เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr.Nipat Jongsawat
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nipat Jongsawat
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  nipatj@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 25926489700
H-Index :
8
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2564

แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 30 September 2021 - 27 May 2022
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2564
Development of Counting and Object Classification Device for Detecting People Interested in Advertising Signage and a Real-Time Monitoring Cloud-Based System

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2563
Development ofPortable Air Quality Monitor Devices and a Real Time Monitoring Cloud-Based System

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
งบประมาณ : 320,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 August 2020 - 30 September 2020
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2562
Development of Intelligent Digital Signage for Reporting Air Quality in the Urban Centres

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
งบประมาณ : 960,480 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2562
Development of Intelligent Digital Signage towards Achieving Smart City Success

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิตัล
งบประมาณ : 3,060,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2562
Development of Sensors for Smart Farming with Rice Planting in the Central Part of Thailand

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 550,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 180,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2021
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 December 2021
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

2021
บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 20 August 2021
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่องการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์จากโครงการ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสร้างสือโฆษณาและพัฒนาจอโฆษณา LED ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

2021
บริษัท โรบอท แอนด์ เอดูเคชั่น จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 18 August 2021
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพัฒนาชุดอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กและระบบติดตามบนคลาวด์จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดจากองคืความรู้เดิมเพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

2020
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 18 September 2020
รายละเอียด : นำโมดูลเซ็นเซอร์คุณภาพอากาศและโมดูลกล้องเป็นเป็นองค์ประกอบของจอโฆษณาเพื่อพัฒนาให้เป็นจอโฆษณาอัจฉริยะที่ใช้งานจริงในพื้นที่สยามสแควร์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

2020
บริษัทสตรีม ไอ.ที.คอนซัลติง จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 September 2020
รายละเอียด : พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต เพื่อการจำหน่ายให้กับบริษัทสตรีม ไอ.ที.คอนซัลติง จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2562 การพัฒนาจอโฆษณาอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จเมืองอัจฉริยะ
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ( Q-Ads ) 15 Sep 2019
2562 การพัฒนาจอโฆษณาอัจริยะเป็นสถานีรายงานคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ( Q-Ads ) 1 Aug 2019
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Accurate fashion and accessories detection for mobile application based on deep learning
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol. 13, No. 4, August2023, pp. 4347~4356 DOI: 10.11591/ijece.v13i4.pp4347-4356
31 Aug 2023 SCOPUS Q2 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2022 Development of Portable Air Quality Monitor Devices and Real Time Monitoring Cloud-Based System
Sripatum Review of Science and Technology Vol.14 January-December 2022, pp 95-110
20 Dec 2022 TCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

2022 A Semi-Supervised Learning Approach for Automatic Detection and Fashion Product Category Prediction with Small Training Dataset Using FC-YOLOv4
Applied Sciences Volume 12 Issue 16
12 Aug 2022 ISI Q2 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Corresponding author)

2021 A Fast Multi-Object Tracking Method using DDR Descriptor
International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2021 Quality Analysis of Shopee Seller Portal by Using Category Recommendation System Approach
International Conference on ICT and Knowledge Engineering2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2020 The Use of the Internet of Things for a More Effective and Efficient way of Growing Rice
International Conference on ICT and Knowledge EngineeringVolume 2020-November18 November 2020 Article number 928989218th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2020Bangkok18 November 2020 through 20 November 2020Code 166094
20 Nov 2020 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2020 Development of Facial Detection System for a Smart Digital Signage
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม No.40 January-June 2020
30 Jun 2020 TCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2019 Improving the Efficiency of Greenhouse Climate Control Systems using Influence Diagram
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

2019 Building a Diagnostic Model for Climate Controlled Greenhouse using Bayesian Network
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
31 Jan 2019 TCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

2018 Bayesian Modeling, Inference and Prediction : A Case of Wongnai Restaurant Review Website
GDN 2018, the 18th International Conference on Group Decision and Negotiation 9-13 มิถุนายน 2561
13 Jun 2018 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

2016 Dynamic Bayesian Networks for Information Security
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1 Jul 2016 TCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

2015 Creating Behavior-Based Rules for Snort based on Bayesian Network Learning Algorithms,
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2018
แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

เลขที่คำขอ : 1803002314
วันที่ยื่นคำขอ : 5 October 2018
เลขที่จด : 15087
วันที่จด : 9 April 2019
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2018
ปากกามีเสียงบอกสีดำสำหรับผู้พิการทางสายตา

เลขที่คำขอ : 1803002315
วันที่ยื่นคำขอ : 5 October 2018
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2018
ปากกา

เลขที่คำขอ : 1802002601
วันที่ยื่นคำขอ : 28 June 2018
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2021
รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
วันที่ได้รับรางวัล : 5 March 2021
ผู้รับรางวัล : นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์
งบประมาณ : 7,500,000 บาท
สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่เริ่ม : 18 July 2023
วันที่สิ้นสุด : 13 May 2024
2566
ประเภทให้การบริการ : บริการจ้างผลิต
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท แก้วกานดา จำกัด
งบประมาณ : 2,600 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 3 November 2022
วันที่สิ้นสุด : 3 November 2022
2564
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 30 September 2021
วันที่สิ้นสุด : 27 May 2022
2563
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด
งบประมาณ : 822,500 บาท
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 November 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 March 2021
2563
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : ค่าลงทะเบียน
งบประมาณ : 17,500 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 20 July 2020
วันที่สิ้นสุด : 22 July 2020

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164