เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.ภคีตา สุขประเสริฐ
Asst. Prof. Dr.Pakeeta Sukprasert
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ภคีตา สุขประเสริฐ
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pakeeta Sukprasert
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :  pakeeta_s@rmutt.ac.th  , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  0 2549 4139 ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2566 สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนฟัซซีสำหรับปัญหาการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.ภคีตา สุขประเสริฐ
200,000 1 Oct 2022
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Convergence of Iterative Scheme for Asymptotically Nonexpansive Mapping in Hadamard Spaces
WSEAS Transactions on Mathematics Vol.22, 2023
22 Dec 2022 SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

2022 Coincidence Point Results in Hausdorff Rectangular Metric Spaces with an Application to Lebesgue Integral Function
WSEAS Transactions on Mathematics, ISSN / E-ISSN: 1109-2769 / 2224-2880, Volume 21, 2022, Art. #60
14 Jul 2022 SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

2021 Convergence results for modified SP-iteration in uniformly convex metric spaces
Journal of Mathematics and Computer Science, Volume 26, Issue 2, pp 162--171. (PUBLISHED: 05 November 2021)
5 Nov 2021 SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(First author)

2021 Set-valued contractions in b-Metric Spaces with Application
WSEAS TRANSACTIONS on MATHEMATICS Volume 20, 2021, Art. #32
7 May 2021 SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

2021 ON ADMISSIBLE MAPPING VIA SIMULATION FUNCTION
Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 18 (2021), No. 1, Art. 14, 10 pp
20 Apr 2021 SCOPUS Q4 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

2021 Viscosity approximation methods for split equilibrium problem and fixed point problem for finite family of nonexpansive mappings in Hilbert spaces
Progress in Applied Science and Technology Vol. 11 No. 1 (2021): January - April 2021
6 Apr 2021 TCI 2 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

2020 FIXED POINT RESULTS FOR s-NONEXPANSIVE MAPPINGS ON PARTIAL b-METRIC SPACESES
Thai Journal of Mathematics Vol. 18, No. 1 (2020), Pages 38 - 52
31 Mar 2020 SJR Q4 ภคีตา สุขประเสริฐ
(First author)

2019 Nonlinear Operators as Concerns Convex Programming and Applied to Signal Processing
Mathematics 2019, 7, 866; doi:10.3390/math7090866
19 Sep 2019 ISI Q1 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164