เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กมลรัตน์ สมบุตร  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kamonrat Sombut
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:  kamonrat_s@rmutt.ac.th  ,  jee_math46@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 อัลกอริทึมซ้ำสำหรับการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดในเศรษฐกิจดิจิตอล
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
450,000 1 Oct 2021
2562 ปัญหาจุดตรึงสำหรับปัญหาเชิงลำดับขั้นที่สามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอสมการการแปรผันและการประยุกต์
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
100,000 1 Oct 2018
2561 ระเบียบวิธีการทำซ้ำรูปแบบใหม่สำหรับปัญหาอสมการการแปรผันบนปัญหาเชิงลำดับขั้นที่สาม
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
300,000 1 Oct 2017
2559 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
50,000 1 Oct 2015
2559 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยายของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 09110045 คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
20,000 1 Oct 2015
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2017 หน่วยงาน : หัวหน้าโครงการวิจัย

รายละเอียด : นำไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาอื่น ๆ ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแนวทางในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป การใช้ประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาการโดยการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยายของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่เรียนรายวิชา 09110045 คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ให้กับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยายของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 09110045 คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
3 Sep 2017
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 A New Inertial Subgradient Extragradient method for Solving Quasimonotone Variational Inequalities
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 981–992
30 Sep 2021 SCOPUS Q4 กมลรัตน์ สมบุตร
(Co-author)

2020 Modified inertial double mann type iterative algorithm for a bivariate weakly nonexpansive operator
Carpathian Journal of Mathematics, Vol36, No.1 (2020)
30 Apr 2020 ISI Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

2020 Algorithm for Strongly Pseudomonotone Variational Inequality Problems
Thai Journal of Mathematics, Vol 18, No.1, (2020), page 166-187
31 Mar 2020 SJR Q3 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

2019 Convergence theorems for some type iterative scheme in non-positive curvature metric spaces
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

2019 Viscosity approximation methods for split equilibrium problem and fixed point problem for finite family of nonexpansive mappings in Hilbert spaces
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(Co-author)

2019 Weak convergence theorems for a class of split variational inequality problems
2018 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization (ICCAIRO)
25 Apr 2019 SJR Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

2018 Proximal Point Method Involving Hybrid Iteration for Solving Convex Minimization Problem and Common Fixed Point Problem in Non-positive Curvature Metric Spaces
Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 809)
24 Nov 2018 SJR Q4 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

2018 Modified Proximal Point Algorithms for Solving Fixed Point Problem and Convex Minimization Problem in Non-Positive Curvature Metric Spaces
Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018
9 Nov 2018 SJR Q3 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

2017 Hybrid approximate proximal point algorithms for a family of relatively nonexpansive mappings and variational inequalities in Banach spaces
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

2017 Some identity involving Common Factor of k-Pell k-Pell-Lucas and Modified k-Pell Numbers
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(Co-author)

2017 Remarks on common fixed point results in C*-algebra-valued metricspaces (60SCI-2.3-03)
17th International conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering Costa Ballena (Rota), Cadiz, Spain
8 Jul 2017 Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

2016 Fixed Point Results on Generalized (j,y)s-Contractive Mappings in Rectangular b-Metric Spaces
Comunications in Mathematics and Applications, vol.7, No.3, pp.207-216
8 Aug 2016 Non Quatile กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164