เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ปรเมนทร์ พอใจ  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Porramain Porjai
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Nonlinear physics, Excitable media, Cold plasma for agriculture and Nano bubbles for agriculture : -
อีเมลล์:   ,  porramain_p@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของต้นกล้าเบญจมาศด้วยเทคโนโลยีฟองอากาศระดับนาโนและอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์จากแร่ไทย
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
900,000 1 Oct 2021
2565 การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มคุณค่าางโภชนาการในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
392,000 1 Oct 2021
2565 การปรับปรุงปริมาณสารสำคัญของถั่งเช่าสีขาวผสมสีทองด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
200,000 1 Oct 2021
2564 การพัฒนาสีสะท้อนความร้อนพอลิยูรีเทนสูตรน้ำ
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
905,000 1 Jan 2021
2564 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
550,000 19 Feb 2021
2563 การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
156,800 21 Jan 2020
2563 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
200,000 15 Aug 2020
2562 โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น (BCE : แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน)
แหล่งทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
200,000 6 Dec 2018
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2019 หน่วยงาน : บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด

รายละเอียด : นำพลาสมาเย็นไปฉายในถั่งเช่าสีทองของ บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อกำจัดแบคทีเรียและเร่งการเจริญเติบโต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น (BCE : แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน)
แหล่งทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อทุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
13 Nov 2019
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของต้นกล้าเบญจมาศด้วยเทคโนโลยีฟองอากาศระดับนาโนและอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์จากแร่ไทย
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 1 Oct 2021
2565 การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มคุณค่าางโภชนาการในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
วิสาหกิจชุมชนพริกแกงพ่อกำนัน ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว, สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 Oct 2021
2565 การปรับปรุงปริมาณสารสำคัญของถั่งเช่าสีขาวผสมสีทองด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด 1 Oct 2021
2564 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด จ.ปราจีนบุรี 19 Feb 2021
2564 การพัฒนาสีสะท้อนความร้อนพอลิยูรีเทนสูตรน้ำ
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
บริษัท ไทยนครเพนท์แอนด์เคมีคอล จำกัด 1 Jan 2021
2563 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 15 Aug 2020
2563 การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 21 Jan 2020
2562 โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น (BCE : แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน)
ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
ฟาร์มลุงหยุด จังหวัดสระบุรี 6 Dec 2018
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Characterization of structural orientation and optical properties of Al and Cr in rubies
Radiation Physics and Chemistry Volume 199, October 2022, 110315
14 Jun 2022 SCOPUS Q2 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

2022 Piezoelectric enhanced photocatalytic properties of PVDF–ZnO/Cu nanofibers prepared by electrospinning technique
Polymer-Plastics Technology and Materials
9 Jun 2022 SCOPUS Q2 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

2022 Phase evolution in annealed Ni-doped WO3 nanorod films prepared via a glancing angle deposition technique for enhanced photoelectrochemical performance
Applied Surface Science Volume 584, 15 May 2022, 152581
24 Jan 2022 ISI Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

2021 Enhancement Propagation of Protocorms in Orchid (Cymbidium tracyanum L. Castle) by Cold Atmospheric Pressure Air Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2021)
2 Jan 2021 ISI Q2 ปรเมนทร์ พอใจ
(Corresponding author)

2019 Twisted scroll wave dynamics: partially pinned waves in excitable chemical media
Physical hemistry Chemical Physics , 2019,21, 2419-2425
16 Jan 2019 SJR Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

2018 BEHAVIOR OF PINNED SCROLL WAVES WITH DIFFERENT EXCITABILITY IN A SIMULATED EXCITABLE MEDIA
วารารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 8, No 2 (2018) มิถุนายน-ธันวาคม 2561
1 Dec 2018 TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

2018 influence of Excitability on Scroll Waves in a Simulated Excitable Media
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 64-67
31 Jan 2018 TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

2017 การคัดพันธุ์ข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 หน้า 145-152 ฉบับที่ 2
1 Dec 2017 TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

2017 Generation of Spiral Waves Pinned to Obstacles in a Simulated Excitable System (60SCI-2.3-59)
Journal of Physics: Conference Series vol.901 pp. 012021
20 Oct 2017 SJR Q3 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2022กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
2203001545 22 Jun 2022 -
2022กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีขาวด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
2203000825 4 Apr 2022 -
2021ระบบการผลิตพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
2103001285 11 May 2021 -
2020กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
2003001155 29 May 2020 19189 28 Jan 2022
2019กรรมวิธีการผลิตผงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซินสูงด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
1903002555 2 Oct 2019 -
2019กรรมวิธีการเร่งการงอกของเมล็ดผักบุ้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
1903001936 30 Jul 2019 -
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164