เลือกชื่อ :
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
Assoc. Prof. Dr.Preeyaporn Chaiyasat
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Preeyaporn Chaiyasat
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  ภาควิชาเคมี
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  MATERIALS SCIENCE, POLYMER SCIENCE
อีเมลล์ :   ,  p_chaiyasat@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 23134321900
H-Index :
15
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2567
Enhancement of coating efficiency of heat reflective-hybrid polymer particles using benzophenone compounds

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 229,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2023 - 30 September 2024
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2567
Selective palladium recovery from wastewater using ion-imprinted hybrid polymer particles

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 229,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2023 - 30 September 2024
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2566
Preparation of bio-based polymer capsules encapsulating essential oil by miniemulsion polymerization

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2566
Preparation of biopolymer nanocapsules encapsulating essential oil by gamma irradiation in miniemulsion polymerization

แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 March 2023 - 24 February 2024
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2566
Gamma irradiation in miniemulsion polymerization for multifunctional polymer nanoparticles

แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 March 2023 - 24 February 2024
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2566
Development of controlled-release bio-based polymer microcapsules encapsulating mosquito repellents

แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 April 2023 - 31 March 2024
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2566
Development of Coating Agent for a Balloon Catheter in Phase 1

แหล่งทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
งบประมาณ : 133,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 January 2023 - 1 June 2023
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2566

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
งบประมาณ : 1,100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 May 2023 - 30 April 2024
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2566
Multifunctional polymer nanocapsule particles containing phase change materials for thermoregulating and antibacterial fabric

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
งบประมาณ : 1,160,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 21 March 2023 - 21 March 2024
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2565
Fabrication of polymer capsules encapsulated infrared reflective materials and photocatalyst particles by polymerization in dispersed systems for temperature control and self-cleaning

แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
งบประมาณ : 1,802,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 14 February 2022 - 14 February 2025
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2565
Development of bio-based polymer capsules encapsulating active compounds for various utilizations

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2565
Bio-based polymer materials for antimicrobial coating in public transport

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2565
Development of heat reflective coating solution using polymer hybrid particles for temperature control in greenhouse

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 329,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564

แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
งบประมาณ : 1,518,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 28 June 2021 - 28 June 2026
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564

แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
งบประมาณ : 502,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564
Development of bio-based polymer capsules encapsulating active compounds for various utilizations

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 630,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2020
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564

แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564
Development of Radiation-Curable Hydrophilic Polymer for Medical Guidewire Coating

แหล่งทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
งบประมาณ : 870,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 July 2021 - 31 December 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
งบประมาณ : 250,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 16 May 2021 - 17 May 2022
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2564

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
งบประมาณ : 820,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2563
Innovative multifunctional nanocapsule for thermoregulating cloth and antimicrobial

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
งบประมาณ : 520,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2563

แหล่งทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
งบประมาณ : 450,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562
Development of cosmetic products from grape falling grade and grape wastes from wine production

แหล่งทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อทุน : ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562
งบประมาณ : 231,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562
Development of products and packaging serum skin care from Dictyophora indusiata (Vent.) Desv.

แหล่งทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อทุน : ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562
งบประมาณ : 231,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562
Development of products and packaging shampoo hair care Anti gray hair products from Globba winitii C.H.Wright. extract.

แหล่งทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อทุน : ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562
งบประมาณ : 231,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562
Development of Products and packaging serum from Inca peanut (Plukenetia volubilis L.)

แหล่งทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อทุน : ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562
งบประมาณ : 231,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2562
Innovative Biodegradable/biocompatible polymer hydrogel for release fertilizers

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 July 2019 - 14 July 2020
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2561
Development of high performance photocatalytic material for waste water treatment

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
งบประมาณ : 1,663,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 423,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 360,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 360,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 415,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 840,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2560
Development of multifunctional microcapsule encapsulated fragrance having antibacterial property

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
งบประมาณ : 502,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 345,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 500,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2559

