เลือกชื่อ :
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
Asst. Prof.Pongpon Nilaphruek
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ปองพล นิลพฤกษ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pongpon Nilaphruek
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  pongpon.pc@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 57193906172
H-Index :
2
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2564

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 3,491,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2020
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2564

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 4,339,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2020
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2564

แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 30 September 2021 - 27 May 2022
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2564
Analysis and Development of Information System for Supply Chain Management of Banana: Study Case King Fruit Co.,LTD

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 16 May 2021 - 15 November 2022
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2563

แหล่งทุน : สำนักงานกิจการยุติธรรม
ชื่อทุน : สำนักงานกิจการยุติธรรม
งบประมาณ : 1,500,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 25 October 2019 - 24 June 2019
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2562

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2560

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
งบประมาณ : 280,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2560

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
งบประมาณ : 360,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2556

แหล่งทุน : กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ชื่อทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 20 May 2013 - 19 May 2014
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการการรับซื้อกล้วยจากกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ตลอดจนการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสินค้าของทางบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

2021
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 25 August 2021
รายละเอียด : หน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ ตลอดจนคำปรึกษาที่ได้รับจากคณะทำงานโครงการวิจัยฯ มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดโครงสร้างแพลตฟอร์มและขอบเขตสำหรับพัฒนา ระบบติดตามโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันระบบถูกนำไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

2020
สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 3 March 2020
รายละเอียด : นำผลจากงานวิจัยต่อยอดในการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2564 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานของกล้วยหอม กรณีศึกษา บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด 16 May 2021
2563 โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สำนักงานกิจการยุติธรรม 25 Oct 2019
2556 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 20 May 2013
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Thailand Raw Water Quality Dataset Analysis and Evaluation
Data Volume 8 Issue 9 10.3390/data8090141
4 Sep 2023 SCOPUS Q2 ปองพล นิลพฤกษ์
(Corresponding author)

2023 Knowledge Discovery and Dataset for the Improvement of Digital Literacy Skills in Undergraduate Students
Data Volume 8 Issue 7 10.3390/data8070121
20 Jul 2023 SCOPUS Q2 ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2021 Multi-sensor-based Environmental Forecasting System for Smart Durian Farms in Tropical Regions
Sensors and Materials, Volume 33, Number 10(2) (2021)
20 Oct 2021 SCOPUS Q3 ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2020 Acoustic signal analysis by teager-huang transform for milling chatter recognition
Sensors and Materials, Vol. 32, No. 3 (2020) 873–884
10 Mar 2020 SJR Q3 ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2019 Class Attendance Management System using Multiple Conditions
eLearning Forum Asia 2019, Thailand, 2019.
31 Dec 2019 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2019 The Development of Computer Skill and Information Technology Examination Framework for RMUTT Students
eLearning forum Asia 2019, Thailand, 2019.
31 Dec 2019 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2019 The Sentiment Analysis System applying Information from Pantip for Rajamangala University of Technology Thanyaburi
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2018 Accident Detectionion and Notification System using Android Smart Device
The 1st International Conference on Digital Practice, Japan, 2018.
31 Dec 2018 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2018 Intelligent Assistant System based on Natural Language Dialog using Ontology-Based in a Case Study of Computer Science Department, RMUTT
The 1st International Conference on Digital Practice, Japan, 2018.
31 Dec 2018 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2017 Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API
3rd International Research Conference on Innovations in Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST), Philippines, 2017
31 Dec 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2017 TramTracking System in the Case Study of Rajamangala University of Technology Thanyaburi
The 3rd International Research Conference on Innovations in Engineering, Science and Technology, Philippines, 2017
31 Dec 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2017 Linked Open Data Development for Sharing the 3D Cultural Artifacts
The 2nd International Conference on Culture Technology (ICCT) December 8-10, 2017, Tokyo Polytechnic University, Tokyo, Japan, 2017, 199-202
10 Dec 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2017 Smart Trashcan Using NodeMCU, Ultrasonic Sensor and an Android Mobile Application
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2017 Automatic Course Scheduling System applying Ontology and Rule-based
The 13th National Conference on Computing and Information Technology 2017 July 6-7, Bangkok, Thailand, 2017
7 Jul 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2016 The Development of Smart Home System for Controlling and Monitoring Energy Consumption using WebSocket Protocol
The International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA 2016) Yogyakarta, Indonesia
16 Nov 2016 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2016 The Recommender System for Weight Loss Activity applying Ontological Knowledge-Based
8th RMUTNC Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok, Thailand
26 Aug 2016 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2015 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 27 February 2022
ผู้รับรางวัล : ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2017
Best Paper Presentation Awards

ผลงาน : Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International Research Conference on Innovation Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST) จาก Session Track of Electrical Engineering & Information Communication Technology ในหัวข้อวิจัย “Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ได้รับรางวัล : 28 September 2017
ผู้รับรางวัล : ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2015
รางวัล สุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม

ผลงาน : ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกวดชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม โมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok
วันที่ได้รับรางวัล : 4 July 2015
ผู้รับรางวัล : ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 19,940 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 23 August 2023
วันที่สิ้นสุด : 30 August 2023
2564
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 30 September 2021
วันที่สิ้นสุด : 27 May 2022
2563
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด
งบประมาณ : 822,500 บาท
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 November 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 March 2021
2563
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด
งบประมาณ : 377,500 บาท
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 August 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 October 2020
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 23,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 19 March 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 March 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164