เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ปองพล นิลพฤกษ์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pongpon Nilaphruek
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  pongpon.pc@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2564 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์สำหรับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

3,491,000 1 Oct 2020
2564 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
4,339,000 1 Oct 2020
2564 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานของกล้วยหอม กรณีศึกษา บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่"
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

600,000 16 May 2021
2564 โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับคุณวุฒิและสมรรถนะการทำงานเพื่อการอ้างอิงและเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

2,000,000 29 Sep 2021
2563 โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด
แหล่งทุน : สำนักงานกิจการยุติธรรม
ชื่อทุน : สำนักงานกิจการยุติธรรม
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

1,500,000 25 Oct 2019
2562 การวัดปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการประมวลผลภาพจากชุดทดสอบทางเคมีอย่างง่าย
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2018
2560 ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินในสวนทุเรียนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
280,000 15 May 2017
2560 ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับบ้านอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2016
2558 แอพพลิเคชั่นการรู้จำวัตถุอันตรายบนแว่นตาอัจฉริยะสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
360,000 1 Oct 2014
2556 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
แหล่งทุน : กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ชื่อทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

5,000,000 20 May 2013
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2021 หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด : หน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ ตลอดจนคำปรึกษาที่ได้รับจากคณะทำงานโครงการวิจัยฯ มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดโครงสร้างแพลตฟอร์มและขอบเขตสำหรับพัฒนา ระบบติดตามโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันระบบถูกนำไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
แหล่งทุน : กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ชื่อทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
25 Aug 2021
2020 หน่วยงาน : สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

รายละเอียด : นำผลจากงานวิจัยต่อยอดในการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด
แหล่งทุน : สำนักงานกิจการยุติธรรม
ชื่อทุน : สำนักงานกิจการยุติธรรม
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
3 Mar 2020
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2564 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานของกล้วยหอม กรณีศึกษา บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด 16 May 2021
2563 โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สำนักงานกิจการยุติธรรม 25 Oct 2019
2556 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 20 May 2013
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Acoustic signal analysis by teager-huang transform for milling chatter recognition
Sensors and Materials, Vol. 32, No. 3 (2020) 873–884
10 Mar 2020 SJR Q3 ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2019 Class Attendance Management System using Multiple Conditions
eLearning Forum Asia 2019, Thailand, 2019.
31 Dec 2019 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2019 The Development of Computer Skill and Information Technology Examination Framework for RMUTT Students
eLearning forum Asia 2019, Thailand, 2019.
31 Dec 2019 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2019 The Sentiment Analysis System applying Information from Pantip for Rajamangala University of Technology Thanyaburi
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2018 Accident Detectionion and Notification System using Android Smart Device
The 1st International Conference on Digital Practice, Japan, 2018.
31 Dec 2018 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2018 Intelligent Assistant System based on Natural Language Dialog using Ontology-Based in a Case Study of Computer Science Department, RMUTT
The 1st International Conference on Digital Practice, Japan, 2018.
31 Dec 2018 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2017 Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API
3rd International Research Conference on Innovations in Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST), Philippines, 2017
31 Dec 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2017 TramTracking System in the Case Study of Rajamangala University of Technology Thanyaburi
The 3rd International Research Conference on Innovations in Engineering, Science and Technology, Philippines, 2017
31 Dec 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2017 Linked Open Data Development for Sharing the 3D Cultural Artifacts
The 2nd International Conference on Culture Technology (ICCT) December 8-10, 2017, Tokyo Polytechnic University, Tokyo, Japan, 2017, 199-202
10 Dec 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2017 Smart Trashcan Using NodeMCU, Ultrasonic Sensor and an Android Mobile Application
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2017 Automatic Course Scheduling System applying Ontology and Rule-based
The 13th National Conference on Computing and Information Technology 2017 July 6-7, Bangkok, Thailand, 2017
7 Jul 2017 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2016 The Development of Smart Home System for Controlling and Monitoring Energy Consumption using WebSocket Protocol
The International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA 2016) Yogyakarta, Indonesia
16 Nov 2016 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

2016 The Recommender System for Weight Loss Activity applying Ontological Knowledge-Based
8th RMUTNC Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok, Thailand
26 Aug 2016 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

2015 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2017 Best Paper Presentation Awards Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International Research Conference on Innovation Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST) จาก Session Track of Electrical Engineering & Information Communication Technology ในหัวข้อวิจัย “Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
28 September 2017
ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2015 รางวัล สุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม โมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok
4 July 2015
ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164