เลือกชื่อ :
รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
Assoc. Prof. Dr.Nopparat Buddhakala
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นพรัตน์ พุทธกาล
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nopparat Buddhakala
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ, สรีรวิทยาของสัตว์, การประยุกต์ใช้สมุนไพรต่อสรีรวิทยาสัตว์
อีเมลล์ :   ,  nbuddhakala@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 24079742700
H-Index :
3
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566
Molecular cytogenetics of Leopard coral grouper (Plectropomus maculatus) : Implications for development as economically important species and perspectives for biotechnological uses

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2564
Comparative effects of Extracts from Black Rice or Pathumthani Fragrant Rice Combined with Cereals on Serum Insulin and Blood Glucose Levels in Diabetic Rats

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 440,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2563
Study on anxiolytic and anti-stress activities of Mucuna seedextract for relaxation

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.
งบประมาณ : 240,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2562

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2562
Propagation of Clove Callus from Tissue Culture

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 360,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2562
Development of Organic Banana peel Extract for Producing Shrimp Feeding Supplement Mixed Probiotic Inoculant

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 230,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 July 2019 - 14 July 2020
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 314,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 360,800 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2558

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 5,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 253,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2022
บริษัท กติกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 October 2022
รายละเอียด : ผู้ประกอบการได้นำผลสรุปจากการวิจัยด้านฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ และสารเพิ่มฮอร์โมนอินซูลินในการบรรเทาอาการเบาหวาน ไปใช้สำหรับปรับปรุงผสม และจัดทำ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวสูตรผสมข้าวดำ ข้าวหอมปทุม ถั่วดำ แมงลัก และลูกเดือย เสริมสุขภาพ และได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และมีการปรับปรุงการบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นที่สนใจของผู้บริโภคในประเทฯไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และบริษัท กติกาฯ จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา

2021
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 3 September 2021
รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย ซึ่งพบว่าข้าวหอมปทุนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับคุณสมบัติคุณสมบัติของข้าวหอมปทุมและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สูตรผสมของข้าวดำผสมธัญพืชและข้าวหอมปทุมผสมธัญพืชที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และลดระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากสารสกัดแต่ละสูตรมีฤทธิ์แตกต่างกัน สามารถนำมาผสมเป็นข้าวดำผสมถั่วดำ เมล็ดแมงลัก และลูกเดือย และพบว่ามีฤทธิ์แตกต่างกัน ข้าวหอมปทุมผสมถั่วดำ เมล็ดแมงลัก และลูกเดือย" และสามารถปรับสูตรการหุงข้าวผสมธัญพืชที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และลดระดับน้ำตาลในเลือด
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา

2019
-
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 July 2019
รายละเอียด : ศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกและฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคของสารสกัดจากเปลือกกล้วยอินทรีย์ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟินอลิกจากเปลือกกล้วย และการพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารร่วมกับโปรไบโอติกสำหรับเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2564 การเปรียบเทียบผลของสารสกัดข้าวดำผสมธัญพืชและข้าวหอมปทุมผสมธัญพืชต่อระดับซีรั่มอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดหนูเบาหวาน
รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 Oct 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Utilization of Palm Oil Midrib Biochar as Soil Amendment with a Newly Isolated Bacillus sp. SM11 for Growth Enhancement and Nitrate Reduction in Romaine Lettuce (Lactuca sativa L. var. longifolia)
Agriculture 13(10), 1986
12 Oct 2023 SCOPUS Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(Co-author)

2023 Pumpkin Rind and Seeds Extracts Inhibit α - Glucosidase and Nitric Oxide Production and Promote Chlorella ellipsoidea Growth in Culture
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 5, MAY 2023
9 Mar 2023 SCOPUS Q3 นพรัตน์ พุทธกาล
(Co-author)

2023 Phytochemicals, Cytotoxicity, Inhibitory Effect on Nitric Oxide Production and Alpha-Glucosidase Activity, and DPPH Scavenging Activity of Leaf Extract from Gymnema inodorum (Lour.) Decne
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 5, MAY 2023
19 Feb 2023 SCOPUS Q3 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

2023 Physical, Mechanical and Antibacterial Properties of Biodegradable Bioplastics from Polylactic Acid and Corncob Fibers with Added Nano Titanium Dioxide
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 4, APRIL 2023 /
18 Feb 2023 SCOPUS Q3 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

2023 Polylactic Acid and Corncob Fibers with Added Nano Titanium Dioxide
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 4, APRIL 2023
18 Feb 2023 SCOPUS Q3 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

2023 Anti-diabetic, anti-inflammatory and muscle relaxant activities of extracts from Spirogyra varians (Hassall) Kuetzing
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2023 Jan;36(1):1-8.
31 Jan 2023 SCOPUS Q3 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

2023 Phytochemical Compositions, Nutritional Contents, Cytotoxicity and Anti-Inflammatory Activity of Different Extracts from Spirogyra neglecta (Hassall) Kützing
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 4, APRIL 2023 /
24 Jan 2023 SCOPUS Q3 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

2022 Phytochemicals and Antidiabetic, Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of Ethanol Flower Extract of Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry (Myrtaceae)
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 1, JANUARY 2023
20 Dec 2022 SJR Q3 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

2022 Biological properties of lemon basil seeds extract, legumes extract, sesame seeds extract and the inhibitory activity of the combination of lemon basil seeds extract with rice volatiles compounds against α-glucosidase, α-amylase and tyrosinase
Advances in Traditional Medicine (2022)
28 Sep 2022 SCOPUS Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

2022 A new species of the ant genus LEPSIOTA SANTSCHI, 1926 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) from THAILAND
Far Eastern Entomologist Number 456: 1-8
30 Jun 2022 SJR Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

2022 Effects of Ethanol Seed Extract from Mucuna pruriens L. on Relieving Activity on Anxiety and Stress, and Antidiabetic Activity
ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2022): Journal of Science and Technology Mahasarakham University
21 Jun 2022 TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

2020 Toxicity and antidiabetic activity of ethanolic extract of Sphagneticola trilobata (L.) Pruski flower in rats
Journal of Ethnopharmacology. 262. (2020): 113128.1-7
15 Nov 2020 ISI Q1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

2019 Effects of Nelumbo nucifera Flower Extracton GK/Jcl Rats
J Sci Technol MSUVol 38. No 6, November-December 2019
31 Dec 2019 TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

2018 ผลของสารสกัดจากแคลลัสกานพลูต่อการสงบนิ่งปลาดุกอุยเทศ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol 37. No 5, September-October 2018
31 Oct 2018 TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

2018 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดดอกบัวหลวง
The 10th Science Research Conference "วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BI01-BI10 (182-190) 24-25 พฤษภาคม 2561
25 May 2018 Proceedings นพรัตน์ พุทธกาล
(Co-author)

2017 ผลของสารสกัดดอกและใบกานพลูต่อการระงับความรู้สึกของปลาดุกอุยเทศ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017 TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(Co-author)

2016 A Checklist of known ant species of Laos (Hymenoptera: Formicidae)
Asian Myrmecology vol.8, pp.17-48
8 Sep 2016 SJR Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2017
กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา

เลขที่คำขอ : 1703000457
วันที่ยื่นคำขอ : 17 March 2017
เลขที่จด : 16970
วันที่จด : 26 November 2020
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ
2563
ประเภทให้การบริการ : ใช้ประโยชน์จากของเสีย (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณ : 32,500 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 6 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 7 March 2020

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164