เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ธนศักดิ์ ล้อมทอง  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Thanasak Lomthong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  จุลชีววิทยา : -
อีเมลล์:   ,  science_thanasak@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2564 การระบุสารยับยั้งเชื้อราที่แยกได้จากแอคติโนมัซีทเพื่อควบคุม Ganoderma boninense เชื้อสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(นักวิจัยพี่เลี้ยง)

50,000 1 Oct 2020
2563 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักวุ้นมะพร้าวโดยเชื้อ Acetobacter xylinum เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อทุน : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
130,000 1 Aug 2020
2563 การพัฒนาการผลิตแผ่นมาสก์หน้านาโนเซลลูโลสจากข้าวไทยผสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
200,000 15 Aug 2020
2561 การผลิตไบโอเอทานอลแบบ Very high gravity (VHG) จากมันสำปะหลังเส้นที่ย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยแป้งดิบจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อน Laceyella sacchari LP175 ร่วมกับกากน้ำตาลสำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : สกว.
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
200,000 23 Aug 2018
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2563 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักวุ้นมะพร้าวโดยเชื้อ Acetobacter xylinum เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 1 Aug 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Mushrooms: Splendid Gifts for the Cosmetic Industry
Chiang Mai Journal of Science 2021; 48(3) : 699-725
18 Mar 2021 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate
3 Biotech 2021 Mar;11(3):147. doi: 10.1007/s13205-021-02673-3. Epub 2021 Feb 26.
26 Feb 2021 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2021 Solid state fermentation for poly (L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 in aerated tray reactor and its hydrolysis of poly (lactide) polymer
Agriculture and Natural Resources, Volume 55, January 2021 Issue Vol. 55 No. 1 (2021): January-February
31 Jan 2021 SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2020 Production and development of Vinegar fermentation from broken riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysis
3 Biotech 10, Article number: 515 (2020) Published: 09 November 2020
9 Nov 2020 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

2020 Very high Gravity (VHG) Bioethanol Production Using Modified Simultaneous Saccharification and Fermentation of Raw Cassava Chips with Molasses by Kluyveromyces marxianus DMKU-KS07
Waste and Biomass Valorization 12, 3683-3693 (2021)
30 Sep 2020 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2019 Drying Kinetics Model of Fermented Soybean Meal Using Hot Air-Drying
RMUTP Research Journal Science & Technology Vol. 13 No. 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
25 Dec 2019 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2019 Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysis
International Food Research Journal 26(5): 1515-1523 (October 2019)
31 Oct 2019 SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2019 Effect of Chemical and Physical Factors on Oleaginous Yeast Cultivation by Using Biodiesel-Derived Crude Glycerol as a Main Carbon Source
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2562
24 Jun 2019 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

2019 Poly(L-lactide)-Degrading Enzyme from Laceyella sacchari LP175: Cloning, Sequencing, Expression, Characterization and Its Hydrolysis of Poly(L-lactide) Polymer
Chiang Mai Journal of Science Volume 46, Issue 3, May 2019, Pages 417-430
31 May 2019 SJR Q4 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2018 Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film
Waste and Biomass Valorization, (2018), 1-10
3 Dec 2018 SJR Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

2018 Immobilization of poly(L-lactide)-degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175: characterization and evaluation for hydrolysis of poly(L-lactide) polymer
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.8 No.2 : July - December 2018
1 Dec 2018 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2021สูตรการผลิตวุ้นสวรรค์ที่มีส่วนผสมของรากเตยอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
2103001284 11 May 2021 -
2019สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าวอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
1903001388 29 May 2019 -
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164