เลือกชื่อ :
ดร.นนธิยา มากะเต
Dr.NONTHIYA MAKATE
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นนธิยา มากะเต
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  NONTHIYA MAKATE
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2566 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ เศษส่วนและเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในพื้นที่หลายจุด
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดร.นนธิยา มากะเต
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

150,000 1 Oct 2022
2562 สมบัติบางประการของจาคอปส์ทอลควอเทอร์เนียนและจาคอปส์ทอลลูคัสควอเทอร์เนียน
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.นนธิยา มากะเต
20,000 1 Oct 2018
2560 กระบวนการผันกลับสู่ค่าเฉลี่ยและการประยุกต์
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.นนธิยา มากะเต
10,000 1 Oct 2016
2559 เอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวนเค-จาคอบส์ทอล และจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.นนธิยา มากะเต
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

15,000 1 Oct 2015
2559 เอกลักษณ์บางประการสำหรับจำนวนคู่และจำนวนคี่ของจำนวนเค-ฟีโบนักชี-ไลค์ และ จำนวนเค-ลูคัส
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.นนธิยา มากะเต
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

15,000 1 Oct 2015
2558 การประเมินราคาออปชันสำหรับความผันผวนที่มีการกระโดดและอินเทนซิตีแบบสโตแคสติก
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.นนธิยา มากะเต
20,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 On the Diophantine Equation 2/x+3/y+4/z=1/2
Progress in Applied Science and Technology (PAST) Vol. 12 No. 1 (2020): January - April 2022
22 Apr 2022 TCI 2 นนธิยา มากะเต
(Co-author)

2019 On The Diophantine Equation 8^x + 61^y = z^2 and 8^x + 67^y = z^2
Math Journal by the Mathematical Association of Thailand วารสารคณิตศาสตร์ Mathematical Journal Vol. 64 No. 697 (2019): January – April
31 May 2019 TCI 2 นนธิยา มากะเต
(First author)

2019 On The Diophantine Equation 8^x + 61^y = z^2 and 8^x + 67^y = z^2
วารสารคณิตศาสตร์ Mathematical Journal Vol.64(697) มกราคม–เมษายน2562 p24-29
31 May 2019 TCI 2 นนธิยา มากะเต
(First author)

2017 Mean reverting process with jump in stochastic volatility
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(First author)

2015 Mean reverting process with jumps under stochastic volatility and stochastic intensity
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(First author)

2015 Some Identities Involving Common Factors of k - Jacobsthal and k -Jacobsthal – Lucas Numbers
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(Co-author)

2015 Some Identities Involving Common Factors of k-Fibonacci-Like and k-Lucas Numbers
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(Co-author)

2015 Option Pricing for Jump in Volatility and Stochastic Intensity
7th International Conference On Research And Educations In Mathematics (ICREM7)
27 Aug 2015 Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164