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณ : 350,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 353,200 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 397,300 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 454,700 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 441,400 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 298,100 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 340,600 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
งบประมาณ : 382,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2021
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 19 March 2021
รายละเอียด : Develop the medical guidewire coating agents under a research project
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2021
บริษัท โนคาวิส เคม จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 2 February 2021
รายละเอียด : นำการพัฒนากระบวนการผลิตนาดนแคปซูลสำหรับเคลือบผ้าปรับสภาพความร้อนและต้านเชื้อจุลชีพ ไปใช้ในการผลิตเชิงพานิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2019
บริษัท อิเกิล ดรีม จ้ากัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 December 2019
รายละเอียด : ได้ต่อยอดงานวิจัยในโครงการวิจัยดังกล่าวนี้โดยเข้าร่วมโครงการ ITAP ร่วมกับ บริษัท .อิเกิล ดรีม จ้ากัด โดยบริษัทสนใจใช้ระบบดังกล่าวเพื่อการบำบัดน้ำเสียในบออนุบาลสัดว์น้ำ และจะพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับการทำระบบบำบัดน้ำในตุ้ปลาสวยงาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2016
บริษัท เอส ที พี เคม โซลูชันส์ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 January 2016
รายละเอียด : การนำพอลิเมอร์แคปซูลวัสดุเก็บความร้อนต้นแบบไปใช้ในการพัฒนาผ้าปรับสภาพความร้อน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

