เลือกชื่อ :
อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์
Lecturer Niti Witthayawiroj
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นิติ วิทยาวิโรจน์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Niti Witthayawiroj
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  niti@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 57193896819
H-Index :
1
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
I------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา--------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Thailand Raw Water Quality Dataset Analysis and Evaluation
Data Volume 8 Issue 9 10.3390/data8090141
4 Sep 2023 SCOPUS Q2 นิติ วิทยาวิโรจน์
(Co-author)

2019 The Development of Computer Skill and Information Technology Examination Framework for RMUTT Students
eLearning forum Asia 2019, Thailand, 2019.
31 Dec 2019 Proceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(Co-author)

2019 Innovative ecosystem for human capital development to drive the digital economy in industrial areas in Thailand
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(Co-author)

2019 The Sentiment Analysis System applying Information from Pantip for Rajamangala University of Technology Thanyaburi
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(Co-author)

2016 The Development of Smart Home System for Controlling and Monitoring Energy Consumption using WebSocket Protocol
The International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA 2016) Yogyakarta, Indonesia
16 Nov 2016 Proceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(First author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ที่ได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก รางวัลงบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกรวมสูงสุด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : นิติ วิทยาวิโรจน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164