เลือกชื่อ :
รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
Assoc. Prof. Dr.Thanasak Lomthong
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ธนศักดิ์ ล้อมทอง
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Thanasak Lomthong
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  จุลชีววิทยา
อีเมลล์ :   ,  science_thanasak@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 56464253400
H-Index :
7
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566
Development of healthy vinegar production from edible wild mushroom (Ta Khlai), Russula delica Fr. by microwave-assisted enzymatic hydrolysis extraction

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2565
Development of healthy ready-to-eat cellulos jelly sheets production from golden oyster mushroom, Pleurotus citrinopileatus by enzymatic technology and microbial fermentation

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 December 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2564
Identification of antifungal compounds isolated from actinomycetes for control for Ganoderma boninense, a causal agent of basal stem rot disease in oil palm

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2563

แหล่งทุน : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อทุน : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
งบประมาณ : 130,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 August 2020 - 31 January 2021
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2563
Development of nano cellulose facial mask production from Thai s rice mixed with bioactive substances

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 August 2020 - 30 September 2020
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2561

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2566 การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพจากเห็ดป่าทานได้ (ตะไคล) Russula delica Fr. โดยการสกัดด้วยไมโครเวฟร่วมกับการย่อยด้วยเอนไซม์
รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 1 Oct 2022
2565 การพัฒนาการผลิตแผ่นวุ้นเซลลูโลสพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากเห็นนางรมทอง Pleurotus citrinopileatus โดยเทคโนโลยีเอนไซม์และการหมักจากจุลินทรีย์
รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 1 Dec 2021
2563 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักวุ้นมะพร้าวโดยเชื้อ Acetobacter xylinum เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 1 Aug 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Utilization of Palm Oil Midrib Biochar as Soil Amendment with a Newly Isolated Bacillus sp. SM11 for Growth Enhancement and Nitrate Reduction in Romaine Lettuce (Lactuca sativa L. var. longifolia)
Agriculture 13(10), 1986
12 Oct 2023 SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2022 Alkaline protease production by thermotolerant Bacillus sp. KU-K2, from non-rubber skim latex through the non-sterile system and its enzymatic characterization
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 46 (2022) 102542
9 Nov 2022 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2022 Isolation and identification of a newly isolated lipase-producing bacteria (Acinetobacter baumannii RMUTT3S8-2) from oily wastewater treatment pond in a poultry processing factory and its optimum lipase production
Bioresource Technology Reports Volume 20, December 2022, 101267
3 Nov 2022 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2022 Conversion of golden oyster mushroom, Pleurotus citrinopileatus to sugar syrup using enzymatic hydrolysis as a substrate for novel bacterial cellulose (Nata) fermentation
3 Biotech 2022 Sep;12(9):207
3 Aug 2022 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2022 Optimizing parameters for the stability of alginate encapsulation to support microalgae growth and nutrient removal in shrimp wastewater using response surface methodology
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Volume 43, August 2022, 102419
8 Jul 2022 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2022 Antioxidant and antibacterial activities of Pandanus amaryllifolius Roxb. (Pandanaceae) prop roots and its application for a novel bacterial cellulose (Nata) fermentation by enzymatic hydrolysis
Journal of Applied Biology & Biotechnology Volume 10, Issue 4, July, 2022
1 Jun 2022 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2022 Ultrasound-assisted enzymatic hydrolysis of broken Riceberry rice for sugar syrup production as a substrate for bacterial cellulose facial mask development
Journal of Applied Biology & Biotechnology Volume 10, Issue 2, March, 2022
15 Feb 2022 SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2022 Wickerhamiella nakhonpathomensis f.a. sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from a mushroom and a flower in Thailand
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2022 Jan;72(1). doi: 10.1099/ijsem.0.005191.
31 Jan 2022 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2022 High loading degradation of poly(lactide)/thermoplastic starch blend film using mixed-enzymes produced by fed-batch culture of Laceyella sacchari LP175
Waste and Biomass Valorization (2022)
9 Jan 2022 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2021 Degradation of Poly (lactide), Poly (butylene succinate) and Poly (butylene Succinate/poly (lactide) by UV Irratiation in Combination with Enzymatic Hydrolysis Method
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science Vol.14(3), pp.12-19 September-December, 2021
31 Dec 2021 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2021 Production of poly (l-lactide)-degrading enzyme by Actinomadura keratinilytica strain T16-1 under solid state fermentation using agricultural wastes as substrate
3 Biotech, 11(12)
26 Nov 2021 SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2021 Potential of Recombinant Raw Starch-Degrading Enzyme from Escherichia coli for Sugar Syrup and Bioethanol Productions Using Broken Rice Powder as Substrate
Starch
6 Nov 2021 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2021 Degradation of Poly(Butylene Succinate) and Poly(Butylene Succinate)/Poly(Lactide) Blends using Serine Protease Produced from Laceyella sacchari LP175
Walailak Journal of Science and Technology VOL. 18 NO. 20 (2021): TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 18, NUMBER 20, 15 OCTOBER 202
13 Oct 2021 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Saccharification of unripe banana flour using microwave assisted starch degrading enzyme hydrolysis for development of wine and vinegar fermentations
International Food Research Journal Oct2021, Vol. 28 Issue 5, p969-975. 7p.
1 Oct 2021 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Mushrooms: Splendid Gifts for the Cosmetic Industry
Chiang Mai Journal of Science 2021; 48(3) : 699-725
1 May 2021 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate
3 Biotech 2021 Mar;11(3):147. doi: 10.1007/s13205-021-02673-3. Epub 2021 Feb 26.
26 Feb 2021 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Solid state fermentation for poly (L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 in aerated tray reactor and its hydrolysis of poly (lactide) polymer
Agriculture and Natural Resources, Volume 55, January 2021 Issue Vol. 55 No. 1 (2021): January-February
31 Jan 2021 SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2020 Production and development of Vinegar fermentation from broken riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysis
3 Biotech 10, Article number: 515 (2020) Published: 09 November 2020
9 Nov 2020 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2020 Very high Gravity (VHG) Bioethanol Production Using Modified Simultaneous Saccharification and Fermentation of Raw Cassava Chips with Molasses by Kluyveromyces marxianus DMKU-KS07
Waste and Biomass Valorization 12, 3683-3693 (2021)
30 Sep 2020 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2019 Drying Kinetics Model of Fermented Soybean Meal Using Hot Air-Drying
RMUTP Research Journal Science & Technology Vol. 13 No. 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
25 Dec 2019 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2019 Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysis
International Food Research Journal 26(5): 1515-1523 (October 2019)
31 Oct 2019 SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2019 Effect of Chemical and Physical Factors on Oleaginous Yeast Cultivation by Using Biodiesel-Derived Crude Glycerol as a Main Carbon Source
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2562
24 Jun 2019 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2019 Poly(L-lactide)-Degrading Enzyme from Laceyella sacchari LP175: Cloning, Sequencing, Expression, Characterization and Its Hydrolysis of Poly(L-lactide) Polymer
Chiang Mai Journal of Science Volume 46, Issue 3, May 2019, Pages 417-430
31 May 2019 SJR Q4 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2018 Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film
Waste and Biomass Valorization, (2018), 1-10
3 Dec 2018 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2018 Immobilization of poly(L-lactide)-degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175: characterization and evaluation for hydrolysis of poly(L-lactide) polymer
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.8 No.2 : July - December 2018
1 Dec 2018 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตผงรสชาติข้าวหมากข้าวเหนียวดำ

