เลือกชื่อ :
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
Assoc. Prof. Dr.Porramain Porjai
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ปรเมนทร์ พอใจ
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Porramain Porjai
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Nonlinear physics, Excitable media, Cold plasma for agriculture and Nano bubbles for agriculture
อีเมลล์ :   ,  porramain_p@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55586280000
H-Index :
5
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Central II Food Valley by RMUTT (Functional food and Personalized food)
งบประมาณ : 559,900 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 28 April 2023 - 28 April 2024
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565
Improvement of quality and nutritive value in dried jackfruit by cold atmospheric pressure plasma

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 392,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565
Improvement of important substance quantity in White Cordyceps Mixed with Cordyceps militaris L. by Cold Atmospheric Pressure Plasma Technology

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2564

แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
งบประมาณ : 605,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 January 2021 - 30 April 2021
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2564

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
งบประมาณ : 550,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 5 March 2021 - 4 March 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
งบประมาณ : 156,800 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 26 November 2019 - 26 March 2020
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563
Development of Portable Atmospheric Pressure Plasma System for Agriculture in Khlong Ruea Sub-districts, Wihan Daeng District, Saraburi Province

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 August 2020 - 30 September 2020
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562
Enhancement quality and propagation Cordyceps militaris by cold plasma

แหล่งทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2022
บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 6 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้มาย่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าและกรบวนการผลิตถั่งเช่าสีขาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์

2019
บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 13 November 2019
รายละเอียด : นำพลาสมาเย็นไปฉายในถั่งเช่าสีทองของ บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อกำจัดแบคทีเรียและเร่งการเจริญเติบโต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2566 การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณค่าของดอกไม้กินได้ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นเพื่อใช้ในสลัดผักผสมดอกไม้กินได้พร้อมบริโภค
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
บริษัท พรีมากรีน จำกัด 28 Apr 2023
2565 การรักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 1 Oct 2021
2565 การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
วิสาหกิจชุมชนพริกแกงพ่อกำนัน ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว, สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 Oct 2021
2565 การปรับปรุงปริมาณสารสำคัญของถั่งเช่าสีขาวผสมสีทองด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด 1 Oct 2021
2564 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด จ.ปราจีนบุรี 19 Feb 2021
2564 การพัฒนาสีสะท้อนความร้อนพอลิยูรีเทนสูตรน้ำ
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท ไทยนครเพนท์แอนด์เคมีคอล จำกัด 1 Jan 2021
2563 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 15 Aug 2020
2563 การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 21 Jan 2020
2562 โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น (BCE : แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน)
รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
ฟาร์มลุงหยุด จังหวัดสระบุรี 6 Dec 2018
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Discharge Duty Cycles Effects of 20 kHz Air Atmospheric Pressure Plasma Jet on Methylene Blue Solution Degradation
Suranaree Journal of Science and Technology
18 Apr 2023 SCOPUS Q4 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

2023 Titanium dioxide nanoparticles affect growth and antibacterial activity of Chrysanthemum indicum cuttings in vitro culture
South African Journal of Botany Volume 156, May 2023, Pages 72-78
10 Mar 2023 SCOPUS Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Corresponding author)

2023 Air atmospheric pressure plasma jet to improve fruiting body production and enhance bioactive phytochemicals from mutant Cordyceps militaris (white Cordyceps militaris)
Food and Bioprocess Technology
4 Mar 2023 SCOPUS Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Corresponding author)

2022 Enhanced Fruiting Body Production and Bioactive Phytochemicals from White Cordyceps militaris by Blending Cordyceps militaris and Using Cold Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2022)
30 Sep 2022 SCOPUS Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Corresponding author)

2022 Characterization of structural orientation and optical properties of Al and Cr in rubies
Radiation Physics and Chemistry Volume 199, October 2022, 110315
14 Jun 2022 ISI Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

2022 Piezoelectric enhanced photocatalytic properties of PVDF–ZnO/Cu nanofibers prepared by electrospinning technique
Polymer-Plastics Technology and Materials
9 Jun 2022 SCOPUS Q2 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

2022 Phase evolution in annealed Ni-doped WO3 nanorod films prepared via a glancing angle deposition technique for enhanced photoelectrochemical performance
Applied Surface Science Volume 584, 15 May 2022, 152581
24 Jan 2022 ISI Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

2021 Enhancement Propagation of Protocorms in Orchid (Cymbidium tracyanum L. Castle) by Cold Atmospheric Pressure Air Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2021)
2 Jan 2021 ISI Q2 ปรเมนทร์ พอใจ
(Corresponding author)

2019 Twisted scroll wave dynamics: partially pinned waves in excitable chemical media
Physical hemistry Chemical Physics , 2019,21, 2419-2425
16 Jan 2019 SJR Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

2018 BEHAVIOR OF PINNED SCROLL WAVES WITH DIFFERENT EXCITABILITY IN A SIMULATED EXCITABLE MEDIA
วารารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 8, No 2 (2018) มิถุนายน-ธันวาคม 2561
1 Dec 2018 TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

2018 influence of Excitability on Scroll Waves in a Simulated Excitable Media
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 64-67
31 Jan 2018 TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

2017 การคัดพันธุ์ข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 หน้า 145-152 ฉบับที่ 2
1 Dec 2017 TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

2017 Generation of Spiral Waves Pinned to Obstacles in a Simulated Excitable System (60SCI-2.3-59)
Journal of Physics: Conference Series vol.901 pp. 012021
20 Oct 2017 SJR Q3 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2023
กรรมวิธีการปรับปรุงการเจริญเติบโตของต้นเบญจมาศด้วยแร่ลีคูซีน

เลขที่คำขอ : 2303001373
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 2203001545
วันที่ยื่นคำขอ : 22 June 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีขาวด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 2203000825
วันที่ยื่นคำขอ : 4 April 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2021
ระบบการผลิตพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพา

เลขที่คำขอ : 2103001285
วันที่ยื่นคำขอ : 11 May 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2020
กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 2003001155
วันที่ยื่นคำขอ : 29 May 2020
เลขที่จด : 19189
วันที่จด : 28 January 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2019
กรรมวิธีการผลิตผงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซินสูงด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติ

เลขที่คำขอ : 1903002555
วันที่ยื่นคำขอ : 2 October 2019
เลขที่จด : 22576
วันที่จด : 3 October 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2019
กรรมวิธีการเร่งการงอกของเมล็ดผักบุ้งด้วยพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ

เลขที่คำขอ : 1903001936
วันที่ยื่นคำขอ : 30 July 2019
เลขที่จด : 20066
วันที่จด : 16 August 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท แอท ฟลาวเวอร์ จำกัด
งบประมาณ : 200,000 บาท
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 20 July 2023
วันที่สิ้นสุด : 20 July 2023
2563
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณ : 83,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 26 February 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 March 2020
2562
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ : 200,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 2 December 2019
วันที่สิ้นสุด : 11 February 2020

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164