2016
บริษัท เอส ที พี เคม โซลูชันส์ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 January 2016
รายละเอียด : การนำพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหย ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผุ้นุ่ม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2566 การพัฒนาพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารกันยุงที่ควบคุมการปลดปล่อยได้
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 26 Apr 2023
2566 อนุภาคพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหลายหน้าที่กักเก็บวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับผ้าปรับสภาพความร้อนและต้านเชื้อจุลชีพ
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด 21 Mar 2023
2566 การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพนาโนแคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหยโดยการฉายรังสีแกมมาในกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชัน
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 1 Mar 2023
2566 การฉายรังสีแกมมาในกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันสำหรับการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหลายหน้าที่
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 Mar 2023
2566 Development of Coating Agent for a Balloon Catheter in Phase 1
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 1 Jan 2023
2565 การประดิษฐ์พอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาควัสดุสะท้อนรังสีอินฟราเรดและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจายสำหรับการควบคุมอุณหภูมิและทำความสะอาดตัวเอง
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 14 Feb 2022
2565 การพัฒนาพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารสำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด 1 Oct 2021
2565 วัสดุพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสำหรับเคลือบต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด, บริษัท เคมออล จำกัด 1 Oct 2021
2565 การพัฒนาสารเคลือบสะท้อนรังสีความร้อนด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดสำหรับควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
บริษัท เอสทีพีเคม โซลูชั่น จำกัด, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1 Oct 2021
2564 นวัตกรรมการกักเก็บโพรไบโอติกส์ด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท อิงค์ สแควร์ จำกัด 19 Aug 2021
2564 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันมะรุมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
บริษัท บิวตี้มายคอสเมด จำกัด 23 Jul 2021
2564 การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบวัสดุการแพทย์โดยการฉายรังสี
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 1 Jul 2021
2564 การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริด/อนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับดูดซับสีย้อมในน้ำเสีย
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 23 Feb 2021
2564 การพัฒนาพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารสำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ 1 Oct 2020
2563 การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบ Guide wire ทางการแพทย์
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 10 Oct 2019
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มและโทนเนอร์จากองุ่นตกเกรดและกากองุ่น
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
คุรชนาภา หันจางสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น 28 Sep 2018
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมแก้ปัญหาผมหงอกจากดอกเข้าพรรษา
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
คุณธิติมา ตุรุสะ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระบุรี 28 Sep 2018
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มจากกากถั่วดาวอินคา
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
คุณกัญญาพัชร วงศ์สุทธิรัตน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น 28 Sep 2018
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากเห้ดร่างแหกระโปรงยาว
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
คุณณัฐชัย สวัสดี ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระบุรี 28 Sep 2018
2560 การพัฒนามัลติฟังก์ชันไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
บริษัทเอสทีพี เคม โซลูชันส์ 8 Nov 2017
2561 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท อีเกิล ดรีม จำกัด 1 Oct 2017
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Preparation of bio-based heat storage microcapsules of cellulose acetate butyrate/polymethylmethacrylate composite by microsuspension polymerization
Polymer-Plastics Technology and Materials Volume 62, 2023 - Issue 18
13 Oct 2023 SCOPUS Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2023 Fabrication of porous polymer particles containing BiVO4 and Fe3O4 nanoparticles using block copolymer as porogen for effective dye removal
Surfaces and Interfaces Available online 6 February 2023, 102738
6 Feb 2023 SCOPUS Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2022 Fabrication of cellulose-based particles/capsules using gamma radiation-initiated radical precipitation polymerization
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
12 Oct 2022 SCOPUS Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2022 Gamma irradiation-induced pH-responsive poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) hybrid polymer particles for dye treatment
Polymer-Plastics Technology and Materials
28 Aug 2022 SCOPUS Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2022 Innovative bifunctional heat storage nanocapsules containing polymerizable surfactant for antimicrobial thermoregulating clothes
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 653, 20 November 2022, 129954
13 Aug 2022 SCOPUS Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2022 Anti-Aging Activity of Tagetes patula L. Extracts Entrapped in Niosomes
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2022 Fabrication and Characterization of Bio-Based Polymer Particles for Antimicrobial Coating
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2022 Preparation of Poly(eugenol methacrylate) Microcapsules Encapsulated Magnetic Nanoparticles for Enzyme Recovery Application
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2022 Radiation-Induced Miniemulsion Polymerization of Polymer Particles for use as an Antimicrobial Coating Spray
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2022 UV-activated coating polymer particle containing quaternary ammonium for antimicrobial fabrics
Colloid and Polymer Science (2022)
14 Jan 2022 SCOPUS Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2021 Synthesis of Uniform Submicron Poly(lactic acid)-based Particles/Capsules by Radical Precipitation Polymerization
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Available online 21 September 2021, 112122
21 Sep 2021 ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2021 Emulsion iodine transfer polymerization of nearly uniform submicrometer-sized polystyrene particles
Polymer International
16 Sep 2021 SCOPUS Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2021 A novel iron aluminate composite polymer particle for high-efficiency self-coating solar heat reflection
Solar Energy Materials and Solar Cells. Volume 230,15 September 2021, 111248
15 Sep 2021 ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2021 Multifunctional Polymer Particles Containing Quaternary Ammonium for Antimicrobial Particulate Surfactants and Defoaming.
ACS Applied Polymer Materials. 2021 Publication Date:June 11, 2021
11 Jun 2021 ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2020 Novel reusable pH‐responsive photocatalyst polymeric microcapsules for dye treatment
International Journal of Energy Research
21 Dec 2020 ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2020 Composite polymer particles containing bismuth vanadate particles for self-cleaning fabrics
Journal of Industrial Textiles ,Article first published online: October 6, 2020
6 Oct 2020 ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2020 Polymer Microcapsules Encapsulating Photocatalyst Nanoparticles for Dye Treatment in Wastewater
วารสาร Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi Vol. 19 No. 2 (2020): July-December
5 Aug 2020 TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2020 การเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมด้วยเทคนิคพิกเกอริงอิมัลชัน
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 51-63
28 May 2020 TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2020 Secondary particle formation in suspension polymerization using a particulate surfactant
Polymer-Plastics Technology and Materials
27 May 2020 SCOPUS Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2020 High-Performance Preparation of Polymer Particle by Emulsion Polymerization via Polymerization Induced Self-Assembly Mechanism
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 19, Issue 1, 2020
6 Apr 2020 TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2020 การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชันผ่านกลไกการเหนี่ยวนำให้ประกอบตัวเองด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 27-38
6 Apr 2020 TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2019 Preparation of heat storage microcapsules by microsuspension polymerization using block copolymer as a stabilizer
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2019 High Encapsulation Efficiency of Magnetite Nanoparticles in Hydrophobic Polymer Microcapsules Using Microsuspension Conventional Radical Polymerization
Oriental Journal of Chemistry Vol.35, No.2 ,Pg. 516-522
28 Apr 2019 SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2019 High performance biocompatible cellulose-based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization
Polymer International 2019:68 pp.714-723
22 Jan 2019 ISI Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2018 การเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดไมโครบีดที่มีช่องว่าง โดยเทคนิคอิมัลชันแบบกลับวัฏภาคด้วยการระเหยตัวทำละลายอย่างง่าย
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 2, 2018, pp. 41-53
21 Dec 2018 TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

