เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
Asst. Prof. Dr.Naris Barnthip
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นริศร์ บาลทิพย์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Naris Barnthip
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Biomaterials, Medical Materials, Biophysics, Protein Adsorption, Nanofibers, Hydrogel
อีเมลล์ :   ,  naris.bt@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2566 แผ่นปิดและสมานแผลจากไฮโดรเจลเจลาตินที่มีส่วนผสมของเซริซินและอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยเซริซิน
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
300,000 1 Oct 2022
2566 แผ่นแปะสิวไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดยาประสะผิวภายนอก
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
400,000 1 Oct 2022
2565 อิทธิพลของเซริซินและไฟโบรอินต่อคุณสมบัติของแผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสอะซิเตท/พอลิคาโปรแลคโตนสำหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
400,000 1 Oct 2021
2563 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบพกพาเพื่อกระตุ้นการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์จากไฮโดรเจลสำหรับการรักษาบาดแผล
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
200,000 15 Aug 2020
2561 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
500,000 1 Oct 2017
2561 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของฟิล์มบางไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เจือด้วย Mgและ Cu บนวัสดุไทเทเนียมโดยกระบวนการสปัตเตอร์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2017
2561 อิทธิพลของสารเจือทินออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCZT
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2017
2560 การพัฒนาวัสดุปิดและสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือในรูปแบบของเส้นใยนาโนและไฮโดรเจล
แหล่งทุน : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ชื่อทุน : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
200,000 17 Mar 2017
2560 อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดหยาบใบสาบเสือจากไฮโดรเจลเจลาตินเพื่อการพัฒนาเป็นวัสดุปิดและสมานแผล
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
132,000 1 Oct 2016
2560 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกแทนด้วยสังกะสีและแมงกานีส
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

100,000 1 Oct 2016
2559 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

333,000 1 Oct 2015
2558 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
659,300 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering
Radiation Physics and Chemistry Volume 172, July 2020, 108788
30 Jul 2020 ISI Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)

2020 Concentration effect of Chromolaena odorata (Siam weed) crude extract on size and properties of gelatin nanofibers fabricated by electrospinning process
Journal of Industrial Textiles
12 Mar 2020 ISI Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

2019 Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System
Key engineering materials Vol.798 pp.229-234
8 Apr 2019 SJR Q3 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)

2018 Preparation and properties of gelatin nanofibers containing liopeptide biosurfactant by electrospinning technique as the prototype of wound covering and healing materials
Mater. Res. Express 5 (2018) 095401 online 10August2018
10 Aug 2018 SJR Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

2017 Electrospun Chitosan-gelatin Biopolymer Composite Nanofibers for Horseradish Peroxidase Immobilization in a Hydrogen Peroxide Biosensor
Biosensors vol.7 Issue 4 pp.47
15 Oct 2017 SJR Q2 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)

2017 Effect of Sintering Method on the Microstructure and Dielectric Properties of Lead-Free BCZT Ceramics
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.263-26
6 Jun 2017 SJR Q4 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)

2017 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175
6 Jun 2017 SJR Q4 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

2015 Preparation of Honey-Gelatin Nanofibers as the Prototype of Wound-Healing and Covering Materials by Electrospinning Process
Journal of Bionanoscience December, 2015 vol 9 pp. 475-479
1 Dec 2015 SJR Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2022อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบพกพาสำหรับการกระตุ้นการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์จากไฮโดรเจลอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ชื่อที่ 1)
2203000366 9 Feb 2022 -
2017กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรงอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ชื่อที่ 2)
1703001753 8 Sep 2017 17881 17 Jun 2021
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มอบรางวัลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
21 April 2021
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 รางวัลอาจารย์ดีเด่น การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการสึกษา 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 March 2021
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2017 รางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 23 จากพณฯ ท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok
10 March 2017
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164