เลขที่คำขอ : 2303001375
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2023
สูตรการผลิตน้ำส้มสายชูที่มีส่วนผสมของเห็ดตะไคล

เลขที่คำขอ : 2303001381
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2023
กรรมวิธีการผลิตสารสีไฟโคบิลิโปรตีนบริสุทธิ์จากสาหร่ายนอสตอกด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์

เลขที่คำขอ : 2303001370
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2022
สูตรวุ้นเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของเห็ดนางรมทอง

เลขที่คำขอ : 2203000572
วันที่ยื่นคำขอ : 4 March 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2021
สูตรการผลิตวุ้นสวรรค์ที่มีส่วนผสมของรากเตย

เลขที่คำขอ : 2103001284
วันที่ยื่นคำขอ : 11 May 2021
เลขที่จด : 21511
วันที่จด : 3 May 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2019
สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าว

เลขที่คำขอ : 1903001388
วันที่ยื่นคำขอ : 29 May 2019
เลขที่จด : 18347
วันที่จด : 11 October 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2022 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา
วันที่ได้รับรางวัล : 18 May 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ
2563
ประเภทให้การบริการ : ใช้ประโยชน์จากของเสีย (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณ : 32,500 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 6 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 7 March 2020
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 285,836 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 16 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 August 2019
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 31,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 26 January 2019
วันที่สิ้นสุด : 27 January 2019

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164