydrolysis of Poly(L-lactide) Polymer
Chiang Mai Journal of Science Volume 46, Issue 3, May 2019, Pages 417-430
31 May 2019 SJR Q4 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2018 Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film
Waste and Biomass Valorization, (2018), 1-10
3 Dec 2018 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2018 Immobilization of poly(L-lactide)-degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175: characterization and evaluation for hydrolysis of poly(L-lactide) polymer
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.8 No.2 : July - December 2018
1 Dec 2018 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2021สูตรการผลิตวุ้นสวรรค์ที่มีส่วนผสมของรากเตยอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
2103001284 11 May 2021 -
2019สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าวอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
1903001388 29 May 2019 18347 11 Oct 2021
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2022 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา
18 May 2022
ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
2022 เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164