2018 การเตรียมเซลลูโลสกราฟท์พอลิเมทาคริลิก แอซิด นาโนแคปซูลหุ้ม กรดแกลลิคสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 2, 2018, pp. 23-40
20 Dec 2018 TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2018 Preparation of crosslinked poly(Lactic acid-co-glycidyl methacrylate) microspheres by phase inversion emulsification
Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5) : 2048-2058
1 Dec 2018 SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2018 High Performance Poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) Microcapsule Encapsulated Heat Storage material for Thermoregulating Textiles
Fibers and Polymers Vol.19 ปี ค.ศ. 2018 หน้า 2039-2048
30 Oct 2018 ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2018 Novel Green Hydrogel Material using Bacterial Cellulose
Oriental Journal of Chemistry 2018 Vol.34, No.(4) Page 1735-1740
25 Jul 2018 SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2018 Innovative Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties
International Journal of GEOMATE, vol.14 issue 45 pp.91-98
1 May 2018 SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2017 Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties Prepared by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan, pp.839-844.
24 Nov 2017 Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2017 Synthesis of Uniform and Stable Molecularly Imprinted Polymer Particles by Precipitation Polymerization
Oriental Journal of Chemistry vol.33 no.5 pp.2370-2376
25 Oct 2017 SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2017 Preparation of stable poly(methacrylic acid)-b-polystyrene emulsifier-free emulsion iodine transfer polymerization (emulsion ITP) with self-assembly nuclearion
Polymer vol.110, pp.124–130
10 Feb 2017 SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2016 Innovative synthesis of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP)
Solar Energy Materials and Solar Cells vol.157, pp.996–1003
28 Dec 2016 SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2016 Encapsulation of herbal estracts with poly(l-lactic acid) by a simple solvent evaporation
In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand
3 Dec 2016 Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2016 Preparation and Characterization of Functional Poly(methyl methacrylate-acrylic aciddivinylbenzene) Microcapsule Encapsulated Octadecane
In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand
3 Dec 2016 Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

2016 Innovative biolo of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP)
Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 157, December 2016, Pages 996–1003
1 Dec 2016 SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2016 Synthesis of micrometer-sized poly(methyl methacrylate) particles by microsuspension iodine transfer poly merization (ms ITP)
RSC Adv, vol.6, pp.95062-95066
21 Sep 2016 SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2016 Influence of Poly(L-lactic acid) Molecular Weight on the Encapsulation Efficiency of Urea in Microcapsule Using a Simple Solvent Evaporation Technique
POLYMER-PLASTICS TECHNOGOGY AND ENVINEERING 2016, VOL.55, No.11,1131-1136
11 Feb 2016 SJR Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

2016 Encapsulation of octadecane in poly(divinylbenzene-co-methyl methacrylate) using phase inversion emulsification for droplet generation
Journal of Macromolecular Science
5 Jan 2016 SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโครเมียมอะลูมิเนตสะท้อนรังสีอินฟราเรดโดยการเริ่มปฏิกิริยาด้วยแสงยูวี

เลขที่คำขอ : 2303002864
วันที่ยื่นคำขอ : 3 October 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพให้กลิ่นหอม ต้านเชื้อจุลชีพ และควบคุมอุณหภูมิ

เลขที่คำขอ : 2303002171
วันที่ยื่นคำขอ : 8 August 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคแบเรียมไททาเนตสะท้อนรังสีอินฟราเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2303000532
วันที่ยื่นคำขอ : 23 February 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพแคปซูลที่ว่องไวต่อพีเอชสำหรับกักเก็บจุลินทรีย์โพรไบโอติก

เลขที่คำขอ : 2203002213
วันที่ยื่นคำขอ : 2 September 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรและกรรมวิธีการผลิตโคพอลิเมอร์ฐานเซลลูโลสไมโครแคปซูลกักเก็บกรดไขมันด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2201005139
วันที่ยื่นคำขอ : 16 August 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรและกรรมวิธีการผลิตสเปรย์เคลือบผิววัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพ

เลขที่คำขอ : 2203001872
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2201005138
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็น

เลขที่คำขอ : 2203001875
วันที่ยื่นคำขอ : 26 July 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีหมู่ฟังก์ชันจำเพาะกับการตรึงเอนไซม์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2203001529
วันที่ยื่นคำขอ : 21 June 2022
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนสเปรย์เคลือบผิววัสดุให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์

