เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
Asst. Prof. Dr.Nithiwatthn Choosakul
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นิธิวัฒน์ ชูสกุล
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nithiwatthn Choosakul
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Geophysics, Atmospheric Physics and Space Physics, Natural Disasters, Agriculture Meteorology, weather and Climate, Data analysis for Geographic information Systems (GIS), Renewable Energy
อีเมลล์ :   ,  cnwatthn@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การศึกษาประมาณไอน้ำในอากาศและปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้า
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2021
2562 การพัฒนาการเฝ้าระวังและระบุพิกัดตำแหน่งฝนตกแบบใกล้เวลาจริง จากการบูรณาการข้อมูลภาคพื้นดินร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการเกษตรปลอดภัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
200,000 1 Nov 2018
2560 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟ้าคะนองสำหรับการหาพิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
198,000 1 Oct 2016
2558 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

383,000 1 Oct 2014
2558 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับฟ้าคะนองก่อนฝนตก บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
357,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Preparation of CeF3 nanoparticles loaded PPO/PVT composites for radiation detection
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 16, No. 2, April - June 2021, p. 621 - 625
14 May 2021 SCOPUS Q3 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(Co-author)

2020 A Comparison of Methods for Estimating Fine Particulate Matter Concentrations from Himawari-8 Satellite Over Northern Thailand
RMUTI JOURNAL Science and Technology Vol. 14 No. 1 (2021): January - April 2021
2 Nov 2020 TCI 2 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(Co-author)

2019 Investigation of Bangkok Monsoon Onset index using Precipitable Water Vapor
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

2019 The relationship between raining and GPS - Precipitable water vapor
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012142 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1380/1/012142
1 Nov 2019 SJR Q3 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

2017 The Influence of Color Shading Net on the Growing of Lettuce
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.33-36
6 Jun 2017 SJR Q4 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

2017 ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าคะนองกับอัตราเร็วลม เพื่อการพัฒนาการป้องกันความเสียหายของกังหันลมอัเนื่องมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง (60SCI-2.3-01)
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
2 Jun 2017 Proceedings นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

2017 ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าคะนองกับอัตราเร็วลม เพื่อการพัฒนาการป้องกันความเสียหายของกังหันลมอัเนื่องมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
31 May 2017 Proceedings นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

2015 The influence of buildings to wind velocity and direction
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2021 เกียรติบัตร ผู้ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยจาก Google Scholar Citations อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี
29 January 2021
นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 รางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่น ผู้สอนปฏิบัติการ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164