เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr.Nipat Jongsawat
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nipat Jongsawat
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  nipatj@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2564 โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับคุณวุฒิและสมรรถนะการทำงานเพื่อการอ้างอิงและเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
2,000,000 29 Sep 2021
2564 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับและจำแนกบุคคลที่สนใจป้ายโฆษณาและระบบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2020
2563 การพัฒนาอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่และระบบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
320,000 15 Aug 2020
2562 การพัฒนาจอโฆษณาอัจริยะเป็นสถานีรายงานคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
960,480 1 Aug 2019
2562 การพัฒนาจอโฆษณาอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จเมืองอัจฉริยะ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิตัล
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
3,060,500 15 Sep 2019
2562 การพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเกษตรกรรมชาญฉลาดเพื่อการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคกลางของไทย
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

550,000 1 Oct 2018
2560 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท. และทางลัดชาวบ้าน
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

180,000 1 Oct 2016
2560 การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้สามารถประมวลผลแบบ Real-time กรณีศึกษา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

100,000 1 Oct 2016
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2021 หน่วยงาน : บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับและจำแนกบุคคลที่สนใจป้ายโฆษณาและระบบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
15 Dec 2021
2021 หน่วยงาน : บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่องการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์จากโครงการ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสร้างสือโฆษณาและพัฒนาจอโฆษณา LED ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาจอโฆษณาอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จเมืองอัจฉริยะ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิตัล
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
20 Aug 2021
2021 หน่วยงาน : บริษัท โรบอท แอนด์ เอดูเคชั่น จำกัด

รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพัฒนาชุดอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กและระบบติดตามบนคลาวด์จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดจากองคืความรู้เดิมเพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่และระบบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
18 Aug 2021
2020 หน่วยงาน : บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

รายละเอียด : นำโมดูลเซ็นเซอร์คุณภาพอากาศและโมดูลกล้องเป็นเป็นองค์ประกอบของจอโฆษณาเพื่อพัฒนาให้เป็นจอโฆษณาอัจฉริยะที่ใช้งานจริงในพื้นที่สยามสแควร์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาจอโฆษณาอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จเมืองอัจฉริยะ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิตัล
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
18 Sep 2020
2020 หน่วยงาน : บริษัทสตรีม ไอ.ที.คอนซัลติง จำกัด

รายละเอียด : พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต เพื่อการจำหน่ายให้กับบริษัทสตรีม ไอ.ที.คอนซัลติง จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาจอโฆษณาอัจริยะเป็นสถานีรายงานคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
15 Sep 2020
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2562 การพัฒนาจอโฆษณาอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จเมืองอัจฉริยะ
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ( Q-Ads ) 15 Sep 2019
2562 การพัฒนาจอโฆษณาอัจริยะเป็นสถานีรายงานคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ( Q-Ads ) 1 Aug 2019
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 A Semi-Supervised Learning Approach for Automatic Detection and Fashion Product Category Prediction with Small Training Dataset Using FC-YOLOv4
Applied Sciences Volume 12 Issue 16
12 Aug 2022 ISI Q2 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Corresponding author)

2021 A Fast Multi-Object Tracking Method using DDR Descriptor
International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2021 Quality Analysis of Shopee Seller Portal by Using Category Recommendation System Approach
International Conference on ICT and Knowledge Engineering2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2020 The Use of the Internet of Things for a More Effective and Efficient way of Growing Rice
International Conference on ICT and Knowledge EngineeringVolume 2020-November18 November 2020 Article number 928989218th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2020Bangkok18 November 2020 through 20 November 2020Code 166094
20 Nov 2020 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2020 Development of Facial Detection System for a Smart Digital Signage
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม No.40 January-June 2020
30 Jun 2020 TCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2019 Improving the Efficiency of Greenhouse Climate Control Systems using Influence Diagram
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

2019 Building a Diagnostic Model for Climate Controlled Greenhouse using Bayesian Network
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
31 Jan 2019 TCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2018 Bayesian Modeling, Inference and Prediction : A Case of Wongnai Restaurant Review Website
GDN 2018, the 18th International Conference on Group Decision and Negotiation 9-13 มิถุนายน 2561
13 Jun 2018 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

2016 Dynamic Bayesian Networks for Information Security
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1 Jul 2016 TCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

2015 Creating Behavior-Based Rules for Snort based on Bayesian Network Learning Algorithms,
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2018แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ชื่อที่ 2)
1803002314 5 Oct 2018 15087 9 Apr 2019
2018ปากกามีเสียงบอกสีดำสำหรับผู้พิการทางสายตาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ชื่อที่ 2)
1803002315 5 Oct 2018 -
2018ปากกาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(ชื่อที่ 3)
1802002601 28 Jun 2018 -
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2021 รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
5 March 2021
นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164