เลือกชื่อ :
อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา
Lecturer Tawan Ampawa
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ธาวัลย์ อัมพวา
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Tawan Ampawa
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :  tawan08@exchange.rmutt.ac.th  ,  tawan08@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไขเลือดออกโดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ธาวัลย์ อัมพวา
300,000 1 Oct 2018
2560 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเกาะกลุ่มอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ธาวัลย์ อัมพวา
400,000 1 Oct 2016
2559 เอกลักษณ์บางประการที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส หรือ จำนวนโมดิฟาย k-เพล
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ธาวัลย์ อัมพวา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

15,000 1 Oct 2015
2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนปรับพื้นฐานก่อนเรียน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ธาวัลย์ อัมพวา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

8,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 On the Diophantine Equation 2/x+3/y+4/z=1/2
Progress in Applied Science and Technology (PAST) Vol. 12 No. 1 (2020): January - April 2022
22 Apr 2022 TCI 2 ธาวัลย์ อัมพวา
(Co-author)

2021 Some properties of new multiplicative pulsating 3-Fibonacci Sequence
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
28 Dec 2021 TCI 1 ธาวัลย์ อัมพวา
(First author)

2020 Generalized Identities for third order Pell Number, Pell-Lucus Number and Modified Pell Number
Science and Technology RMUTT Journal Vol.10 No.1 (2020) : 96-106
30 Jun 2020 TCI 2 ธาวัลย์ อัมพวา
(Co-author)

2018 Some Properties of (p,q) – Fivonacci Number and (p,q) – Lucas Number by Matrix Methods
Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
20 Dec 2018 Proceedings (Inter) ธาวัลย์ อัมพวา
(First author)

2017 On The k-Fibonacci-like Number
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ธาวัลย์ อัมพวา
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164