เลขที่คำขอ : 2203002261
วันที่ยื่นคำขอ : 2 July 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
สูตรและกรรมวิธีผลิตบล็อกโคพอลิเมอร์ว่องไวต่อค่าพีเอชเพื่อใช้ในระบบนำส่งยา

เลขที่คำขอ : 2103000503
วันที่ยื่นคำขอ : 19 February 2021
เลขที่จด : 22408
วันที่จด : 7 September 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
สูตรและกรรมวิธีผลิตสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ

เลขที่คำขอ : 2103000306
วันที่ยื่นคำขอ : 29 January 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโลหะออกไซด์สะท้อนรังสีอินฟราเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2003003278
วันที่ยื่นคำขอ : 4 December 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ

เลขที่คำขอ : 2003003198
วันที่ยื่นคำขอ : 26 November 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลฐานชีวภาพกักเก็บปุ๋ยละลายน้ำ

เลขที่คำขอ : 2003002501
วันที่ยื่นคำขอ : 29 September 2020
เลขที่จด : 21837
วันที่จด : 13 June 2023
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บสารไล่แมลงด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย

เลขที่คำขอ : 2003000932
วันที่ยื่นคำขอ : 1 May 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคพิลิเมอร์ผสมอนุภาคบิสมัทวานาเดตที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียและกำจัดสีสำหรับวัสดุสิ่งทอ

เลขที่คำขอ : 2003000813
วันที่ยื่นคำขอ : 17 April 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคสำหรับผลิตน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิต

เลขที่คำขอ : 2001001645
วันที่ยื่นคำขอ : 20 March 2020
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2018
องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้

เลขที่คำขอ : 1803002461
วันที่ยื่นคำขอ : 24 October 2018
เลขที่จด : 18288
วันที่จด : 23 September 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2013
พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย

เลขที่คำขอ : 1301005171
วันที่ยื่นคำขอ : 16 September 2013
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2013
กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้

เลขที่คำขอ : 1301005172
วันที่ยื่นคำขอ : 16 September 2013
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2023
ถ้วยรางวัลระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอล
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2023
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : อนุภาคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพฉลาด: อนุภาคให้กลิ่นหอม ต้นเชื้อจุลชีพ และควบคุมอุณหภูมิ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
รางวัล Silver Medal และ รางวัล Special FIRI Award จากประเทศอิหร่าน

ผลงาน : Innovative water-based solar heat-reflective coating agent from bio-based polymer microcapsules
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน "The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2022) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ได้รับรางวัล : 30 October 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : นวัตกรรมสารเคลือบฐานชีวถาพสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : Innovative nanocapsule guard: perfume, durable coating and antimicrobe
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
รางวัลระดับดี และเหรียญทอง

ผลงาน : Innovative polymer hybrid particle-heat reflective coating agent
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
The Best Oral Presentation

ผลงาน : Radiation-induced miniemulsion polymerization of polymer particles for use as an antimicrobial coating spray
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
The Best Poster Presentation

ผลงาน : Fabrication and characterization of bio-based polymer particles for antimicrobial coating
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Session : Composite Materials and Technologies ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
Gold Medal

ผลงาน : Innovation multifunctional bio-based polymer nanoparticle for antimicrobial particulate surfactants and defoaming
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 16 April 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุน สำหรับการบำบัด น้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 6 February 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2022
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมสเปรย์นาโนต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 6 February 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2021
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ผลงาน : การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2021
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2019
รางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage ของ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่าน

ผลงาน : พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2019
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2018
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : Reusable Smart Polymer Microcapsule for Dye Treatment in Waste Water
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน The 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศเยอรมัน
วันที่ได้รับรางวัล : 4 November 2018
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
2018
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ด้านผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน : ผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2560 4-6 กรกฎาคม 2561
วันที่ได้รับรางวัล : 6 July 2018
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ดีเด่น

ผลงาน : ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
วันที่ได้รับรางวัล :
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
บริการวิชาการ
2567
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท อาซาฮีอินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
งบประมาณ : 960,000 บาท
สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่เริ่ม : 1 December 2023
วันที่สิ้นสุด : 30 November 2024
2566
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
งบประมาณ : 133,500 บาท
สถานะโครงการ : ไม่ระบุ
วันที่เริ่ม : 21 February 2023
วันที่สิ้นสุด : 21 February 2023
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 3 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 March 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 103,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 27 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 February 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164