เลือกชื่อ :
รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
Assoc. Prof. Dr.Naris Barnthip
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นริศร์ บาลทิพย์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Naris Barnthip
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Biomaterials, Medical Materials, Biophysics, Protein Adsorption, Nanofibers, Hydrogel
อีเมลล์ :  naris_b@rmutt.ac.th  , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  02 549 4187 ,
โทรสาร :
Scopus ID : 24075566900
H-Index :
7
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2566
The Hydrogel Acne Patch containing External Skin Depurant Remedy Extract

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565
EFFECT OF SERICIN AND FIBROIN ON THE PROPERTIES OF POLYCAPROLACTONE/CELLULOSE ACETATE BLENDED NANOFIBER MATS FOR MEDICAL APPLICATIONS

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563
Portable Power Supply ot Stimulate the Active Compound Release from Hydrogel for Wound Healing

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 August 2020 - 30 September 2020
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 500,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2560

แหล่งทุน : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ชื่อทุน : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 132,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 333,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 659,300 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2566 แผ่นปิดและสมานแผลจากไฮโดรเจลเจลาตินที่มีส่วนผสมของเซริซินและอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยเซริซิน
รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 Oct 2022
2566 แผ่นแปะสิวไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดยาประสะผิวภายนอก
รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 Oct 2022
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Preparation of Chromolaena odorata (Siam weed) loaded hydrogels and the effect of electrical potentials on the total flavonoids releasing behavior for wound healing application
Soft Materials
23 Apr 2023 SCOPUS Q2 นริศร์ บาลทิพย์
(Corresponding author)

2023 Discharge Duty Cycles Effects of 20 kHz Air Atmospheric Pressure Plasma Jet on Methylene Blue Solution Degradation
Suranaree Journal of Science and Technology
18 Apr 2023 SCOPUS Q4 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)

2022 Fabrication and characterization of polycaprolactone/cellulose acetate blended nanofiber mats containing sericin and fibroin for biomedical application
Scientific Reports
26 Dec 2022 SCOPUS Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

2020 X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering
Radiation Physics and Chemistry Volume 172, July 2020, 108788
30 Jul 2020 ISI Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)

2020 Concentration effect of Chromolaena odorata (Siam weed) crude extract on size and properties of gelatin nanofibers fabricated by electrospinning process
Journal of Industrial Textiles
12 Mar 2020 ISI Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

2019 Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System
Key engineering materials Vol.798 pp.229-234
8 Apr 2019 SJR Q3 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)

2018 Preparation and properties of gelatin nanofibers containing liopeptide biosurfactant by electrospinning technique as the prototype of wound covering and healing materials
Mater. Res. Express 5 (2018) 095401 online 10August2018
10 Aug 2018 SJR Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

2017 Electrospun Chitosan-gelatin Biopolymer Composite Nanofibers for Horseradish Peroxidase Immobilization in a Hydrogen Peroxide Biosensor
Biosensors vol.7 Issue 4 pp.47
15 Oct 2017 SJR Q2 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)

2017 Effect of Sintering Method on the Microstructure and Dielectric Properties of Lead-Free BCZT Ceramics
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.263-26
6 Jun 2017 SJR Q4 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)

2017 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175
6 Jun 2017 SJR Q4 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

2015 Preparation of Honey-Gelatin Nanofibers as the Prototype of Wound-Healing and Covering Materials by Electrospinning Process
Journal of Bionanoscience December, 2015 vol 9 pp. 475-479
1 Dec 2015 SJR Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2022
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบพกพาสำหรับการกระตุ้นการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์จากไฮโดรเจล

เลขที่คำขอ : 2203000366
วันที่ยื่นคำขอ : 9 February 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2017
กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง

เลขที่คำขอ : 1703001753
วันที่ยื่นคำขอ : 8 September 2017
เลขที่จด : 17881
วันที่จด : 17 June 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2021
รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ผลงาน : คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มอบรางวัลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ได้รับรางวัล : 21 April 2021
ผู้รับรางวัล : นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2021
รางวัลอาจารย์ดีเด่น

ผลงาน : การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการสึกษา 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 19 March 2021
ผู้รับรางวัล : นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2017
รางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 23 จากพณฯ ท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok
วันที่ได้รับรางวัล : 10 March 2017
ผู้รับรางวัล : นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164